Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821952
Aanvang-sluiting 06-12-2017 20:00 - 06-12-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 06 december 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1- Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld.


Fractie D66 stelt voor om het verslag en de bijlage (presentatie) van de ontmoeting tussen de colleges van Rotterdam en Dordrecht op 24 november 2017 bij de behandelvoorstellen te voegen. De commissie gaat hiermee akkoord.

2

3

min
Besluit

De voorzitter verzoekt de leden van de commissie om eventuele opmerkingen hierover te mailen aan de griffie.

4

min
Besluit
Aan de voorstellen wordt op verzoek van de D66 fractie toegevoegd de OV en spooragenda. Dit, naar aanleiding van het verslag van het overleg tussen de colleges van Rotterdam en Dordrecht, samen met uitlatingen van burgemeester Kolff in de media. De commissie gaat er mee akkoord dat het onderwerp wordt besproken in de gemeenteraad van 19 december. Politieke vraag: Zit het college nog op hetzelfde spoor zoals door de draad onlangs bij de begroting in een amendement is aangenomen en ook bij moties diverse malen is uitgesproken in de afgelopen periode.

min
Besluit
Besproken

5

min
Besluit

Op de agenda van de commissievergadering op 17 januari 2018 staan de volgende onderwerpen:
-Beantwoording vragen fractie BVD ex. art. 40 RvO Verkeersveiligheid fietspad Groenezoom/ Oudelandsehoek Stadspolders, Inclusief moties: Gun (snor)fietsers een veilige oversteek en ‘Veilige fietsoversteek’. RIS 2026468, Van der Linden (Wethoudersbrief volgt);
-RV Grondstoffenbeleidsplan, Van der Linden, RIS 2063901;
-RV Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voorheen Belthure Park), Sleeking, RIS 1964164

6

min
Besluit

Fractie Pvda:
De PvdA is zeer verontrust dat nu C8 en GenX nu in alle grond zit volgens de verwachting van de Omgevingsdienst. Dit is ernstig. Ook is ernstig dat bedrijven en bewoners bij bouwactiviteiten met vervuilde grond blijven zitten, die niet vervoerd mag worden, omdat er nog geen normen nog zijn.
PvdA vragen: 1) Wij willen dat er zo snel mogelijk een speciaal gronddepot komt om deze vervuilde grond op te vangen. In afwachting van de vaststelling van veilige waardes. Antwoord wethouder Van der Linden: Grond mag wel worden vervoerd. Met partijen in gesprek om voorziening te treffen. Met Omgevingsdienst in gesprek. Dat ziet er veelbelovend uit. Naar verwachting komt er binnen enkele dagen duidelijkheid hierover. De verantwoordelijkheid grond ligt bij de eigenaar. Het kostenverhaal vergt juridisch uitzoekwerk met provincie.

Tijdens de besluitvorming in gemeenteraad over de plaatsing van een windmolen op Krabbergors werd er gezegd dat er contact was met de bedrijven hierover. Bedrijven hebben kontakt met ons opgenomen, en zij zeggen dat er helemaal niet met hen is gecommuniceerd. En dat de plaatsing van de windmolen hen is overvallen. Zij hebben niet kunnen meedenken. Wij willen van u weten: is er inderdaad geen overleg geweest met de zittende bedrijven? En zo niet, waarom niet? Gaat u alsnog in gesprek met de ondernemers? Antwoord wethouder Van der Linden: Er is wel met betrokkenen gecommuniceerd. De wethouders Sleeking en van der Linden hebben gesprekken gehad met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het zienswijzentraject loopt nu. Voorstel komt iets later dan gepland.

Villa Augustus wil een drijvend hotel bouwen, en is daar al een tijd mee bezig. Nu blijkt de Welstandscommissie een negatief advies te geven over deze ontwikkeling. Wij vinden dat het drijvend hotel er moet komen en wij vragen u of u daaraan uw medewerking gaat verlenen. Antwoord wethouder Sleeking: De Welstandscie. formuleert een advies aan het college, maar het college besluit. De initiatiefnemers zijn nu in gesprek met de architect en naar verwachting levert dat een positief resultaat op.  

Fractie VVD:
Verkeersspiegel Heradesstraat Bewoners van de Heradesstraat hebben bij het uitrijden van hun straat op de Crayensteinstraat, beperkt zicht op de straat door de aanwezige boom langs de weg. Daarom hebben zij rond deze zomer bij u gevraagd om een verkeersspiegel te plaatsen. Begin oktober gaf u aan nog een paar vervolgvragen uit te willen zoeken voordat u hier definitief uitsluitsel over zou kunnen geven. Wij hebben begrepen dat hier tot op heden nog geen reactie op is gekomen. Daarom hebben wij de volgende vraag: Kunt u aangeven of er een verkeersspiegel op de Heradesstraat kan komen? Zo ja, wanneer wordt die geplaatst? Zo nee, waarom wordt deze niet geplaatst? Antwoord wethouder Van der Linden: Het is niet handig om op deze plek een verkeersspiegel te plaatsen, omdat het blikvernauwend werkt voor automobilisten Daarom wordt het voor fietsers onveiliger.

Snelheidsbeperkende ingrepen Hallinqlaan (ook ingediend namens PvdA fractie) Diverse bewoners aan de Hallinqlaan maken zich zorgen over geluiden dat er verkeersdrempels bij hun in de straat zouden komen. Dit omdat de huizen hier nier gefundeerd zijn en zij zich dus zorgen maken over scheuren in de woning door trillingen bij een verkeersdrempel. 1) Hoe ver in het proces zit het college met het invoeren van nieuwe snelheidsbeperkende aanpassingen in het 30 km gebied van de Schil? Kunt u een indicatief tijdspad geven en een schets van beoogde maatregelen?  2) Is het college bereid om de voorbereidingen voor de aanleg van een verkeersdrempel op de Hallinqlaan onmiddellijk te staken en eerst op korte termijn (uiterlijk januari 2018) met bewoners van de Hallincqlaan in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief voor een verkeersdrempel? Antwoord wethouder Van der Linden: Er is geen plan om drempels neer te leggen. Het onderzoek loopt nog en de bewoners worden erbij betrokken. VVD: vraag over betrekken inwoners. In januari en februari overleg is er weer overleg. Ook de Singel wordt erbij betrokken.

Fractie Greve:
Bladblazers Merwesteynpark maken erg veel lawaai en veroorzaken veel stof. Kan daar iets aan worden gedaan? Antwoord wethouder Reynvaan: De gemeente gaat de situatie bekijken en treft indien mogelijk maatregelen.

Fractie CU/SGP:
Naar aanleiding van artikel in AD 6 december 2017: 'Kolff ziet kansen voor 3.000 huizen in de Spoorzone', waarin door een woordvoerder van de gemeente de vraag werd gesteld: 'Hoe heilig is het Weizigtpark?' vraagt de fractie het college naar een reactie hierop. Antwoord wethouder Sleeking: In het kader van de groeiagenda vindt een oriëntatie plaats naar locaties. De raad bepaalt welke locaties dat worden. Voor commentaar op genoemde locaties verwijst hij naar de burgemeester. Maar volgens de wethouder liggen ze wel voor de hand. 

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

In de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september 2017 ging de commissie akkoord met het voorstel van de fractie D66 om de raadsinformatiebrief te agenderen voor de commissievergadering. De door de D66 fractie ingebrachte politieke vragen zijn:-wanneer is de raad aan zet;-wat is de rol van de raad in kaderstellende zin;-wat leren we hiervan. Eerst licht wethouder Reynvaan de stand van zaken toe: Werkgroepbijeenkomst heeft enkele weken geleden plaatsgevonden en dit was een constructief gesprek. Het komende gesprek met alle partijen gaat over het asfalt en andere mogelijkheden. Als het weer deze winter meezit, is het plein klaar voor 1 maart. De raad wordt hierover geïnformeerd en de kosten van het asfalt vallen binnen de projectkosten.

Fractie D66: Twee jaar geleden deed de raad in het kader van Dordt aan zet een stapje terug, en stelde kaders over onder meer het geld. Ook afgesproken hoe het escalatieproces verloopt. Opdracht aan werkgroep: lever een definitief ontwerp etc. Klankbordgroep zou niet betrokken worden over het ontwerp. De wethouder heeft de cie. helaas niet meegenomen in het proces. Door de ingediende art. 40 vragen schiet je weer in het oude proces. De fractie BVD is het hiermee eens. Volgens de fractie CDA bleken er in de uitvoering verschillen. Als duidelijk was geweest hoe de uitvoering zou zijn, had het CDA de vragen niet gesteld. Volgens de fractie VVD waren de kaders niet duidelijk. Bij forse kostenoverschrijdingen ontstaat er een nieuwe situatie. Les uit proces, je hebt een grote verantwoordelijkheid. Fractie CU/SGP: Je moet ook grenzen aangeven. Fractie PvdA: Twee projecten, raad doet een stapje terug, maar je mag wel belangstelling tonen. Budget is budget en daar hou je aan vast.

Mensen willen altijd iets extra. Maak daarom aan de voorkant duidelijke afspraken. Als er wordt afgeweken moet bestuurder terug naar de commissie. Fracties willen graag een evaluatie van de ervaringen van de bewoners, bijvoorbeeld in de vorm van een hoorzitting met de bewoners. Fractie CU/SGP: Kijk naar de bijdrage van de werkgroep. Hoe kijken we daar tegenaan. De ene wijk is de andere wijk niet. Reactie wethouder Reynvaan: Er komt een evaluatie in 1e kwartaal 2018. De cie. kan die evaluatie zelf inrichten. Een leerpunt is om het raamcontract niet meer op de huidige wijze invullen want bij de uitvoering kwamen er verborgen extra werkzaamheden naar voren. Dat leidde tot een heel ander kostenplaatje.

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

8

- Reactie college -

min
Besluit

Hamerstuk gemeenteraadsvergadering 19 december 2017.

De fracties staan sympathiek ten opzichte van het initiatief. De meeste fracties gaan mee in het standpunt van het college dat de locatie Amstelwijck bestemd is voor woningbouw. Daarom moet er gekeken worden naar stadslandbouw op andere locaties in de gemeente. Ook kijken naar samenwerking met andere partijen. Fracties hebben vragen bij de communicatie tussen gemeente en de initiatiefnemers. Hoe is dat verlopen en zijn er niet teveel verwachtingen gewekt. Moet de gemeente burgerinitiatieven niet intensiever begeleiden. Ook werd de vraag gesteld of de kaders aan het begin wel helder worden gecommuniceerd en er werd aandacht gevraagd voor de soms vage scheidslijn tussen een burgerinitiatief en commerciële activiteit.

In zijn reactie geeft wethouder Mos aan dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. Straks ligt er een visie, wat wil je als gemeente met Amstelwijck. Daar kun je de duurzaamheidsgedachte in meenemen. Als er een projectontwikkelaar is, dan kun je ermee aan tafel gaan. Vanuit duurzaamheidgedachte is gekeken wat er mogelijk is, maar dat conflicteert met de plannen voor woningbouw op deze locatie. In de gebiedsvisie wordt nagedacht over leefbaarheid etc. maar daarbij gaat het niet uitsluitend om Drechtstadsboer. De gemeente kan duurzaamheid ook meegeven aan de marktpartijen, die daarmee aan de slag gaan. Over de mogelijk intensievere begeleiding merkt de wethouder op dat de raad dan hierover een uitspraak dient te doen.


 

9

min
Besluit

Dit agendapunt is buiten de vergadering om besproken en afgehandeld.

10

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / J Mos
Commissiegriffier: JW Bleumer