Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821944
Aanvang-sluiting 28-11-2017 20:00 - 28-11-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 28 november 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

1

min
Besluit

De leden van de commissie stellen de agenda ongewijzigd vast.

Inspreker dhr. Van Beusekom, voorzitter van het dierenasiel Louterbloem geeft een stand van zaken over de nieuwbouw. Hij schetst daarin de obstakels in het overleg met de gemeente vanaf 2015: De kerngemeentetaak van Dordrecht, wettelijke en bovenwettelijke en commerciële taken in verband met de financiering en borgstelling voor de commerciële activiteiten van het asiel. Na de inschakeling van een aantal experts heeft het dierenasiel een presentatie aan de Drechtsteden gegeven over de plannen. Die is zeer goed ontvangen. Financiering nieuwbouw kan met geringe verhoging prijs per inwoner en geen of minimale borgstelling door de gemeente. Aandachtspunten voor het komende halfjaar zijn: het vervoersbudget van de ambulancediensten (uitkeren van het budget over 2017), leges (verzoek om kwijtschelding), rente op financiering, besluitvorming raad 2018 (graag zo spoedig mogelijk).

2

min
Besluit
Besproken

3

min
Besluit

Vraag fractie BVD over een door het college aangekondigde proef in het kader van het grondstoffenbeleid. Kan het college aangeven wanneer er met de commissie is besproken om een proef te doen? En moet deze proef wel doorgaan? Wethouder Sleeking zegt toe dat de commissie hierover zo snel mogelijk wordt geïnformeerd.

Vraag fractie D66 naar aanleiding van een gesprek van het college met de gemeente Rotterdam over het openbaar vervoer in relatie tot het amendement light rail. D66 verzoekt het college om een verslag van dit gesprek. Wethouder Sleeking zegt toe dat de commissie uiterlijk in de week van 4 december hierover een memo ontvangt van het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Het zienswijzentraject wordt niet gestart. Het college gaat eerst in gesprek met BAM en de eigenaar en komt met de resultaten van deze gesprekken terug bij de commissie.

De fracties zijn kritisch over het bouwplan en stellen de wethouder voor om hierover opnieuw het gesprek aan te gaan met de ontwikkelaar. Punten van kritiek zijn:  • De inpasbaarheid van het complex in het gebied.

  • Druk op het aantal parkeerplaatsen.

  • Aantasting van het groen.

  • Te weinig aandacht voor het energieneutraal bouwen.

  • Wijzigingsbevoegdheid college in relatie tot raad en inwoners.


Wethouder Sleeking geeft aan dat de plannen zijn besproken met de inwoners tijdens druk bezochte bijeenkomsten. Het plan is stedebouwkundig beoordeeld en voldoet aan de parkeernormen. Het college heeft gezien de kritiek van de omwonenden besloten om voorafgaand aan het zienswijzentraject gebruik te maken van een inspraakronde. Gezien de reacties van de omwonenden en de commissie constateert de wethouder dat het voor de huidige plannen aan draagvlak ontbreekt. Daarom wordt het zienswijzentraject niet gestart en gaat de wethouder eerst in gesprek met BAM en de eigenaar. Een en ander kan ertoe leiden dat BAM zich terugtrekt, omdat het bouwvolume afneemt.

5

min
Besluit

Omdat de gemeente op last van de rechter het aanbestedingstraject deels moet overdoen, wordt verdere besluitvorming on hold gezet.

Wethouder Sleeking deelt mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan over de aanbestedingsprocedure. De rechter heeft bepaald dat enkele technische eisen onvoldoende waren opgenomen in het aanbestedingsdocument. De rechter heeft de gemeente de gunning niet ontnomen. Gemeente moet nu heroverwegen hoe de gunning aan Dura tot stand is gekomen. Dit gaat in ieder geval tot vertraging leiden, hoeveel vertraging is nu nog niet te overzien. De voorlopige gunning wordt deze week ingetrokken in afwachting van het verdere verloop van het traject. De wethouder stelt voor om nu wel te inventariseren wat het oordeel van de fracties is over het raadsvoorstel. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of de aanbestedingsprocedure wordt voortgezet. De commissie stemt hiermee in.


Uit de inventarisatie blijkt dat de meerderheid van de commissie voorstander voor de aanleg van de brug. Deze zou door de opvallende architectuur ook een publiekstrekker worden en het autogebruik kunnen terugdringen. Een aantal fracties uit bezorgdheid over de onderhouds- en beheerskosten van de brug en de fors overschrijding van het oorspronkelijke bedrag dat er voor de bouw van de brug was uitgetrokken. Enkele fracties opteerden voor de mogelijkheid van de inzet van een veerpont of de aanleg van de brug op een andere locatie.


De wethouder antwoordt dat de gemeente niet mag afwijken van het aanbestedingstraject. Inwoners van de Stadswerven hebben daar een woning gekocht met het vooruitzicht op de aanleg van de brug. Niet doorgaan met deze gunning betekent minstens twee jaar uitstel en dus hogere kosten. Het college gaat met Rijkswaterstaat in overleg over de beheerskosten. De wethouder concludeert dat er voldoende draagvlak bestaat in de commissie voor de aanleg van de brug en de aanbestedingsprocedure wordt voortgezet.


 

6

min
Besluit

Oproep van de fractie BVD aan de andere fracties in de commissie om de Energiestrategie van de agenda te laten halen in de Drechtraad van 12 december. Op voorstel van de voorzitter gaan de fracties er mee akkoord dat ze daarvoor contact opnemen met de fracties in de Drechtraad. 

De commissie gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om in de commissie van 6 december het gesprek te voeren over de ins en outs van de wijzigingsbevoegdheid van het college bij bestemmingsplannen in relatie tot de gemeenteraad en inwoners.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: JW Bleumer