Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821921
Aanvang-sluiting 21-11-2017 20:00 - 21-11-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 november 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Mededelingen:


Leefwerf:
Wethouder Sleeking geeft mondeling toelichting over de stand van zaken Leefwerf. De wethouder deelt onder meer mee dat er niet eerder dan 12 december een collegebesluit ligt. De provincie verleent geen verder uitstel dan 19 december. Dat betekent dat de wethouder een agenderingsverzoek doet voor behandeling van het voorstel in de raad van 19 december. Op 6 december bespreken bij agendadeel commissie. De leden van de commissie gaan hiermee akkoord. De wethouder geeft aan dat er nog geen sprake van sluitende businesscase. OCW heeft ingestemd maar met voorwaarden. Exploitant Dordtyard heeft ook nadere voorwaarden gesteld. Het gaat daarbij om substantiële bedragen. De gemeente is afhankelijk van medewerking, onder meer voor overpad en haven. Bij de provincie is geïnformeerd naar de status van de afspraak: absolute voorwaarde provincie 10 schepen. Op 22 november is er weer een gesprek met de provincie, omdat gemeente garantie niet kan bieden. Mogelijkheden: uitstel, of niet haalbaar. Er is veel tijd ingestoken, maar helaas nog geen overeenstemming. Provincie moet instemmen met het plan dat er ligt. Zo niet dan vervalt de subsidie. Businesscase kan gerealiseerd worden op basis van 7 schepen in afwachting van een mogelijke uitbreiding komende jaren.


Amendement: 'Geen auto over het fietspad Oranjelaan':
Wethouder Van der Linden
deelt mee dat het amendement: 'Geen auto over het fietspad Oranjelaan' (raad 26 september 2017) niet uitvoerbaar is. Het college komt met een nieuw voorstel. Verzoek commissie aan college om per omgaande te melden waarom dat niet kan. En hoe het contact wordt onderhouden met de bewoners. Toezegging wethouder dat het college deze week reageert. 


Themabijeenkomst inrichten straten en verkeersveiligheid:
Vraag van PvdA-fractie om samen met andere fracties een (thema)bijeenkomst te houden over aanpak inrichten straten (werk-met-werk, prioriteit fietsers, overleg bewoners, voorkomen dat auto’s te hard rijden, wat is thans het beleid, wat is het budget, wat kan beter, etc.). Fracties SP en VVD doen mee. Agendering komt terug in commissie 6 december.

2

min
Besluit

Besluitenlijst is vastgesteld.

3

min
Besluit

Fractie PvdA:


- STING gaat verhuizen naar groot pand aan Sarisgang tot aan Statenplaats. Er komt ook 1 ingang en uitgang aan Sarisgangzijde. Dat betekent dat het zijstraatje waar nu Pearl en anderen zitten en de Statenplaats-kant erg stil worden; nu zitten daar nog in- en uitgangen van de bestaande winkels. Wij zien graag dat u in overleg met Sting aandringt op meerdere in- en uitgangen. 
Reactie wethouder Sleeking: Als de hele verdieping is gevuld krijg je een andere uitstraling. Wethouder wil dit nog wel bespreken met de eigenaar. Rest van de leegstand wordt hopelijk snel ingevuld.


- Er is nu mooie feestverlichting in de binnenstad gekomen. Dat maakt de binnenstad een stuk gezelliger. Alleen na het doven van de feestverlichting is het heel donker in de binnenstad, vooral in de kleinere straatjes. Mensen voelen zich onveilig. Is de normale verlichting op een lagere stand gezet? Reactie wethouder Sleeking: Dat is niet het geval. Mensen zijn gewend aan een hoger lichtniveau als sfeerverlichting aan is. Wethouder dringt erop aan of verlichting ook wat langer kan branden. Aanvullende vraag fractie GroenLinks: Waarom wordt de Korte Breestraat niet verlicht, want de winkeliers in deze straat betalen er wel aan mee. Wethouder Sleeking zoekt dat uit.


Fracties GroenLinks en VVD:


Het AD van vandaag 21 november bericht dat de eigenaar DHG van de Lipsfabriek aan de Merwedestraat wacht op de sanering van het terrein. Het oude Lips gebouw zorgt, volgens enkele bewoners, steeds vaker voor overlast doordat het als hangplek wordt gebruikt, er regelmatig vuurtjes worden gestookt en het terrein niet goed is afgesloten. Kunt u aangeven waarom de sanering nog niet heeft plaats gevonden. Wanneer kan DHG een sanering van de gronden verwachten. Op welke wijze worden deze gronden gesaneerd. Is het beeld bij u bekend van de overlast? Voldoet het terrein aan juiste afsluiting en is er contact met de eigenaar over de overlast? Zo nee, bent u bereid om hierover alsnog met de eigenaar in contact te treden en bewoners te informeren over de uitkomst?
Reactie wethouder Van der Linden: Het is aan de ondernemer om de omgeving te informeren. Overlast was niet bekend bij de gemeente. Wethouder informeert bij de Omgevingsdienst en informeert de raad hierover. Klachten zijn ingediend bij de Wijklijn.


Fractie Beter voor Dordt:


Schoorsteen Onderwijsmuseum
Onder het motto Geef De Holland haar schoorsteen terug, werden onder andere oude straatnaamborden geveild voor het goede doel op initiatief van BVD. Dankzij een succesvolle crowd funding actie werd de benodigde 80.000 euro geworven. We zijn nu 2,5 jaar verder en onze vraag is wanneer wordt de nieuwe schoorsteen geplaatst? Het zou mooi zijn als de nieuwe tuin gereed is dat ook de schoorsteen weer op zijn plaats is gezet zodat het Onderwijsmuseum dan echt gereed is voor de toekomst. 
Reactie wethouder Sleeking: Bij het gereedkomen van de tuin wordt de schoorsteen geplaatst. Er worden zoveel mogelijk leerlingen bij het project betrokken.


Tunneltjes Kilweg
Aan de Kilweg liggen twee vrijwel identieke tunneltjes, direct achter elkaar. Het eerste onder de N3, het tweede onder het spoor. Het tweede tunneltje, onder het spoor, is recentelijk opgeknapt, dat verdient een grote pluim. Dit staat echter in schril contrast met het tweede.... Het eerste tunneltje: daar is nog nóóit wat aan onderhoud gepleegd hetgeen voor Dordt bepaald geen visitekaartje is. Het is natuurlijk een vreemde zaak, dat er wèl aan het tweede en niet aan het eerste tunneltje onderhoud wordt gepleegd, ook qua financiën...men is tòch bezig.. Waarom dan niet efficiënt werken en meteen beide tunneltjes aanpakken hetgeen voor de gemiddelde inwoner een raadsel is èn een bron van ergernis. Dat zou blijkbaar een taak zijn voor Rijkswaterstaat, maar die verwijzen terug naar de Gemeente. Wij willen graag weten hoe het nu aangepakt gaat worden en wie verantwoordelijk is voor dat onderhoud.
Reactie wethouder Van der Linden: RWS heeft er tot dusver geen prioriteit aan gegeven. Wethouder vraagt hier aandacht voor bij RWS. De commissie geeft hem mee dat hij dan ook het fietstunneltje richting Dubbeldam hierin meeneemt.


Fractie VVD:


Hardrijders Zuilenburg
Vrijdag heeft VVD Dordrecht een petitie ontvangen van 53 bewoners aan de Zuilenburg met hun zorgen over de hoge snelheid waarmee door de buurt wordt gereden. Op dit woonerf is veel verkeer als gevolg van de daar gevestigde school. De VVD fractie stelt hierover de volgende vragen: 1) Bent u bereid om nog dit jaar om de tafel te zitten met de bewoners van Zuilenburg en daarin ook de school te betrekken om een oplossing te bespreken om te voorkomen dat er met te hoge snelheid door de buurt wordt gereden?  2) Is het bij de politie bekend dat er veel klachten zijn over snelheidsovertredingen in deze buurt en weet u of er plannen zijn om hier handhavend op te treden?  3) Bent u bereid om op korte termijn snelheid beperkende maatregelen te nemen zoals een plantenbak of een eenvoudige 15km drempel?
Reactie wethouder Van der Linden: De wethouder weet niet of de Politie hiervan op de hoogte is. Wethouder neemt contact op om te bekijken wat er speelt. Als er maatregelen nodig zijn, dan worden die genomen.


Fractie D66:


-kan de commissie op 6 december het  Grondstoffenbeleidsplan agenderen? Wethouder Van der Linden zegt dit toe. 
-verzoek om stuk in AD van 21 november: 'Bereikbaarheid Dordt sterk afgenomen in 2017' toe te voegen aan mobiliteitsdossier. Actie griffie.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Bespreekstuk gemeenteraad 19 december 2017


De energiestrategie is al eerder besproken in de commissie fysiek van 29 augustus 2017. In deze commissie is het volgende besloten: 'De kaderstellende koers wordt door de commissie onderschreven. Elke partij geeft aan de wethouder opmerkingen mee, die ze meeneemt in het vervolgproces. In het najaar komt de Energiestrategie met onder andere de Samenwerkingsagenda naar de gemeenteraad, zodat de commissie een diepere discussie kan voeren. D66 vraagt om hieraan de toegezegde lokale routekaart te koppelen.


In de presentatie werden de 5 richtinggevende ontwikkellijnen voor de energiestrategie op een rij gezet en werden mijlpalen (jaren) aangegeven met bijbehorende doelstellingen over opwekking duurzame energie en energieverbruik. In 2050 moet alle energie die dan nog wordt gebruikt, duurzaam zijn opgewekt. Verder kwam in de presentatie aan de orde de netwerksamenwerking met veel partijen en veel nog te nemen beslissingen. Er is sprake van een parallelle ontwikkeling van wettelijke kaders en condities vanuit het Rijk. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen werken samen in een bestuurlijke programmaraad onder leiding van Diederik Samson. Regionaal zijn er zogeheten bestuurlijke en inhoudelijke E-Teams samengesteld (regio en gemeenten, Dordrecht, woningcorporaties, Stedin, HVC, Provincie o.a.). De uitwerking en uitvoering vindt plaats in het Projectbureau Drechtsteden van aardgas los en werkgroepen. De inzet van Dordrecht is gebundeld in vijf richtinggevende ontwikkellijnen vanaf 2018 en volgende jaren. Volgens planning wordt er in februari 2018 een lokale samenwerkingsovereenkomst ondertekend.


In het algemeen mist de commissie de concreetheid in de plannen. De strategie mag wel wat daadkrachtiger worden neergezet. Fracties stelden vragen bij het besluitvormingstraject waarbij het voorstel op 12 december 2017 in de Drechtstedenraad wordt besproken. Wat is hierna nog de beslisruimte voor de afzonderlijke gemeenten? De fractie BVD verzoekt fracties om voorafgaand aan 12 december zich bij het voorstel van deze fractie aan te sluiten om de aan de ontwikkellijnen waterstof als potentieel krachtige en schone energiedrager toe te voegen. Deze fractie heeft een wijzigingsvoorstel aan de overige fracties toegezonden. De commissie mist qua fasering en planning een tijdpad met kosten voor de komende termijn.


De discussie in de commissie spitste zich verder toe op:  • De rol van de woningbezitters: Moeten ze meebetalen, wat als je nu al wilt omschakelen.

  • Aandacht voor inwoners met hoge energiekosten en minder draagkrachtige inwoners. Rol corporaties in relatie tot huren en isolerende maatregelen.

  • De verschillende rollen tussen Rijk en gemeentelijke bevoegdheden. Wie bepaalt wat?

  • Definitie van energieneutraliteit. Wil je alle energie gebruiken, die in de regio is opgewekt of kijk je breder.

  • De gevraagde inspanningen van het bedrijfsleven, hoe ziet dat eruit?


In zijn reactie gaf wethouder Van der Linden aan dat het Rijk kaderstellende afspraken maakt, maar veel partijen een eigen zelfstandigheid hebben. Hij ondersteunt de suggestie dat waterstof op termijn ook een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat de eventuele lasten voor de bewoners moet er nog veel duidelijk worden: zo kan door energiebesparing de huurprijs wellicht stijgen, maar daar staat dan tegenover dat de woonlasten dalen. De gevraagde ambitie van het bedrijfsleven is gelijk aan die voor de bewoners. Energieneutraliteit binnen de regio wordt op termijn een dilemma, omdat er ook energie van buiten de regio nodig is. De wethouder zegt toe dat  hij voorafgaande aan de bespreking in de gemeenteraad van 19 december de raad een memo toezendt waarin onder meer is opgenomen op welke gebieden de komende vijf jaar wordt ingezet, de daarmee gemoeide investeringen en een nadere duiding van de rol van het bedrijfsleven. 

5

- Toelichting initiatiefnemers -

min
Besluit

Initiatiefnemers mw. De Vlieger en dhr. Klaassen lichten het burgerinitiatief toe. In hun bijdrage gaan ze in op de historie van de Stichting Drechtstadsboer, doelstelling en activiteiten. Ze geven aan dat het initiatief onder meer bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en het duurzamer maken van de stad. Ze pleiten voor een rol van de stichting bij het opstellen van omgevingsvisies omdat bewegingen als Drechtstadsboer van onderop deelnemen aan het democratisch proces met betrokken burgers, duurzame ondernemers en professionele begeleiding. Vervolgens wordt er een video vertoond over Proeftuin Amstelwijck: 'Van voetbalveld naar voedselveld'.


De fracties hebben vragen over de haalbaarheid van het initiatief, de businesscase, de contacten met de gemeente tot dusver en de gevraagde beslissing van de gemeente. De initiatiefnemers antwoorden hierop dat het een circulair systeem is: alles wat wordt geproduceerd, komt weer terug op het land. Volgens de initiatiefnemers is de gemeente tot dusver afhoudend bij het verzoek om mee te praten over de ontwikkeling van het gebied. Wat betreft de businesscase is men nu met verschillende partners in gesprek over de startkosten. Van de gemeente verwachten ze specifiek een bijdrage in de wet- en regelgeving: het aanpassen van de bestemming in een maatschappelijke bestemming.


Het merendeel van de fracties geeft aan dat ze een solide onderbouwing van de plannen missen. Ze raden de initiatiefnemers aan om op korte termijn concretere informatie te verschaffen over de haalbaarheid van het initiatief.


De commissie bespreekt op 6 december met de wethouder de reactie van het college op het burgerinitiatief. De commissie stemt ermee in dat de reactie van het college op 5 december aan de leden wordt toegezonden. Volgens vindt vervolgens de behandeling in de gemeenteraad plaats op 19 december.


 

6

min
Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / J Mos / REC Reynvaan
Commissiegriffier: JW Bleumer