Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821913
Aanvang-sluiting 23-01-2018 20:15 - 23-01-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 23 januari 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

1

min
Besluit

Vaststellen agenda:
De raad heeft het hamerstuk ' bestemmingsplan Zuidrand Dubbeldam, voormalig Belthurepark' aangehouden om nog gelegenheid te geven tot inspreken in deze commissie. De voorzitter stelt voor om de  inspreker -dhr. P. vd Eijk- meteen na de vragen aan het college het woord te geven. De commissie gaat hiermee akkoord.

Wethouder Reynvaan heeft zich wegens ziekte afgemeld. Zij zal zich voor de behandeling van punt 8. Raadsinformatiebrief over motie 151215/M5: M9 Motie Flora & Fauna (2063961), laten vervangen door wethouder Mos. De commissie gaat hiermee akkoord.

De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen:
Wethouder Sleeking doet verslag over de stand van zaken Leefwerf. Na de raadsvergadering van december 2017 heeft hij contact gehad met de provincie en gedeputeerde. De subsidie is niet meer beschikbaar omdat niet is voldaan aan de voorwaarden. In 2019 kan opnieuw een aanvraag worden gedaan. Er vindt nu overleg plaats tussen betrokkenen. Initiatieven moeten uitgaan van de Leefwerf. OCW en Leefwerf hebben blijkbaar een akkoord over de ontwikkeling van de Zuidelijke Insteekhaven. Het college wil wel dat alles schriftelijk wordt vastgelegd. Ook vandaag is er een gesprek geweest over inrichtingsplannen en de kosten. Insteek is om te zoeken naar pragmatische oplossingen. Stichting Leefwerf is ook in gesprek met DordtYard. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Over drie weken is er weer een overleg. Er is nu zorg over de aanschaf van de zogeheten Franse Motor. Financiële knelpunten van de Zuidelijke Insteekhaven worden bekeken. Positieve ontwikkeling.

Toezegging: Toelichting wordt schriftelijk verstrekt aan de cie. en wethouder komt regelmatig in cie terug in cie met mededelingen over Leefwerf.

2

3

min
Besluit

Fractie VVD:
Begin november is er een handreiking verschenen vanuit OZHZ over noodzakelijk bodemonderzoek naar PFOA bij de aanvraag van een bouwvergunning. Tussen het aanvragen en verstrekken van een bouwvergunning zitten weken, soms maanden. Hierdoor kan het zijn dat er een beslissing op bouwvergunning aanvragen volgt die vóór het verstrekken van die handreiking zijn ingediend. Wij ontvingen een signaal dat er nu aan het eind van een wekenlang aanvraag proces bouwvergunning, de gemeente de vraag gaat stellen dat er een onderzoek moet plaats vinden  naar PFOA . Dit levert veel bouwvertraging op, terwijl het maar om een enkel element gaat (die bij indienen aanvraag nog niet bekend was).

Daarom heeft de Dordtse VVD de volgende vragen:
1) Herkent u dit beeld?
2) Bent u bereid om in dergelijke gevallen een maatwerk oplossing te bieden zodat het vergunning proces niet nog langer duurt?
3) Kunt u een indicatie geven hoe lang in dergelijke gevallen vertraging oploopt in de verstrekking van een bouwvergunning?
4) Is er bij aanvragen bouwvergunningen bij indienen aanvraag een check of deze aan alle formaliteiten voldoet (om zo te voorkomen dat dergelijke zaken pas aan het eind van de rit aan het licht komen)?

Reactie wethouder Sleeking:
Situatie wordt wekelijks besproken met de Omgevingsdienst want het lijkt tot stagnatie te leiden. Er wordt wel gezocht naar pragmatische oplossingen. Gemeente en Omgevingsdienst zijn gebonden aan wettelijke vereisten en toetsingscriteria waarvan mogelijke bodemvervuiling een onderdeel is. Alleen ontbrekende informatie voor een bouwvergunning hoeft aangeleverd te worden.

Toezegging:
-Het college zal de vragen schriftelijk beantwoorden.
-Het college brengt in kaart om hoeveel gevallen het gaat, of er vertraging optreedt en zo ja, hoe lang die vertraging duurt en informeert de cie. hierover.

Fractie PvdA:
Inwoners van de Stadswerven willen betrokken worden /blijven bij de ontwikkelingen rondom de Leefwerf. Kan de wethouder aangeven wat hiervoor de juiste procedure is.

Reactie wethouder Sleeking:
Het initiatief voor de contacten met de inwoners ligt bij de stichting Leefwerf. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente hierbij. Als de plannen concreter worden, zal ook de informatievoorziening worden geïntensiveerd. De gemeente probeert de lijnen kort te houden.  

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Besluit: De commissie Fysieke Leefomgeving neemt in de vergadering van 30 januari 2018 een besluit over de behandeling in de raadsvergadering van 20 februari 2018.

Inspreker dhr. P. vd Eijk:
Inspreker spreekt in namens een glastuinbedrijf in het gebied. Door de wisselende bestemmingen voor het gebied en dito vergunningverleningen in de afgelopen jaren, wordt de eigenaar belemmerd in de bedrijfsvoering. Zo zijn er op de huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden. Biedt de eigenaren daarom oplossingen aan zoals uitplaatsing of bestemmingswijziging. Vanwege het Voorbereidingsbesluit heeft de eigenaar deze kwestie nog niet eerder onder de aandacht gebracht bij het college van b en w van Dordrecht. 

5

min
Besluit

Besluit: Hamerstuk voor de gemeenteraad van 20 februari 2018.

Insprekers:
dhr. Sirio Barone, namens Imbarcazione Barone
dhr. Rob Schippers, bewoner historisch schip Vertrouwen in de Riedijkshaven
dhr. Elio Barone, namens Stichting Leefwerf De Biesbosch

Insprekers verzoeken om het bieden van zekerheden in beleid en vergunningverlening voor met name bijzondere schepen. Verder geven de insprekers aan om bij het uitwerken van een beleidsvisie aandacht te schenken aan een veilige en verantwoorde bedrijfsvoering van water gerelateerde bedrijven in de toeristische sector, eerlijke kansen op de markt, faciliteren innovatie en huisvesting van duurzame bedrijven, het verwijderen van de drempels bij de Wijnbrug en de Leuvenbrug in de Voorstraat en het  levendig maken van de Spuihaven. Speciale aandacht voor de Stichting Binnenvaart in verband met de locatie van de historische boot: Veerdienst 3. Hiervoor moet snel een oplossing komen anders is het voortbestaan van de stichting is in gevaar volgens de inspreker Elio Barone. De Oude Gemeentehaven zou een mogelijke optie voor een ligplaats kunnen zijn.

De bespreking van de commissie spitst zich toe op het formuleren van een duidelijke doelstelling. Is de ambitie zoals nu geformuleerd voldoende of moet het worden aangevuld met bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen en inwoners. Verder geeft de commissie mee om de snelheid in het proces te houden maar wel zorgvuldig te communiceren met alle betrokkenen. Kijk in dit verband goed naar de doelgroepen die je benadert. Is de lijst compleet? Betrek ook het wonen aan het water (voorbeeld Rotterdam), waterkwaliteit, duurzaamheid en milieu in het traject.

Reactie wethouder Sleeking:
De doelstelling is om de binding met het water te versterken. Hieraan kan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad worden toegevoegd. Goed om zich te realiseren dat er altijd een spanning zit tussen levendigheid en leefbaarheid voor elk initiatief in de binnenstad. Iedereen krijgt de gelegenheid om mee te doen. Het wordt een interactief proces waarin het college met name wil ophalen. Volgens planning wil het college in november 2018 de ontwerp beleidsvisie voorleggen aan de raad. Na vaststelling kunnen initiatieven hieraan worden getoetst.


 


 

6

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Besluit: Ter kennisname voor raadsvergadering 20 februari 2018.

7

Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 30 januari.

min
Besluit

Besluit: De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk met de wethouder in de vergadering van 30 januari 2018.

Insprekers Sprekersplein:
Mevrouw v/d Berg
Mevrouw Schellekens
heer Schellekens
Mevrouw Kloens
De heer Groen

De insprekers brengen de volgende aspecten onder de aandacht:  • Het gaat niet om 15 maar 35 huizen. Tegen ontsluiting via Reeweg Zuid. Alternatief wordt getoond. Geen voet- en fietspad aan de Reeweg Zuid. Voor veiligheid oversteekplaats maken naar park.

  • Wijk ligt in de gevarenzone voor wat betreft stikstofconcentratie en geluidsoverlast. Neem ook toekomstige ontwikkelingen rondom de wijk mee in overwegingen. Wijk mag daardoor niet worden ingesloten.

  • Communicatie van de gemeente hebben de inwoners als slecht ervaren. Te laat en te weinig.

  • Vraagtekens bij aanpassen huidig fietspad naar ontsluitingsweg. Volgens de insprekers is dit niet mogelijk.

  • Bouw zo min mogelijk in het park zodat het grasveld en de populieren gespaard kunnen worden.


(de presentaties en bijdragen van de insprekers worden bij de documenten voor de bespreking in de commissievergadering van 30 januari 2018 gevoegd).

Vraag en antwoord met leden commissie:
Vraag: Bent u Wel of niet tegen woningbouw. Antw: Door kappen bomen komt er meer uitstoot vrij. Wat je rooit moet je ook terugplanten.
Vraag: Hoe heeft u de communicatie met de gemeente ervaren. Antw. Pas vorige week erbij betrokken. Als inwoners er heel slecht bij betrokken. Bij ophalen van handtekeningen, werd gezegd: 'De gemeente zal het alleen aanhoren, ze doen er toch niets mee. Dat is triest.'
Vraag: Toelichting alternatieve ontsluiting via het park. Antw. Er ligt al een bouwweg, maak hem permanent.
Vraag: Toelichting over teruggeven stuk tuin aan gemeente. Antw. Deze tuin is al 27 jaar in bruikleen van de gemeente.
Vraag: Zijn er nog bouwmogelijkheden in het gebied onder de alternatieve ontsluiting. Antw. Dat is al grotendeels bebouwd.
Vraag: In de nieuwe plannen wordt het park verlegd en groter? Antw. Wat je weghaalt, komt nooit meer terug.


 

8

Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 30 januari.

min
Besluit

Besluit: De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk met de wethouder in de vergadering van 30 januari 2018.

Inspreker Sprekersplein:
De heer Van Veen

De heer Van Veen geeft in zijn bijdrage aan dat hij zich zorgen maakt over het bouwvolume wat tegen zijn achtertuin wordt gebouwd. De waarde van zijn woning zal hierdoor verminderen en hij gaat ervan uit dat die vermindering niet opweegt tegen eventuele planschadecompensatie. (de bijdrage van de inspreker wordt aan het voorstel toegevoegd voor bespreking op 30-01-2018).

Vragen en antwoorden met de commissie:
Vraag: Wat zou voor u acceptabel zijn. Antw. Meer richting Blekersdijk bouwen.
Vraag: Hoe kijkt u aan tegen het plan van jaar geleden. Antw. Ook geen voorstander van.
Vraag: Zijn er nog mogelijkheden om aanpassingen door te voeren. Antw. Dat is de inspreker niet bekend.

9

min
Besluit

Besluit: De commissie bespreekt in de vergadering van 30 januari 2018 het memo van het college van b en w over de uitkomsten van het overleg met de volkstuin vereniging De Vrije Tuinder gepland op 26 januari 2018.

Inspreker dhr. Zevenhoven:
In zijn bijdrage tekent de inspreker bezwaar aan tegen de gang van zaken. Volgens inspreker zijn de garanties al lang geleverd en wil de vereniging meewerken aan de verhuizing naar de nieuwe locatie. De vereniging is ook bereid om de marktconforme bruto pacht te betalen. Op vrijdag 26 januari volgt nader overleg met de gemeente, waarin de vereniging zal verzoeken om het verhuisbedrag van 260.000 euro te specificeren. Want de vereniging ziet kansen om delen van de verhuizing zelf en tegen lagere kosten uit te voeren.

Op vragen van de commissieleden antwoordt de heer Zevenhoven dat er nog veel onduidelijkheden rondom de verhuizing zijn en dat hij hoopt dat de gemeente hierover meer garanties kan bieden. Zo is volgens de inspreker de Dirk Jongeneelhal niet asbestvrij en is het recht van overpad niet geregeld. Ook de vervuilde grond bij de hal is een punt van aandacht. Daarom bouwt de vereniging liever zelf een nieuw onderkomen. Dat wordt een soort portocabin, waarvoor niet geheid hoeft te worden. Vanaf eind 2015 heeft de vereniging 4x met de gemeente overlegd.

De leden van de commissie verzoeken wethouder Mos om inzicht te geven in de 260.000 euro. Ook vragen de leden de wethouder om coulant om te springen met de deadline van 1 februari 2018. Biedt duidelijkheid en probeer er met elkaar uit te komen. Kijk ook naar mogelijkheden zoals subsidie in het kader van educatie en samenwerking met Drechtstadsboer. Hou rekening met de verhuur met het maatschappelijke doel van de vereniging.

Reactie wethouder Mos:
Op 1 februari 2018 verloopt het contract en de gemeente is niet verplicht om geld vrij te maken voor een verhuurder. Hoeveel heeft de raad er voor over om dit mogelijk te maken? Sanering kost veel geld. De Bijenvereniging is onderhuurder van de tuindersvereniging en als zodanig geen overlegpartij voor de gemeente. Pachtprijzen: andere tuindersverenigingen betalen meer. De gemeente vraagt niet de hoofdprijs. De vraag die het college stelt in het aanstaande gesprek met de vereniging: wat kunt u meebrengen? Aan de beschikbare 260.000 euro voor de verhuizing moeten wel voorwaarden worden verbonden want de accountant kijkt mee. 

10

min
Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / REC Reynvaan
Commissiegriffier: JW Bleumer