Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821905
Aanvang-sluiting 24-10-2017 20:00 - 24-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

Agendadeel

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit
Behandelvoorstellen zijn besproken

4

min
Besluit

De commissie honoreert het agenderingsverzoek onder de voorwaarde dat het college voorafgaand aan de behandeling de commissie Fysieke Leefomgeving van 21 november 2017 een stuk ter voorbereiding toezendt.

5

min
Besluit

Besproken. Agenda's voor 21 en 28 november en 6 december 2017 worden door griffie bijgewerkt.

6

min
Besluit

Fractie Greve mist in de lijst de motie: 'Open data boven water'. Deze motie is nog niet afgehandeld. Griffie gaat dit na.


Verder geen opmerkingen.

7

min
Besluit

Fractie Greve: Bouwgrondexploitaties Stadswerven. Over welke gebied gaat het? Antwoord wethouder Sleeking: Zuidelijke Landtong.


Fractie CU/SGP:
- geluidsoverlast door de zeehaven. Antwoord wethouder Van der Linden: Voor het eind van dit jaar krijgt de raad hierover een notitie.
- verkeersveiligheid Brouwersdijk. Antwoord wethouder Van der Linden: Onderzoek loopt. Wethouder informeert de commissie over de planning.

8

min
Besluit

Fractie BVD heeft vraag over vervolgaanpak Zuidzijde station. Dit, naar aanleiding van een persbericht hierover. Antwoord wethouder Van der Linden: Er wordt nu eerst samen met NS, Prorail en andere betrokkenen een plan uitgewerkt.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

Inspreker dhr. Kelholt is eigenaar van het schip Friedrich Vos en bepleit voor de commissie om de vaart erin te houden bij de realisering van het burgerinitiatief. De commissie geeft in meerderheid aan dat ze het initiatiefvoorstel nog steeds ondersteunen. Ook het memo van het college verschaft onvoldoende duidelijkheid over het totaalbeeld, ook over de financiële gevolgen. Wethouder Sleeking geeft aan afhankelijk te zijn van de medewerking van partijen als OCW en DordtYard. 7 november 2017 verwacht hij daarover meer uitsluitsel te kunnen geven. Besluit: Na 7 november komt het college met een raadsvoorstel, waarin het burgerinitiatief is verwerkt. Het college treedt in contact met de provincie om de deadline van 1 december 2017 voor de subsidieaanvraag te verzetten. 

10

min
Besluit

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

11

min
Besluit

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

12

min
Besluit

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.


In de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 10 oktober 2017 heeft wethouder Sleeking aangegeven dat het college -in lijn met de raadsinformatiebrief van 11 juli 2017- de raad naar verwachting nog dit kalenderjaar een startnotitie toezendt over het ligplaatsenbeleid.


 

13

min
Besluit

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

14

In de commissie Fysieke Leefomgeving van 10 oktober 2017 heeft initiatiefnemer dhr. Barone de voortgang van het burgerinitiatief leefwerf De Biesbosch toegelicht. De commissie besloot om het onderwerp in de vergadering van 24 oktober te bespreken.
De agendapunten 9 t/m 14 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

15

min
Besluit

Besproken.

16

min
Besluit

Toezeggingen naar aanleiding van bespreking amendementen en moties:


Motie: Scheiden en aanbieden huishoudelijk afval. Wethouder Van der Linden: Voor 1 december 2017 krijgt de raad een voorstel voor een proef in twee wijken. In dit voorstel zijn ook de vragen verwerkt, die zijn gesteld tijdens de eerder behandeling dit jaar. Ook de planning wordt aangegeven.


Motie: Upgrade station met Work Art. Wethouder Sleeking: Wethouder ontraadt de motie niet en gaat praten met de betrokken partijen. Voor 14 november zal hij de commissie hierover informeren.


Motie: Een brug te ver: Wethouder Sleeking stelt voor om de motie te betrekken bij de behandeling van: 'Uitvoeringskrediet Prins Clausbrug' in de commissie van 28 november 2017. De commissie gaat hiermee akkoord.


Motie: Gun (snor)fietsers een veilige oversteek en motie: Veilige fietsoversteek worden samengevoegd en besproken in de commissie van 6 december 2017 bij het onderwerp: 'Beantwoording door het college van vragen ex. art. 40 RvO van de fractie BVD inzake verkeersveiligheid fietspad Groenezoom/Oudelandsehoek Stadspolders (2026468).

17

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: JW Bleumer