Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821897
Aanvang-sluiting 10-10-2017 19:30 - 10-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 


De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

1

min
Besluit

De agendapunten 14 en 15 worden als laatste behandeld. Het agendapunt: 'Vragen aan het College' wordt behandeld na agendapunt 11.


Wethouder deel Reynvaan deelt mee dat door de essentaksterfte er binnenkort grote hoeveelheden bomen gekapt moet worden. De bomen zijn niet te redden. Dat zal leiden tot een kaalslag op enkele locaties, maar de bomen worden vervangen. Verder: Locatie voetbalvereniging OMC. Ze hebben gekozen voor FC Dordrecht.  Geruchten over een eventueel andere locatie worden zowel door OMC als FC Dordrecht ontkent. Gesprekken met De Paraplu verlopen positief. Het college komt hierover binnenkort met andere informatie. Bezoek van wethouder Reynvaan aan zusterstad Varna als delegatieleider van een maritieme handelsdelegatie. Bedrijven uit regio en Nederland waren hierbij. Er zijn goede contacten gelegd en concrete plannen gesmeed tussen Bulgaarse en Nederlandse bedrijven.


Fractie GroenLinks, mw. Edenburg deelt complimenten uit voor het short track evenement. Zeer geslaagd.


Fractie D66, dhr. Tiebosch, deelt mee dat hij namens de raad met de raadsleden Stam en Greve in Werkendam een bijeenkomst bezocht om samen met de gemeenten Drimmelen en Werkendam te praten over de toekomst van de Biesbosch. De heer Tiebosch vraagt de daarbij aanwezige ambtelijk ondersteuner om een verslag van die bijeenkomst naar de raad te sturen. 


 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september 2017 vast.

STUKKEN TER BESPREKING

min
Besluit
Behandeld.

3

min
Besluit

Presentatie van kinderen van de Johan Frisoschool en SDK Kinderopvang over verkeersveiligheid in hun buurt aan de hand van een kort filmpje. Kinderen hebben ideeën ontwikkeld in het kader van de week van de democratie. Op vragen van de fracties geven de kinderen aan dat ze met name de grote fietsoversteekplaats bij de school onveilig vinden. Verder willen ze graag een spiegel plaatsen bij de hekken van de Johan Frisoschool zodat ze de aankomende auto's beter kunnen zien. De griffie informeert de kinderen over de uitkomst van de bespreking.


De fracties geven aan dat er veel meer op snelheid moet worden gehandhaafd. De onaangekondigde controles moeten terug zoals dat nu gebeurt in de Hoekse Waard en Rotterdam. Daarbij is de communicatie in de wijken met inwoners op buurtniveau over de inrichting van hun buurt -zoals de inrichting van de 30 km-gebieden- belangrijk. Bij openleggen en herstel van straten dan meteen de inrichting verkeersveiliger maken door bredere fietspaden en smallere autolanen. Het is beleid dat dit gebeurt en waarom gebeurt dat niet standaard. Daar moet duidelijkheid over komen. In de Bankastraat is dat niet gebeurd en ook inwoners van de Minnaertweg en Dubbeldam zijn in gesprek met de gemeente over een verkeersveiliger inrichting. Ook de belijning op de Singel draagt bij aan verkeersonveiligheid. Wat zijn de afspraken en prioriteiten van en met het Regionaal Platform voor het Verkeer? Commissie wil daar ook input voor geven. Hoe zit het met het landbouwverkeer en dan met name op de N3.


De wethouder geeft aan de landbouwverkeer op de N3 kan, daar waar 80 km gereden wordt. RPV is er dankzij de provincie, die verkeersveiligheid in het beleid heeft. Vanuit dat beleid krijgt de gemeente middelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Afspraken over de inzet van de politie in de gemeente maken onderdeel uit van het overleg met de burgemeester. Verder moet het gesprek gevoerd worden over het verkeersveiliger maken met 30 km zones en zeker over het Singelgebied. De wethouder ondersteunt het idee van de commissie om met de fracties samen op te trekken richting provincie over verkeersveiligheid. Dat zou ook in VNG-verband kunnen. Rapport met gegevens over snelheid is nuttig voor het gesprek met de politie over handhaving.


Teamchef Harry de Haas van de politie geeft op een vraag van de commissie aan dat er binnen de sociale wijkteams niet of nauwelijks wordt gesproken over verkeersveiligheid en -handhaving. De wijkagenten besteden via hun contacten in de wijk wel aandacht aan handhaving.


De wethouder zegt toe dat het college de raad jaarlijks rapporteert over verkeersveiligheid en -handhaving en daarbij ook de zogeheten Vierjaarrapportages te betrekken. Daarbij worden meegenomen de signalen van inwoners en uit de wijken in de overleggen tussen burgemeester en politie.


De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

4

De agendapunten 3 en 4 worden gezamenlijk besproken.
Naast de bespreking van de beantwoording van de ex art. 40 vragen, besloot de commissie Fysieke Leefomgeving op 19 september 2017 om bij dit onderwerp ook de kinderen van SDK-Kinderopvang/Johan Frisoschool uit te nodigen. De kinderen presenteren hun ideeën over verkeersveiligheid. Ook Veilig Verkeer Nederland en de Verkeerspolitie zijn uitgenodigd.  

Politieke vragen zijn: Wordt er voldoende prioriteit gelegd bij snelheidshandhaving op de wegen in Dordrecht? Zo nee, wat is er nodig om dit wel mogelijk te maken? Stelt wethouder Van der Linden de juiste prioriteiten in het bestuurlijke overleg Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (3 x per jaar)?

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

5

De provincie Zuid-Holland belegt op 25 oktober 2017 een hoorzitting over GenX en PFOA (Chemours). Hiervoor zijn ook de raadsleden uit de Drechtsteden uitgenodigd. In de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september is besloten om de vragen van de fracties van de gemeente Dordrecht voor de bijeenkomst van 25 oktober in de raadscommissie van 10 oktober vast te stellen. Daarna worden ze aangeboden aan de provincie, zodat deze ze kan meenemen bij de inhoudelijke voorbereidingen op het programma van 25 oktober.

min
Besluit

De commissie besluit om de door de griffie geclusterde ingediende vragen door te leiden naar de provincie Zuid-Holland ter voorbereiding op de bijeenkomst van 25 oktober. Hieraan worden nog toegevoegd de nagekomen vragen van de fracties Greve en Meijer. Verder informeert de griffie de leden van de commissie over het programmaverloop op 25 oktober en de samenstelling van de delegatie van de commissie Fysieke Leefomgeving.

6

In de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september 2017 is besloten tot het organiseren van een sprekersplein over het voorontwerp-wijzigingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk. Tijdens het sprekersplein kunnen inwoners hun inspraakreacties toelichten. De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de insprekers, maar gaan niet inhoudelijk in op de reacties. Dat gebeurt tijdens de commissievergadering van 21 november 2017.

min
Besluit

Omwonenden spreken in een behandelen tijdens hun bijdragen de volgende thema's:


-historie van Dubbeldam;
-huidige situatie;
-plan nieuwbouw door BAM;
-bezwaren van de omwonenden;
-parkeren en verkeer;
-bouwhoogte en privacy;
-watermanagement;
-situatie voor Magnoliastraat nr. 11;
-alternatieven en vervolgstappen.

De fracties stellen de insprekers een aantal aanvullende vragen over onder meer: de contacten met de gemeente, BAM en kerk; milieu, parkeren, daglicht, wijzigingsbevoegdheid.

De commissie besluit om de inspraakreacties te bespreken met de wethouder tijdens de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 21 november 2017 (de volledige inspraakreacties worden aan de agenda toegevoegd). 


 


 


 


 


 


 

7

min
Besluit

De heer Barone licht zijn uitvoeringsplannen over het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch toe. Hij gaat met name in op de exploitatie omdat de provincie een garantie eist op een duurzaam sluitende begroting. Hij verzoekt de commissie om het uitvoeringsplan met exploitatie te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017. Dit, met het oog op de deadline van 1 december 2017 van de provincie voor het indienen van de plannen voor eventuele subsidieverstrekking door de provincie.


De leden van de commissie hebben onder meer vragen over de stevigheid van de gepresenteerde begroting. Ook is de commissie benieuwd naar de stand van zaken van het overleg met samenwerkingspartners als OCW. De heer Barone geeft aan dat de gepresenteerde exploitatie de bottom line is. De samenwerking met OCW verloopt goed en het ontwerp wordt voorgelegd aan de aandeelhouders van OCW.


In relatie met dit onderwerp geeft wethouder Sleeking aan dat -in lijn met de raadsinformatiebrief van 11 juli 2017- het college de raad naar verwachting nog dit kalenderjaar een startnotitie toezendt over het ligplaatsenbeleid.


De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking. Voorafgaand verstrekt het college de volgende informatie aan de raad:
-stand van zaken overleg gemeente en Leefwerf de Biesbosch;
-overzicht financiële consequenties over wat er nog moet gebeuren en welke kosten hieraan zijn verbonden;
-reactie college op gevraagde garantiestelling door de provincie op 10 schepen.


 


 

8

min
Besluit

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

9

min
Besluit

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

10

min
Besluit

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

11

De agendapunten 7 t/m 11 worden gezamenlijk besproken.
De inspraakreactie van dhr. Elio Barone over de stand van zaken van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch stond gepland voor de commissie Fysieke Leefomgeving van 12 september 2017. Op verzoek van dhr. Barone is zijn bijdrage uitgesteld. De heer Barone heeft het verzoek gedaan om tijdens de commissie van 10 oktober in te spreken. In de vergadering van 19 september heeft de commissie dit verzoek gehonoreerd met daarbij de kanttekening dat de bijdrage van de heer Barone uitsluitend nieuwe informatie betreft.

min
Besluit

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

12

min
Besluit

Vragen commissie over bouwplan Vest nr. 124: vergunningverlening, bouwplan, rol Welstandscommissie, planschade, groen, verontreiniging, isolatie, overleg omwonenden. Wethouder Sleeking antwoordt dat het bouwplan een gebonden beschikking is, die het college moet honoreren omdat het geheel past in het bestemmingsplan. De rooilijn aan de achterzijde speelt geen rol speelt in de afweging van de Welstandscommissie. Planschadeclaims worden naar verwachting niet gehonoreerd. Verleende vergunningen blijven van kracht. Als er een nieuw bouwplan komt, wordt er opnieuw getoetst. Het is geen gebruik in de gemeente om bouwvergunningen aan een termijn te verbinden.


Wethouder Sleeking zegt toe om uit te zoeken of er op het perceel een saneringsplicht rust. Het college zal de raad hierover schriftelijk informeren.


Fractie CU/SGP. Vraag over fietsdoorsteek naar de Gamma bij de Mijlweg. Deze is verwijderd. Vraag: kan de oude situatie worden hersteld? Reactie wethouder Sleeking: Plan om het gebied rond het Maasterras te vernieuwen. In dat traject worden de veiligheid en de oversteek meegenomen. Het college zal deze vraag verder schriftelijk beantwoorden.


Fractie VVD. Vraag over Eurogrid en asbestdeeltjes. Heeft het college inmiddels meer informatie over de ontstane situatie? Wat zijn de effecten op de omgeving? Kan de raad over de stand van zaken op de hoogte worden gehouden? Reactie wethouder Sleeking: Het college zal de raad hierover schriftelijk informeren.


Fractie GroenLinks en fractie CDA. Afgebrande kas 'de oude beer', heeft de gemeente hier verzekeringen lopen? Kan de gemeente de vrijwilligers ondersteunen in het herstel van de gevelwand? Het college zal de raad hierover schriftelijk informeren.


Fractie D66. In het regeerakkoord wordt de lijn Dordrecht - Breda genoemd in combinatie met de Merwede - Lingelijn. Op het hoofdrailnet komen meer sprinters. Wat betekent dit voor Dordrecht in relatie tot de projecten waarbij het behoud van de intercity tussen Dordrecht en Breda een kritische succesfactor is. D66 gaat hierover ook praten met de portefeuillehouder in de Drechtsteden. Reactie wethouder: Het college stuur de raad een notitie waarin de effecten van het regeerakkoord voor Dordrecht zijn uitgewerkt.


Fractie CDA: Graag antwoord op onderzoek bij Oranje Wit over inrichtingsverkeer. Verzoekt om beantwoording van het college.


 

13

Met de Jaarstukken 2016 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Referentiekader voor de verantwoording is de door u vastgestelde Begroting 2016, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: •het (inhoudelijke) jaarverslag; •de (financiële) jaarrekening.

De commissie wil met name de stand van zaken over de grote projecten bespreken.

min
Besluit

De heer Zevenhoven is voorzitter van de vereniging De Vrije Tuinder en spreekt in over de ontwikkelingen aan de Reeweg Zuid / Wielwijk / Trompweg / Parkrand. De volkstuin maakt onderdeel uit van het plan. Hij vraagt onder meer aandacht voor de kosten van de verhuizing naar een locatie aan de Domela Nieuwenhuisweg, de pachtprijs en een overgangsperiode. Hij ervaart het overleg met de gemeente als stroperig. De leden van de commissie stellen de heer Zevenhoven vragen over de kosten van de verhuizing en de periode van het huurcontract. Antwoord van de heer Zevenhoven: 80.000 euro en contract tot eind 2019. Wat betekent de nieuwe locatie voor het voortbestaan van de tuindersvereniging? Antwoord: In nieuwe situatie terug van 73 naar 58 leden. In relatie tot de pachtverhoging kan de vereniging dat niet opbrengen.


Fractie D66 akkoord met toelichting college om gronden Belthure Park niet te verkopen. Wel vragen over stand van zaken Landtong en hebben de plannen voor de Prins Clausbrug, burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch) gevolgen voor de exploitatie? Fractie GroenLinks stelt vragen over stand van zaken civieltechnisch en verkeerskundig onderzoek Wielwijk in relatie tot inrichting wegen. Fractie PvdA wil rapportage over verhuizing De Vrije Tuinder in Wielwijk en de afspraken die hierover zijn gemaakt. Fractie CU/SGP over stand van zaken Landbouwweg.


Reactie wethouder Mos. Het college antwoordt schriftelijk op de vragen over de Landbouwweg en de Tuindersvereniging. Reactie wethouder Sleeking: De gesprekken met OCW over de Landtong zijn on hold gezet. De wethouder stelt voor om hierover eind dit jaar, begin volgend jaar met de commissie vertrouwelijk over te spreken. Ook zal het college schriftelijk reageren op de vragen over de stand van zaken civieltechnisch onderzoek Wielwijk in relatie tot de inrichting van de wegen.


De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.


 

14

min
Besluit

De commissie besluit de RIB door te leiden ter kennisname aan de raad.

15

min
Besluit

Vragen commissie over gebruik locatie achter de Stevensweg en financiële gegevens Belthure Park.


Antwoord wethouder Sleeking: In het traject van bestemmingsplan wijziging wordt bekeken welke activiteiten wel/niet gelegaliseerd kunnen worden. Daar waar legalisering niet aan de orde is, volgt een aanschrijvings- en handhavingstraject. Het gebied krijgt een agrarische bestemming. De financiële gegevens over het Belthure Park zijn opgenomen in de begroting. Prins Clausbrug wordt door middel van een begrotingsaanpassing aan de raad gepresenteerd om aan te geven wat de gevolgen daarvan zijn.


De commissie besluit om de raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te zenden.

16

De agendapunten 14, 15 en 16 worden gezamenlijk besproken.
Uw raad is een voorstel voorgelegd inzake de herziening van de structuurvisie betreffende de zuidrand van Dubbeldam (Belthure Park). Met het oog op uw besluitvorming ter zake willen wij u graag berichten over de laatste ontwikkelingen en verslag doen van de voortgang van procedures en werkzaamheden. Deze informatie kunt u betrekken bij uw besluitvorming over de herziening van de structuurvisie.

De behandeling van dit voorstel stond op de agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september 2017, maar is doorgeschoven naar de commissie van 10 oktober 2017.

min
Besluit

De commissie besluit om de raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te zenden.

17

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te behandelen in de commissievergadering van november of december 2017 met -Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2022452)-Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2004550).

18

min
Besluit

De commissie besluit de beantwoording te behandelen in de commissievergadering van november of december 2017 met de -Raadsinformatiebrief inzake uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein (2022534) en Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2004550).

19

De agendapunten 17, 18 en 19 worden gezamenlijk besproken.
In de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 19 september 2017 ging de commissie akkoord met het voorstel van de fractie D66 om de raadsinformatiebrief te agenderen voor de commissievergadering van 10 oktober 2017. De door de D66 fractie ingebrachte politieke vragen zijn:
-wanneer is de raad aan zet;
-wat is de rol van de raad in kaderstellende zin;
-wat leren we hiervan.

min
Besluit

De commissie besluit de vragen te behandelen in de vergadering van november of december 2017 met de -Raadsinformatiebrief inzake uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein (2022534) en de Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2022452)

20

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

21

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking / J Mos / REC Reynvaan
Commissiegriffier: JW Bleumer