Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821890
Aanvang-sluiting 19-09-2017 19:00 - 19-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

1

Behandeling gezamenlijk met de commissie Bestuur en Middelen in vergaderzaal 1.

min
Besluit

De commissie steunt de ambitie van het college in het stuk. Commissieleden stellen vragen over onder meer het beheer en de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek en maakhal. Voor wat betreft het onderwijs vragen de leden aandacht voor het technisch onderwijs en breedte van het onderwijsaanbod. Het eventueel te realiseren spoorstation mag niet ten koste gaan van de IC-verbindingen. De leden van de cie. benadrukken het belang van goede woonvoorzieningen voor jongeren in relatie tot de te realiseren woontoren.

De wethouder geeft aan blij te zijn met de steun van de commissie voor de geformuleerde ambitie in het voorstel. Hij geeft aan dat de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek zich gunstig ontwikkelt. Hij geeft aan dat het project deel uitmaakt van de regionale groeistrategie. Daarom is de focus op de lange termijn belangrijk, zodat te realiseren plannen voor de korte termijn daar goed inpassen. In de startnotitie komt de ontsluiting van het gebied verder aan bod.

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

2

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verzoek fractie PvdA om kinderen Johan Friso basisschool uit te nodigen bij bespreking onderwerp: 'Gerichte aanpak snelheidsduivels in Dordtse woonstraten' in cie. fysieke leefomgeving 10 oktober 2017, wordt door de leden van de cie. overgenomen. In het kader van de Week van de Democratie hebben leerlingen van deze school ideeën ontwikkeld ter verbetering van de verkeersveiligheid in hun wijk.

De fractie Beter voor Dordt vraagt aandacht voor het vroege aanvangstijdstip van de commissie. Dat is voor een aantal leden lastig. De voorzitter antwoordt dat de cie. leden over hun eigen agenda beslissen. 

Wethouder Reynvaan deelt mee dat de gemeente en een aantal Drechtsteden nog in gesprek zijn met het dierenasiel.

3

min
Besluit

De fractie D66 verzoek om bij punt 2. 'Presentatie concept OV en Spooragenda 2040', toe te voegen dat er bij de spooragenda lokale accenten meegegeven dienen te worden. De griffie past de besluitenlijst aan.

Naar aanleiding van punt 14: 'Kiezen voor basisvarianten 4, 5a en 5b inzake voorstel Visbrug' geeft de fractie Greve aan om tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 een amendement in te dienen, waarbij de peiling over de varianten wordt beperkt tot de inwoners van Dordrecht.

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

5

min
Besluit

Vraag fractie PvdA naar stand van zaken motie: 'busstop de Essenhof'. De hele commissie wenst de beantwoording van het college te ontvangen.

Vraag fractie Beter voor Dordt over afbraak school aan Noordendijk. Kan er worden geregeld dat oud-leerlingen nog een keer het gebouw in kunnen?

De gestelde vragen worden door de griffie doorgeleid naar de organisatie ter beantwoording.

6

min
Besluit

De commissie besluit om op 10 oktober 2017 de volgende onderwerpen te behandelen:

- Vragen van leden cie. voor bijeenkomst Chemours door provincie op 25 oktober, akkoord geven op bundel vragen, die voorzien is van reactie organisatie en vervolgens doorzenden aan de provincie.

- Ligplaatsenbeleid en Leefwerf: dhr. Elio Barone spreekt in;

-V ragen ex. artikel 40, gerichte aanpak snelheidsduivels in Dordtse woonstraten. Bij de bespreking van dit onderwerp worden uitgenodigd: Verkeerspolitie, Veilig Verkeer Nederland en BSO-groep 8+ van locatie Groenland van SDK Kinderopvang & Johan Friso basisschool;

- Sprekersplein. Ontwerpwijzigingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk;

- Grote projecten (Jaarrekening 2016); 

- Vragen ex. Art. 40 Reglement van Orde van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw.' D66, politieke vraag wanneer is de raad aan zet. Wat is de rol van de raad in kaderstellende zin. Wat leren we hiervan;

- Raadsinformatiebrief over de Stand van Zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure park en Raadsinformatiebrief inzake rapport Strategische grondvoorraad en motie 32 bij begroting 2017;

- Agenda 24 oktober 2017:

- Begroting: moties en amendementen;

- Agendadeel.


 

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De inspreker dhr. Schöningh bepleit het behoudt van het eenrichtingsfietspad op de Oranjelaan. Verder maakt hij bezwaar tegen de -volgens de inspreker- onduidelijke en onjuiste communicatie door de gemeente met de inwoners. De inwoners voelen zich voor een voldongen feit gesteld.

De wethouder vertoont een 3D animatie over de toekomstige situatie. Naar aanleiding van die animatie stellen de cie. leden een aantal technische vragen. De discussie spitst zich uiteindelijk toe op de verkeersveiligheid van het tweerichtingsfietspad Oranjelaan fase I en II en de uitritten, die moesten wijken voor het dubbel fietspad op de Oranjelaan. De wethouder geeft aan dat de procedure niet de schoonheidsprijs verdient: met de uitvoering is al gestart, terwijl het Definitief Ontwerp (DO) nog moet worden vastgesteld. Dit is gebeurt om financiële redenen, aldus de wethouder.  

Besluit: Bespreekstuk raad 26 september 2017. De wethouder beantwoordt uiterlijk vrijdag 22 september 2017 vragen van de fracties. Voor de raadsvergadering formuleren de fracties welke punten ze nog willen bespreken tijdens de raadsvergadering.

8

min
Besluit

De heer Robert Klaassen spreekt in namens Proeftuin-Amstelwijck Dordrecht. In zijn bijdrage pleit hij voor het hanteren van een andere visie op gebiedsontwikkeling, waarbij duurzaamheid en het doorbreken van de scherpe grens tussen stad en platteland voorop staat. Commissieleden vragen de inspreker waarom de keuze is gemaakt voor een locatie waar woningbouw is gepland. De inspreker antwoordt dat het een En En situatie betreft. Op de vraag wat de inspreker wil meegeven aan de cie. leden antwoordt de heer Klaassen dat burgerinitiatieven ook een plek aan de overlegtafels verdienen.

De commissie concludeert dat het stuk te weinig ambitie bevat, niet concreet genoeg en diepgang ontbeert. De commissie geeft aan dat het streefgetal van 10.000 woningen niet in beton is gegoten. Verder is er behoefte aan een soort routekaart, met daarin de stappen voor de komende jaren. Leden van de commissie vragen aandacht voor specifieke groepen: starters, sociale woningbouw. Ook vraagt de commissie in de woonvisie aandacht voor de relatie met het voorzieningenniveau en het OV. Daarnaast stelt de commissie vragen over de rolverdeling tussen de verschillende overheden. In zijn algemeenheid stelt de commissie dat wat betreft de woonvisie kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Besluit: Bespreekstuk raad 26 september. Wethouder verwerkt alle opmerkingen in een nieuwe zienswijze voor de raad van 26 september. Deze nieuwe zienswijze wordt uiterlijk maandag 25 september toegezonden aan de raad.

9

min
Besluit

Deze brief is betrokken bij de behandeling van punt 8: Zienswijze regionale woonvisie. Voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Besluit

De commissie besluit om deze RIB te behandelen in de commissievergadering van 10 oktober 2017.

11

min
Besluit

De commissie besluit om deze RIB te bespreken in de cie. van 10 oktober 2017, samen met de RIB: 'Raadsinformatiebrief over de Stand van Zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure park)'. 

12

min
Besluit

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / J Mos
Commissiegriffier: J.W. Bleumer