Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821883
Aanvang-sluiting 12-09-2017 18:30 - 12-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.30 uur. 

De Commissiegriffier,

J.W. Bleumer

1

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om over Chemours niet zelf een hoorzitting te organiseren (cie. fysieke leefomgeving 29 augustus 2017), maar aan te sluiten bij de hoorzitting die de Provincie Zuid-Holland organiseert op 25 oktober 2017. De leden van de cie. kunnen uiterlijk 1 oktober vragen doorgeven aan de griffie. De griffie coördineert het bezoek aan de bijeenkomst op 25 oktober en zendt de cie. leden de achtergrondinformatie toe.

De cie. gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om het onderwerp 'Visbrug' te bespreken om 20.45 uur.

De fractie Beter voor Dordt merkt op dat de aanvangstijden van de commissie fysieke leefomgeving vaak worden vervroegd de laatste tijd. De fractie vraagt hier aandacht voor bij het bepalen van de agenda's.

2

Van 18.30 - 19.25 uur: om 19.25 uur schorst de voorzitter de vergadering tot 20.00 uur, zodat in vergaderzaal 1 de ingelaste raadsvergadering gehouden kan worden.

min
Besluit

Aan de hand van de 'Notitie Spooragenda van 2040' na de presentatie van 29 augustus 2017, door het college toegezonden aan de cie. bespreken de leden dit onderwerp. De leden missen nog de concreetheid van de plannen (lightrail, treinstation Leerpark). De commissie geeft aan dat het goederenvervoer moet worden betrokken bij het vrijmaken van spoor voor het reizigersvervoer. Intercity's blijven heel belangrijk voor Dordrecht. De commissie benadrukt het belang van de koppeling met de groeiagenda van Dordrecht. Nieuwe wijken moeten beschikken over een zo hoog mogelijke kwaliteit van OV-vervoer. Verder geeft de commissie het belang aan van de verbinding met Brussel en het inpassen van vervoersmiddelen als de fiets in de plannen. De reiziger moet centraal staan in de plannen. De commissie verwacht van het college dat de lokale accenten duidelijk naar voren komen in de spooragenda.

De wethouder geeft aan dat het finale gesprek in november volgt in de Drechtraad. Vervolgens wil de regio in gesprek met de Provincie Zuid-Holland. De wethouder onderstreept het belang van de groeiagenda met 10.000 extra huishoudens voor het OV. De intercitylijn naar Rotterdam blijft de meest vitale lijn. Een eventueel light rail spoor zal niet worden geëxploiteerd door de NS, maar het RET of de HSL. De wethouder is het eens met de constatering van de commissie dat het goederenvervoer plaats moet maken voor reizigersvervoer.

NB: De fractie D66 verzoekt dat er bij de spooragenda lokale accenten meegegeven dienen te worden.

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Fractie PvdA verzoekt het college om in verband met de agendering van het onderwerp 'Snelheidsduivels' in de cie. fysieke leefomgeving van oktober de Verkeerspolitie en Veilig Verkeer Nederland uit te nodigen bij de bespreking van het onderwerp. Wethouder Van der Linden zegt dit toe.

Aan de hand van een filmpje illustreert de fractie CDA de parkeerproblematiek bij Oranje Wit. Kan de wethouder hier een onderzoek naar doen? Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college op korte termijn reageert, zo mogelijk deze week.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

De politieke vraag bij dit onderwerp is of de getroffen voorzieningen voldoende zijn voor ouderen. De commissie vraagt aandacht voor de mensen die het digitaal parkeren (nog) niet beheersen. Met name de telefonische bereikbaarheid van de helpdesk moet worden verruimd. Het gehanteerde computerprogramma is lastig, ook voor niet digitbeten. De commissie vraagt zich verder af in hoeverre de privacy van de klanten is gewaarborgd.

De wethouder geeft aan dat er op dit moment 1.700 klanten gebruikmaken van het systeem. Daarvan zijn er 19 die hebben aangegeven er problemen mee te hebben. Deze mensen kunnen dit jaar nog de parkeerkaart gebruiken. Lukt het nog niet om deze categorie telefonisch te ondersteunen, dan komt de gemeente langs.

De wethouder informeert de commissie of de gegevens van klanten van het digitaal parkeren wel/niet worden doorgegeven aan instanties als de belastingdienst.

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

7

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

8

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

9

10

De agendapunten 5 t/m 10 worden gezamenlijk besproken. Op initiatief van VSP, CDA en PvdA is het geagendeerd. De politieke vraag is of de getroffen voorzieningen voldoende zijn voor ouderen.

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017. Wethouder Sleeking zegt toe om de raad voor de behandeling in de raadsvergadering van 26 september 2017 (uiterlijk de vrijdag voor de raadsvergadering) te informeren over het aanbrengen van een knip in het voorstel. Met informatie over het programma van eisen en de exploitatie krijgt de raad hierdoor zicht op go of no go momenten in het proces. Dat betekent dat de raad ook een knip kan aanbrengen in het ter beschikking stellen van het voorbereidingskrediet.

Het college presenteert drie varianten voor de verdere ontwikkelingen van de Spuiboulevard: Compacte stad, waterstad, hovenstad. Hierbij wordt ook een schatting gegeven wat elke variant betekent voor de bouwvolumes.

Voorafgaand aan de bespreking stelt de cie. vast dat de informatie over de bibliotheek is bijgevoegd voor de volledigheid, maar dat de bibliotheek verder niet inhoudelijk wordt besproken. De commissie gaat akkoord met het voorleggen van drie mogelijke ontwikkelscenario's aan de stad, maar geeft daarbij aan daarbij voldoende flexibiliteit te betrachten. Verder stelt de commissie vragen bij de te nemen stappen in het proces en de gevolgen daarvan. Besluiten zoals de verplaatsing van het stadskantoor moeten eerst worden voorgelegd aan de raad. De commissie adviseert het college goed te kijken naar de effecten van het verplaatsen van voorzieningen uit het centrum. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de verkeersafwikkeling (ev. ondertunneling) en het sluitend houden van de exploitatie.

Wethouder Sleekink geeft aan dat het hier gaat om een plan met een tijdshorizon van 15-20 jaar. Draagvlak in de stad voor de plannen is belangrijk. De verhuizing van het stadskantoor kan wel functioneren als een katalysator voor het hele plan. Daarbij tekent hij aan dat het stadskantoor niet per se op een locatie hoeft te komen. De uitdaging is nu om te bepalen op welk moment in het traject keuzes worden gemaakt. Wethouder Heijkoop geeft aan dat in de commissie sociaal is gesproken over de bibliotheek. Deze commissie maakte de keuze voor scenario 1, mits gekoppeld aan een stevige publieksfunctie. Andere scenario's kwamen niet aan de orde.

12

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel: 'Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard/toekomstige huisvesting e.o' in de raadsvergadering van 26 september 2017.

13

De agendapunten 11, 12 en 13 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel: 'Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard/toekomstige huisvesting e.o' in de raadsvergadering van 26 september 2017.

14

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

Toezeggingen college:
-
Variant 5b: Relatie tot riool toevoegen aan informatie voor de raadsvergadering van 26 september 2017.
- Variant 5a: Verhouding trap en terras. Inzicht geven in de mogelijke compensatie terras voor horeca gelegenheid Smooth in deze variant, voor de raadsvergadering van 26 september 2017.
-
Het college van b en w vraagt de Rijksdienst om een uitgebreide advies op de effecten van de brugleuningen bij ALLE varianten in informeert de raad hierover voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

De horeca ondernemers de heren Schilten en Korevaar spreken in. Zij pleiten beiden voor het toevoegen van de zogeheten 'horecavariant' in de raadpleging onder de inwoners. De commissie is een voorstander van het opnemen van de horecavariant in de afwegingen. De fracties van de PvdA en GroenLinks kondigen voor de raadsvergadering van 26 september 2017 een amendement aan om de horecavariant op te nemen in de raadpleging van de inwoners . De commissie zou ook graag willen zien dat ook een sobere variant (opknappen) deel uitmaakt van de raadpleging. Punt van discussie is nog de aard van de peiling: raadpleging of referendum en het al dan niet beperken van de peiling tot inwoners van de gemeente Dordrecht.

De wethouder geeft aan dat het college de sobere variant niet wil voorleggen aan de inwoners omdat het hier gaat om onderhoud. En dat strookt niet met de projectdoelstellingen. De wethouder wil ook niet de horecavariant opnemen omdat deze is afgevallen op grond van een kwalitatieve beoordeling en advies van de Rijksdienst.

NB: Fractie Greve geeft aan om tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 een amendement in te dienen, waarbij de peiling over de varianten wordt beperkt tot de inwoners van Dordrecht.

15

min
Besluit

De fractie D66 verzoekt het college om een overzicht van alle bestemmingsplannen met een wijzigingsbevoegdheid. Wethouder Sleeking antwoordt dat deze plannen zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem. De fractie D66 zal dit eerst nagaan en komt hier dan later eventueel op terug.

16

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: J.W. Bleumer