Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821868
Aanvang-sluiting 29-08-2017 20:15 - 29-08-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 29 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter heropent om 20:15 uur de vergadering.


Wethouder Reynvaan deelt mede dat het Damplein op tijd voor de intocht van Sinterklaas klaar is.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3

min
Besluit

De vragen van mevrouw Van den Bergh over de ondersteuning bij asbestverwijdering bij particuliere eigenaren (Tafelberg) worden direct door wethouder Van der Linden beantwoord.


De vraag van mevrouw Edenburg over de fietstelweel  wordt direct door wethouder Van der Linden beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Jacqueline van Dongen, Regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, en Rik van der Linden, Projectwethouder Energiestrategie, komen langs om een nadere toelichting te komen geven op de wezenlijke punten uit de energiestrategie en met de raden in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden en mee willen geven voor de regionale strategie.

min
Besluit

De kaderstellende koers wordt door de commissie onderschreven. Elke partij geeft opmerking mee aan de wethouder, die deze meeneemt in het vervolgproces. In het najaar komt de Energiestrategie met onder andere de Samenwerkingsagenda naar de gemeenteraad, zodat de commissie een diepere discussie kan voeren. D66 vraagt om hieraan de toegezegde lokale routekaart te koppelen.

5

Op verzoek van Beter voor Dordt en VVD is het voorstel geagendeerd. De politieke vraag is: Wat is het effect van de molens voor de bedrijfsomgeving en is dat acceptabel?

min
Besluit

De heren Jochems en Van Senden spreken in om de commissie te wijzen op de risico's en gevolgen op de persoonlijke leefomgeving. De heer De Keizer spreekt in om de commissie te wijzen op de noodzaak van de windturbines voor de leefbaarheid van volgende generaties. Na een uitvoerige discussie besluit de commissie om het raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september. Leden van de commissie willen het onderwerp namelijk meenemen naar de fractie. De politieke vragen zijn: De impact op de gezondheid van 200 inwoners van Zwijndrecht en kan afgeweken worden van de structuurvisie?

6

Bespreken van door politieke partijen verzamelde vragen en hierbij te betrekken:

min
Besluit

De heren Elzerman en Koopmans spreken in. De commissie wil graag een verslag krijgen van overleggen tussen Chemours en alle betrokken overheidsinstanties. Ook wil de commissie zo spoedig mogelijk de uitkomsten van het onderzoek waarvoor op 30/8 monsters worden genomen. De commissie vindt dat de onrust extra is aangewakkerd door het onderzoek van de VU en de reactie van het RIVM hierop. De commissie wil zo spoedig mogelijk een hoorzitting waar de VU en het RIVM een presentatie komen geven over hun onderzoeken. Hierbij zal ook DCMR (sinds kort verantwoordelijk voor het toezicht op Chemours) worden uitgenodigd. De commissie wil dat de experts tijdens die hoorzitting met elkaar in debat gaan. Benadrukt wordt dat de partijen niet kunnen weglopen voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in het algemeen en in het bijzonder voor de Dordtse bevolking.

7

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september 2017 en toe te voegen aan het dossier over DuPont/Chemours.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september 2017 en toe te voegen aan het dossier over DuPont/Chemours.

9

min
Besluit

De commissie heeft deze brief betrokken bij de beraadslagingen en wacht beantwoording van het college af.

10

min
Besluit

Mevrouw Van den Bergh vraagt om voor een vergadering van de commissie in het najaar het onderwerp evaluatie welstandsnota te agenderen.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23:20 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts
Commissiegriffier: L. Groenenboom