Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821845
Aanvang-sluiting 20-06-2017 20:00 - 20-06-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 juni 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.

3

min
Besluit

Mevrouw Van den Berg (PvdA) heeft de vragen gesteld over:
- Lozingen DuPont GenX: Wethouder Van der Linden heeft in de raadsvergadering van 20 juni al een statement hierover voorgedragen.
- Uitbaggeren Nassauvijvers: Wethouder Reynvaan heeft aangegeven dat door assetmanagement de termijn verlegd kan worden. Verschuiving van de termijn kan hierbij zowel eerder als later zijn. Ze blijft hierover in gesprek met het Waterschap
- Windmolen Krabbergors: De commissie heeft zelf besloten dit na het zomerreces te behandelen.
- Verkeer en tractoren door Havenstraat: Wethouder Van der Linden geeft aan deze antwoorden woensdag 21 juni per mail toe te sturen.
- Movado-terrein: Wethouder Reynvaan geeft aan dat het terrein netjes en veilig moet worden opgeleverd. Met de omgeving zal in overleg worden gegaan over het gebruik.


De heer Nederhof (BvD) heeft vragen gesteld over parkeren Iroko. Wethouder Van der Linden geeft aan het getoonde kaartje mee te nemen en zal op een later moment hierop terug komen.


De heer Frantzen (SP) heeft vragen gesteld over onderhoud groen. Wethouder Reynvaan geeft aan hier schriftelijk op terug te komen.


 

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De leden van de commissie staan positief tegenover de transformatie, maar betreuren de geheimhouding van de vele stukken. Wethouder Sleeking is blij met positieve houding commissie. Zodra alle informatie openbaar kan zal het openbaar gemaakt worden. Uitvoerig gesprek geweest met niet gegunde partij geweest. De commissie besluit de raadsvoorstellen als hamerstukken door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni 2017.

5

De agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken. De commissie bespreekt het voorstel van het college om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het besluit tot verkoop aan Stout B.V. over te gaan van het voormalige Regiokantoor, gelegen aan de Noordendijk 250 te Dordrecht en het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet ad € 100.000,- ten behoeve van de contractvorming, onderzoeken, bestemmingsplanwijziging en nadere planuitwerking. Hierbij zal de brief van Stenic Holding en BVR Groep worden betrokken.

min
Besluit

De brief wordt doorgeleid naar het college. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

6

min
Besluit

De verkorte (en onvolledige) weergave van de behandeling van het onderwerp is als onderstaand:

BvD tot kort geleden stonden alle signalen op groen. Zinnen uit zienswijze Provincie Zuid-Holland worden geciteerd. Ook wordt geciteerd uit rapport STEC groep. Gemeente Dordrecht is grootste risicodrager. BvD is altijd groot voorstander geweest van onbebouwde polders. Nu staan de signalen op oranje. Dat zet BvD aan het denken. Hoe gaat het college om met het STEC rapport? BvD wil actualisatie van financiën van het project. Stel dat de gemeenteraad het bestemmingsplan niet vaststelt. Wat zijn hiervan de consequenties?  
GroenLinks heeft door de jaren heen een kritisch geluid gegeven over bedrijventerrein. Door gesprekken is GL nog niet overtuigd. Leefbaarheid voor omwonende gaat niet vooruit. Behoefteraming is gewenst. Ook vragen over Natura 2000. GL gaat niet akkoord met bestemmingsplannen.  
D66 grote spanning tussen sociale belangen voor het eiland van Dordrecht en belangen bewoners. D66 vindt dat 100 meter vanaf de erfgrens de eis is. Ook harde eisen voor hoogte bedrijven. Vrachtwagens zover mogelijk van de huizen laten laden en lossen. Maximaal werken aan het minimaliseren van geluidsoverlast A16. Voor vaststellen raad moet het marketingplan beschikbaar zijn.  
CDA ziet het in de kern noodzakelijk voor Dordrecht, maar staat open voor tal van signalen over nieuwe vormen van de economie. Niet focussen op korte termijn. Gemeente moet zeer zorgvuldig omgaan met de invulling van dit project. Doelstelling nu te eenzijdig; logistiek. Vragen over kritische reactie van de provincie.  
SP in principe tegen een nieuw bestemmingsplan zolang Kil 3 niet vol is. Geen nieuwe terreinen voordat alle bedrijventerrein vol zijn.  
VVD STEC en zienswijze provincie hebben VVD ook aan twijfelen gebracht. Ook VVD wil weten wat de consequenties zijn als de stekker eruit wordt getrokken. Een duidelijk verhaal van de provincie wordt gemist.  
VSP ook twijfels bij leefbaarheid en financieel consequenties en behoefte uit STEC  
CU/SGP gevraagd om een inhoudelijk toelichting van het STEC rapport. Is niet ontvangen. Ook kijken naar STEC rapport west-brabant. Ook marketingplan is essentieel plan. Eerst marketingplan en dan vaststellen bestemmingsplan.  
PvdA werkgelegenheid is belangrijk punt voor PvdA. Nooit voorstander met logistieke bedrijvigheid. STEC rapport heeft ook bij PvdA vragen doen oprijzen. Wat is het verdienmodel van alle investeringen en werkgelegenheid? Te zware milieu categorie. Wat zijn gevolgen en alternatieven als Dordrecht niets doet? Wel voor infrastructurele aanpak A16/N3. Leefbaarheid; afstand moet 100 meter zijn van erfgrens.  

Wethouder Sleeking over planologische procedures. Sinds 2000 is dit gebied opgenomen in de plannen als bedrijventerrein. Diverse structuurvisies en het stadsplan zijn met ruime meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld. Ligt commitment met andere partijen met financiële afspraken. Als bestemmingsplan niet wordt vastgesteld zullen infrastructurele maatregelen als basisvariant worden uitgevoerd. Hierdoor zal Kil IV niet te realiseren zijn. Reactie provincie was onthutsend en voelt zich overvallen.   Wethouder Mos onderbouwing en onderzoeksrapporten. STEC gaat over heel Zuid-Holland en is een analyse op hoofdlijnen. Voor Dordtse situatie is onderzoek gedaan door Ecorys. Het verbaast het college dat de provincie een ander bureau een onderzoek heeft laten doen. Ontwikkelingen in Brabant moeten met argusogen worden gevolgd. In Moerdijk zijn de plannen voor 5 ha en groter. Kil IV gaat tot 5 ha. Flexibele verkaveling, westelijk beginnen met verkavelen. Bestuurlijke reactie op STEC rapport kan gedeeld worden. Bij geen besluit gaat de reservering bij Rijkswaterstaat voor infrastructurele investeringen verloren. Dat betekent basis aanpak knooppunt A16/N3 en geen extra aansluiting op A16. Dit heeft ook nadelige gevolgen voor de uitgifte van Kil 3. Raad heeft kaders en verschillende wensen meegegeven. Geheime bijlage van 2014 zal geactualiseerd worden en aan de gemeenteraad worden gestuurd. Wat is fatale termijn van vaststellen bestemmingsplan? Rijkswaterstaat wil voor september duidelijkheid hebben over graag of niet. Dan wil Rijkswaterstaat namelijk starten met de aanbesteding.  
BvD wil helderheid. GL heeft om 3 onderzoeken gevraagd. Die wil ze hebben voor besluitvorming.  

Na overleg wordt besloten volgende week woensdag 28 juni middagraad te organiseren van 14:00 uur tot 18:00 uur. Voor die tijd wordt de informatie die geleverd kan worden.

7

8

Op 30 mei is er een Sprekersplein geweest voor de indieners van een zienswijze. Nu wordt dit punt samen met agendapunt 6 besproken, waarbij ook de standpuntbepaling over de zienswijzen wordt betrokken. Deze keer is er geen gelegenheid om in te spreken. U wordt voorgesteld de bestemmingsplannen en het Beeldkwaliteitsplan Logistiek Park Dordtse Kil IV vast te stellen.

min
Besluit

De RIB zal betrokken worden bij de besluitvorming op 28 juni 2017.

9

De commissie vindt de verhoging van bouwhoogte dermate politiek gevoelig dat zij het onderwerp breder besproken wil hebben.

min
Besluit

De heren Uitterlinde, Reppel, Van Aanholt en Hamm en mevrouw Teuns hebben ingesproken. De presentaties zullen op iBabs worden geplaatst. Naar aanleiding van enkele vragen van commissieleden geeft wethouder Sleeking aan dat op aandringen van de gemeente de ontwikkelaar een informatieavond heeft gehouden voor omwonenden. De commissie besluit gelet op het tijdstip het onderwerp tot een later moment aan te houden. Ondertussen zal worden onderzocht welke bevoegdheden de gemeenteraad in dit dossier nog heeft.

10

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op het tijdstip verdaagt tot een later moment. De griffie zal nagaan wat de urgentie van het onderwerp is.

11

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op het tijdstip verdaagt tot een later moment. De griffie zal nagaan wat de urgentie van het onderwerp is.

12

De agendapunten 10, 11 en 12 worden gezamenlijk besproken. De commissie wordt verzocht de scenario's voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard e.o. voor participatie, het "huisvestingsconcept gemeente Dordrecht, stadskantoor voor de toekomst" en het voorbereidingskrediet te bespreken. De RIB over de bibliotheek is aan de agenda toegevoegd om deze te betrekken bij de discussie over huisvesting.

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op het tijdstip verdaagt tot een later moment. De griffie zal nagaan wat de urgentie van het onderwerp is.

13

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23:20 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: L. Groenenboom