Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821837
Aanvang-sluiting 21-06-2017 20:00 - 21-06-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 21 juni 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Mw. Van der Vorm (BvD) geeft aan dat zij onderzoek heeft gedaan naar het proces rondom Spuiboulevard 4-88. Hierover is de commissie op 17 maart 2015 kort met een artist impression in beslotenheid bijgepraat. Zij wil in de eerstvolgende raadsvergadering de geheimhouding van het verslag gehaald worden. Aanvullend geeft mevrouw Van den Bergh (PvdA) aan dat zij met een motie vreemd aan de orde van de dag wil praten over de wijzigingsbevoegdheid. Dit wordt breed ondersteund. Beide onderdelen zullen geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 27 juni (avond).

Het onderwerp herstructurering Spuiboulevard wordt na het zomerreces geagendeerd.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen op- en aanmerking op het overzicht.

4

min
Besluit

De commissie heeft geen op- en aanmerking op het overzicht.

5

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

Motie 06, voldoende afvalbakken. Wethouder Reynvaan geeft aan een deel te kunnen honoreren. In de kadernota is ruimte om meer afvalbakken te plaatsen. Ambtelijk wordt momenteel geïnventariseerd of het overal nodig is. Volgens haar is de motie overbodig.

Motie 09, groenonderhoud op peil. Wethouder Reynvaan geeft aan dat aannemer aangesproken wordt, maar in de afgelopen maanden niet tegen het groeien van het groen op te werken is. Op korte termijn zal een RIB verstuurd worden. Volgens haar is de motie overbodig.

Motie 16, allebei de handen uit de mouwen. Wethouder Reynvaan geeft aan dat veel gebouwen geen eigendom zijn van de gemeente. Zij raadt de motie af.

Motie 22, bouwen in het hogere segment is voor de stad noodzakelijk cement. Wethouder Reynvaan toont met veel plezier ambitie. Deel van motie kan overgenomen worden in de lokale uitwerking van de regionale woonvisie. Voor wat betreft de brandweerkazerne ontraadt zij de motie.

Motie 07, zwerfvuilkleppen. Wethouder Reynvaan geeft aan dat al veel kleppen zijn geplaatst. Op aanvraag wordt plaatsing gehonoreerd. Plaatsing op alle containers is kostbaar.

A02, grondstoffenbeleid. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het aangepast Grondstoffenbeleid voor het zomerreces naar de commissie komt, zodat het na het zomerreces besproken kan worden. Het financiële effect van dit beleid is nog niet opgenomen in de kadernota. Dit kan pas na het besluit van de gemeenteraad over het Grondstoffenbeleid. Hij geeft aan al te werken in de geest van het amendement.

M25, mini milieustraatjes. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het een lastig dossier is met landelijk veel pilots. Zijn voorstel is om dit mee te nemen in de behandeling van het Grondstoffenbeleidsplan.

A03, 80 op de N3. Wethouder Van der Linden geeft aan de wens voor een deel te delen. Hij geeft aan wel een inspanningsverplichting te hebben, maar geen invloed heeft op het resultaat. Dit is namelijk afhankelijk van de Rijksoverheid. Hij vindt de motie meer voor de hand dan een amendement.

M19, maak de N3 en omgeving toekomstbestendig. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het veel geld kost. Dekking zal moeten plaatsvinden uit rijksbudgetten, provinciale budgetten en eigen budget. De financiële situatie van de stad laat dit niet toe. Hij vindt het een mooie motie, maar zonder lokale dekking

M12, duurzame economie. Wethouder Van der Linden geeft aan dat de motie goed past in zaken die momenteel regionaal spelen. In september/oktober komt met een voorstel of circulaire economie. Hij stelt voor om deze motie mee te nemen bij dat voorstel.

A07, extra ontwerpen toevoegen aan plan Visbrug. Het amendement hoort meer thuis bij het raadvoorstel over dit onderwerp dat al in het bezit van de raad is. De commissie gaat hier na het zomerreces over spreken. Na deze bespreking kunnen amendementen worden behandeld door de gemeenteraad.

7

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit om 22:25 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / H van der Linden / J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: L. Groenenboom