Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821830
Aanvang-sluiting 30-05-2017 20:00 - 30-05-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 mei 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

- Verzoek afvaardiging uit commissie Fysiek voor bijeenkomst 26 juni over Gemeenschappelijke Regeling Parkschap

min
Besluit

De voorzitter opent om 20:05 uur de vergadering.

Het verzoek om een afvaardiging uit de commissie fysiek voor de bijeenkomst van 26 juni over de gemeenschappelijke regeling Parkschap is met enthousiasme ontvangen. Alleen de dag komt heel beroerd uit. Maandagavond vergaderen alle fracties in Dordrecht. Tijdens deze vergaderingen worden de aankomende vergaderingen besproken. In Dordrecht staat voor 27 en 28 juni diverse zwaarwegende punten op de agenda. Indien de bijeenkomst op maandagavond 26 juni blijft staan, zal vanuit Dordrecht tot spijt van de leden van de commissie fysiek geen afvaardiging zijn. De griffie wordt verzocht dit over te brengen.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

De volgende personen hebben gebruik gemaakt van het sprekersplein:
Insprekers die zienswijzen hebben ingediend: de heer V.d Stelt (namens Milieudefensie), de heer Blanken van de Berg (bewoner), de heer Stehouwer (Milieudefensie), de heer Slijkhuis (bewoner), de heer Visscher (stichting Tellurius), mevrouw Klein-Hendriks (namens bewoners wijk Oudelandshoek), de heer Alleblas (vereniging behoud leefklimaat tweede tol), de heer de Haan (bewoner), de heer de Keizer (bewoner), de heer Ligtenberg (stadsbouwkas ‘de Oude Beer’) en de heer V.d. Velde (stichting Buiten Zinnig). Insprekers die geen zienswijze hebben ingediend de heer Duijsens (actiegroep Stop Dordtse Kil IV) en de heer Popma (bewoner). De voorzitter zegt toe dat de exacte datum van behandeling door de commissie zal worden doorgegeven aan de insprekers.

3

De agendapunten 2 en 3 worden tegelijkertijd behandeld.
Het betreft hier het Sprekersplein, om indieners gelegenheid te geven hun zienswijze mondeling toe te lichten.

min
Besluit

Agendapunt 3 is samen met agendapunt 2 behandeld.
De volgende personen hebben gebruik gemaakt van het sprekersplein:
Insprekers die zienswijzen hebben ingediend: de heer V.d Stelt (namens Milieudefensie), de heer Blanken van de Berg (bewoner), de heer Stehouwer (Milieudefensie), de heer Slijkhuis (bewoner), de heer Visscher (stichting Tellurius), mevrouw Klein-Hendriks (namens bewoners wijk Oudelandshoek), de heer Alleblas (vereniging behoud leefklimaat tweede tol), de heer de Haan (bewoner), de heer de Keizer (bewoner), de heer Ligtenberg (stadsbouwkas ‘de Oude Beer’) en de heer V.d. Velde (stichting Buiten Zinnig). Insprekers die geen zienswijze hebben ingediend de heer Duijsens (actiegroep Stop Dordtse Kil IV) en de heer Popma (bewoner). De voorzitter zegt toe dat de exacte datum van behandeling door de commissie zal worden doorgegeven aan de insprekers.


 

4

min
Besluit

De commissie heeft aan de hand van de zienswijze van Platform Spoor en Geluid op de concept omgevingsvergunning ProRail en de artikel 40 vragen van PvdA over overlast opstellocatie Arriva-trein gesproken over deze opstellocatie. De PvdA heeft de commissie gevraagd of zij het wenselijk vindt om op termijn de opstellocatie te verplaatsen. De commissie geeft unaniem aan dat dit inderdaad wenselijk is. Diverse leden van de commissie komen met alternatieven. Wethouder Van der Linden heeft aangegeven dat de bewonersgroep en ProRail nog in gesprek zijn en dat beroep is ingesteld tegen de vergunning. De opstellocatie past binnen de vergunning. De commissie heeft de heer Schalken van platform Spoor en Geluid toegelaten om in te spreken. Hij licht de kosten van diverse mogelijkheden toe. Zodra de uitslag van de beroepsprocedure bekend is zal de commissie verder over dit onderwerp praten.

5

Op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA bespreekt de commissie dit punt samen met agendapunt 4. Tijdens deze bespreking staat de toekomst van de opstellocatie centraal.

min
Besluit

De commissie aan de hand van de zienswijze van Platform Spoor en Geluid op de concept omgevingsvergunning ProRail en de artikel 40 vragen van PvdA over overlast opstellocatie Arriva-trein gesproken over deze opstellocatie. De PvdA heeft de commissie gevraagd of zij het wenselijk vindt om op termijn de opstellocatie te verplaatsen. De commissie geeft unaniem aan dat dit inderdaad wenselijk is. Diverse leden van de commissie komen met alternatieven. Wethouder Van der Linden heeft aangegeven dat de bewonersgroep en ProRail nog in gesprek zijn en dat beroep is ingesteld tegen de vergunning. De opstellocatie past binnen de vergunning. De commissie heeft de heer Schalken van platform Spoor en Geluid toegelaten om in te spreken. Hij licht de kosten van diverse mogelijkheden toe. Zodra de uitslag van de beroepsprocedure bekend is zal de commissie verder over dit onderwerp praten.

6

min
Besluit

De commissie heeft zonder bijzijn van leden van het college gesproken over de fysieke onderdelen van de jaarstukken. De commissie besluit de jaarstukken te agenderen voor bespreking tijdens de raad van 20 juni. Daarbij zullen zij zich beperken tot de grote projecten en de highlights van fysiek.

AGENDADEEL

7

min
Besluit

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

9

min
Besluit

De commissie stemt in met het agenderingsverzoek voor de eerste vergadering na het zomerreces; 29 augustus 2017.

10

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel van de wethouder. Wel spreekt de commissie de voorkeur uit dat de presentatie wordt gegeven door de wethouder. De presentatie zal eerst worden geagendeerd waarna de discussie zal worden gevoerd.

11

min
Besluit

De commissie besluit om voor 20 juni in de avond de volgende punten te agenderen:  • gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o./toekomstige huisvesting (voorafgegaan door een presentatie van de wethouder)

  • wijzigingsplan spuiboulevard 4-88 

  • inhoudelijke bespreking bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16/N3. Wel heeft de commissie aangegeven dat zij het pas willen behandelen als wethouder Mos de volgende punten uiterlijk 9 juni heeft aangeleverd: reactie college nieuwe onderzoek provincie nut en noodzaak, reactie op zienswijze provincie, toegezegde marketingplan

  • voorbereidingskrediet transformatie Regiokantoor Noordendijk in relatie met de brief met opmerkingen over de gunning van de ontwikkeling


De commissie besluit om voor 21 juni de kadernota te agenderen.

12

min
Besluit

De commissie bespreekt gelet op het tijdstip van de vergadering het agendapunt niet inhoudelijk. De SP geeft aan dat de motie handen uit de mouwen niet in de lijst staat.

13

min
Besluit

De commissie bespreekt gelet op het tijdstip van de vergadering het agendapunt niet inhoudelijk.

14

min
Besluit

BVD en PvdA stellen vragen over de Maranathakerk. De Maranathakerk zal ruimte moeten maken voor nieuwbouw. Bouwbedrijf BAM is bezig met het uitwerken van een plan voor 40 appartementen op die plek in Dubbeldam. De huidige kerk is momenteel acht meter hoog, maar het bestemmingsplan laat met een wijzigingsbevoegdheid de ruimte over om tot 15 meter hoog te bouwen. De omwonenden van de Maranathakerk hebben zich verenigd en zijn niet blij met deze plannen. Zij vrezen de hoogte van het nieuwe gebouw, de inkijk dat dit met zich meebrengt en de parkeeroverlast. In bredere zin roepen zij de vraag op hoeveel plaats er in Dubbeldam is voor hoogbouw. Als je ook kijkt naar de bouwhoogte van de Gravenhorst dan kan ik mij voorstellen dat dit plan vragen oproept.
1.      Waar is oorspronkelijk de wijzigingsbevoegdheid voor bedoeld?
2.      Hoewel er informatiebijeenkomsten zijn geweest, werden maar een zeer beperkt aantal omwonenden uitgenodigd. Dit zou zijn op basis van een lijst die de gemeente zou hebben verstrekt aan de ontwikkelaar. Klopt dit, en zo ja, waarom is dat cirkeltje van infomeren zo beperkt? 
3.      Is het college met ons van mening dat Dubbeldam niet de juiste plek is voor hoogbouw?
4.      Vanuit het appartementencomplex zal zeer gemakkelijk in tuinen, woonkamers en slaapkamers gekeken kunnen worden. Hoe beoordeelt u de bezwaren van de omwonenden over het verlies van privacy? 
5.      Hoe beoordeelt u de bezwaren van de omwonenden over de verwachte toename van de parkeerdruk? 
6.      Aan de kant van de Magnoliastraat wordt er 3 hoog gebouwd, naar ik heb begrepen zijn de plannen daar aangepast naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Waarom is dit niet gedaan aan de kant van de Gravensingel?

GroenLinks heeft sinds november 7 vragen uitstaan waarop tot op heden nog geen antwoord is ontvangen. Nagegaan zal worden wanneer GroenLinks deze kan verwachten.

15

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

16

min
Besluit

Om 23:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: L. Groenenboom