Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821808
Aanvang-sluiting 18-04-2017 17:30 - 18-04-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 april 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De commissie Fysieke Leefomgeving brengt voorafgaand aan de vergadering een werkbezoek aan Dupont/Chemours
17:30 uur ontvangst Dupont/Chemours, Baanhoekweg 22
17:30 - 18:30 uur presentatie met vragenronde door een management lid van beide bedrijven met broodjes/soep
18:30 - 20:00 uur rondleiding door fabrieken Dupont en Chemours, 20:00 uur afronding bezoek
20:30 - aanvang vergadering commissie Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 5

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter opent om 20:35 uur de vergadering. De leden van de commissie stemmen in met het voorstel om het agendapunt over het burgerinitiatief direct te behandelen.

Ten opzichte van de eerste versie van de agenda is de nu voorliggende agenda aangepast. Afgelopen donderdag is voorgesteld om mede in het kader van zorgvuldige behandeling en duidelijkheid voor u en de indieners van de zienswijzen het agendapunt de raadsinformatiebrief "ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en rijksweg A16-N3" van de agenda te halen. Dit biedt de gelegenheid om in later stadium het bestemmingsplan inclusief de reactie op de zienswijzen te bespreken. Wel wil de commissie op initiatief van D66 vooraf een duidelijke en uitvoerige tussenstand hebben van wethouder Mos over de zienswijze van de provincie. Daarbij wil de commissie in ieder geval meer duidelijkheid over wat geleid heeft tot de nu voorliggende zienswijze, het schijnbare draaien van provinciaal standpunt en waarom de link wordt gelegd met de regionale woonvisie. Dit wordt via de griffie doorgeleid naar wethouder Mos. Bespreking van het onderwerp (inclusief de zienswijzen en de reactie van het college) is zo omvangrijk dat het een thema avond op zich zelf zou kunnen zijn. Iedereen kan hier inspreken en de eigen expertise inbrengen.

2

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks wordt de besluitenlijst bij agendapunt 4 "Woonvisie" aangevuld met dat GroenLinks opmerkingen heeft gemaakt met betrekking op de Jongeren. v.w.b. Cultuur, huisvesting en economie. Ook dat GroenLinks de visie van de Jongerenraad bij de Woonvisie betrokken wil zien. Tevens is de eigen keuze voor GroenLinks voor een woonvorm een belangrijk fundament vooral met name voor iedereen die bepaalde zorg nodig heeft ziet. Op verzoek van Beter voor Dordt wordt in de besluitenlijst opgenomen dat Beter voor Dordt op 9 mei met een stemverklaring komt.

4

min
Besluit

Het voorgestelde agendapunt "aanvullend krediet Steegoversloot" wordt in verband met het besluit van de commissie om dit als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 9 mei niet behandeld tijdens de commissievergadering van 16 mei. Hiervoor in plaats komt agendapunt "GenX en de kwaliteit van het drinkwater".


Mede naar aanleiding van het werkbezoek aan Chemours en DuPont, dat voorafgaand aan de vergadering van de commissie heeft plaatsgevonden, besluit de commissie op 16 mei een themabijeenkomst over Chemours en DuPont als onderdeel van de reguliere commissievergadering te organiseren. Daarvoor zullen de beide bedrijven, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst ZHZ en de waterbedrijven Evides en Oasen worden uitgenodigd. Ook zal contact worden gelegd met initiatiefnemer van de inloopbijeenkomst op 3 mei (de heer Geene). Doel is om het gesprek aan te gaan naar aanleiding van de aandacht voor GenX en de kwaliteit van het drinkwater.

5

min
Besluit

PvdA wil op korte termijn duidelijkheid over het initiatief Kunstkerk.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

Wethouder Reynvaan dankt de initiatiefnemer voor het initiatief. Het initiatief is beoordeeld op financieel en technisch aspect, maar ook op draagvlak. Dit heeft geleid tot het voorliggend advies van het college.

7

min
Besluit

De heer Zwanenburg licht het burgerinitiatief toe en beantwoorden de vragen vanuit de commissie. Kort samengevat geeft de heer Zwanenburg aan dat na het bekend worden van het vernieuwen van het riool contact is gelegd met de verantwoordelijke afdeling. Daar werd aangegeven dat de herinrichting aan regels is gebonden. Afwijking van de regels moet via de gemeenteraad. Vandaar het indienen van het burgerinitiatief. De herinrichting van een buurt zou volgens de initiatiefnemer moeten passen bij een buurt en niet een op een uit een handboek moeten worden gehaald.


De leden van de commissie spreken hun waardering uit voor het initiatief. PvdA is niet bekend met het strakke regime van het handboek herinrichting openbare ruimte. Dat mag best wat flexibeler. College heeft opgeroepen tot meedenken door burgers. Het voorliggend negatieve advies van het college wordt vreemd gevonden. PvdA roept op om het initiatief te bespreken met de hele buurt. Plan hoeft niet van tafel. Ga in overleg met wat wel kan. D66 vindt het initiatief verbindend en toekomstgericht. Veel inwoners zijn niet op de hoogte van de financiële toestand van de stad. Het college moet beter communiceren met de stad wat wel en niet kan met de stad. Uitdaging om bij de kadernota te bekijken wat wel kan. D66 vindt dat de hele buurt achter dit plan moet staan. D66 roept het college op om met de buurt in gesprek te gaan. Vanuit de raad zal D66 pleiten voor extra middelen voor initiatieven. CDA sluit zich in grote lijnen aan bij D66. Ook het CDA vindt het niet goed om dit initiatief direct af te wijzen. Zij zien de zoektocht naar mogelijkheden en draagvlak van de hele buurt zitten. VSP vindt ook draagvlak van de hele wijk belangrijk. Hierop sluit de CU/SGP zich ook aan. GroenLinks is teleurgesteld in de afwijzing van het college. Zij vinden in tegenstelling tot het advies van het college duurzaamheid wel belangrijk. Het gesprek moet verder worden aangegaan. Beter voor Dordt heeft probleem met de onduidelijkheid over parkeerproblematiek en de financiën. Als het mogelijk is willen ze graag een sprekersplein georganiseerd zien als tussen oplossing.


Wethouder Reynvaan geeft aan vanaf het begin duidelijkheid te hebben verschaft over het ontbreken van budget voor de wensen. Er is nog enige ruimte omdat de vervanging van de riolering in 2018 staat gepland. Inrichting als woonerf vergt een ander parkeerregime en parkeeraanduiding. Er zijn al langer gesprekken met initiatiefnemer. Deze gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in afwachting van de uitkomst van het burgerinitiatief. De wethouder gegt toe een oploop te organiseren, maar zal daarbij de verwachtingen reëel managen.


De commissie besluit het burgerinitiatief en het voorstel van het college aan te houden. Het college gaat het gesprek met de initiatiefnemers en de buurt aan om binnen de financiële en procedurele kaders te zoeken naar wat mogelijk is bij de herinrichting van de Indische buurt.

8

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit om 22:05 uur vergadering.

De commissie Fysieke Leefomgeving brengt voorafgaand aan de vergadering een werkbezoek aan Dupont/Chemours
17:30 uur ontvangst Dupont/Chemours, Baanhoekweg 22
17:30 - 18:30 uur presentatie met vragenronde door een management lid van beide bedrijven met broodjes/soep
18:30 - 20:00 uur rondleiding door fabrieken Dupont en Chemours, 20:00 uur afronding bezoek
20:30 - aanvang vergadering commissie Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 5

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: L. Groenenboom