Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821771
Aanvang-sluiting 14-02-2017 20:00 - 14-02-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 14 februari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Melding wordt gedaan over de afwezigheid van de heer Tazelaar in verband met ziekte. Hem wordt beterschap toegewenst. Vanavond staat een gezamenlijk onderwerp met de commissie Bestuur en Middelen op de agenda: Raadsinformatiebief over Public Affairs. De regel is dat we altijd beginnen met een gezamenlijke vergadering. Bij de commissie Bestuur en Middelen staan echter diverse onderwerpen over horeca geagendeerd. Hierbij zijn diverse insprekers. Als oplossing is bedacht om de commissie Fysieke Leefomgeving haar agenda af te laten werken en daarna aan te sluiten bij de commissie Bestuur en Middelen. Daar zal dan het agendapunt dat op dat moment wordt besproken worden afgemaakt om de gezamenlijk vergadering te laten plaatsvinden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie stelt de concept agenda's voor de genoemde data vast, met dien verstande dat: op 14 maart bij de behandeling van de RIB over beantwoording moties 'M3 Geef Dordt meer schone lucht' en 'M4 Snel op naar geluidsarme N3' een presentatie over de N3 wordt verwacht. Op 14 maart wordt de behandeling RIB inzake abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017 als laatste geagendeerd met de mogelijkheid om het op een later moment in de tijd te behandelen.

5

min
Besluit

De commissie besluit om conform voorstel motie M9 Flora & Fauna af te doen. CU/SGP merkt op dat M39 weg met asbest geen deadline heeft. Ze willen graag weten wanneer een afdoeningsvoorstel verwacht mag worden. Wethouder Sleeking geeft aan in het voorjaar met een voorstel te komen.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht.

7

min
Besluit

PvdA stelt vragen over “lichtjes” bij de aanpassingen voor de GroeneZoom rotonde. Worden hiervoor specifiekere offerteaanvragen aangevraagd en is de wethouder voornemens deze met de commissie te delen? Wethouder Van der Linden zegt toe de offerte op te vragen en deze te delen met de commissie.  


PvdA stelt vragen waarom de geluidschermen langs spoor, gebied Burg. de Raadtsingel, Havenstraat, Koninginnestraat (Bellevue complex) nog niet zijn geplaatst. Wethouder Van der Linden geeft aan dat de schermen binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunningen geplaatst moeten zijn. Door een lopend bezwaar is de vergunning nog niet onherroepelijk.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Het Havenbedrijf Rotterdam wil vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeente Dordrecht een toelichting geven op het gewenste beeldkwaliteitsplan voor het Zeehavengebied in Dordrecht.

min
Besluit

Het Havenbedrijf Rotterdam wil vooruitlopende op de besluitvorming in de gemeente Dordrecht een toelichting geven op het gewenste beeldkwaliteitsplan voor het Zeehavengebied Dordrecht. De heer Dalmaijer, gebiedsmanager bij Havenbedrijf Rotterdam heeft hierover een presentatie gegeven.  Het Havenbedrijf zorgt voor het ontwikkelen van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan moet worden gezien als ambitiedocument met een streefbeeld, maar geen uitvoeringsprogramma. Afhankelijk van ontwikkelingen gaat gekeken worden wanneer kansen zich voor doen. Bij de stukken is ook het document Beeldkwaliteitsrichtlijnen gevoegd. Dit is opgesteld voor ondernemers.


Naar aanleiding over vragen over het besluit van de gemeenteraad om het gebied welstandsvrij te maken geeft de heer Dalmaijer aan dat het Havenbedrijf niet blij is met deze vrijheid. Het Havenbedrijf vindt het van groot belang dat de zeehaven er uit ziet als een zeehaven van wereldklasse. Daar is een klein beetje regelgeving voor nodig. Op vragen van GroenLinks over het nachtbeeld wordt geantwoord dat met dat beeld wordt aangegeven het licht dat aanwezig is indien in de nacht gewerkt moet worden. Het is dus functioneel licht en niet constant brandend. Op de opmerking van GroenLinks dat in het plan kunst wordt gemist antwoord de heer Dalmaijer dat het Havenbedrijf graag kunst wil opnemen en dat hij daar zijn best voor gaat doen. Hij kan niets beloven. CU/SGP vraagt aandacht voor geluidsoverlast. PvdA geeft aan dat het beeldkwaliteitsplan via het college naar raad moet komen.

9

min
Besluit

De commissie besluit dit punt voor een volgende commissievergadering te agenderen (agendacommissie 21 maart).

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen in de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: J Mos
Commissiegriffier: L. Groenenboom