Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821764
Aanvang-sluiting 31-01-2017 20:00 - 31-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

E. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het College gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Toelichting van de heer Van der Wiel op zijn plan om drie oevers met één brug te verbinden. Na een beknopte toelichting op de plannen is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

min
Besluit

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van het idee van de heer Van der Wiel om drie oevers met één brug te verbinden. Op de vraag of de brug geen belemmering is voor de scheepvaart antwoordt de inspreker dat rekening is gehouden met de doorvaart door openslaande brugdelen. Op de vraag over de verkeersafwikkeling van het verkeer in de historische binnenstad antwoordt de inspreker dat daar in een later stadium goed over nagedacht moet worden. Wellicht moeten voor iets groot als deze brug dingen wijken. De commissie bedankt de heer Van der Wiel voor het presenteren van zijn idee. Het idee zal verder worden gebruikt bij het dromen over het eventueel verbinden van de oevers. Wellicht in Drechtstedenverband.

5

Inhoudelijke bespreking. Op 24 januari 2017 is er een sprekersplein over dit voorstel.

min
Besluit

De commissie heeft onderling een debat gevoerd over het vrij geven van fietsen in het voetgangersgebied van het centrum. Geprobeerd is om elkaar te overtuigen om te bewegen van standpunt. Standpunten uit 2013 en de insprekers tijdens de commissie van 24 januari zijn aangehaald. De voorstanders van het experiment heeft dit bewogen om extra aandacht te vragen om enerzijds veiligheid met name rondom de marktdagen te waarborgen en anderzijds het goed monitoren gedurende experiment. Zij gaan uit van het zelfregulerend vermogen van de verkeersdeelnemers. De tegenstanders van het experiment zijn mede door de insprekers gesterkt in hun standpunt tegen het experiment. Volgens hen is er geen maatschappelijk draagvlak voor dit plan. Zij hebben geen enkele winkelier gesproken die voor het vrij geven van fietsen is. Prioriteit is om voetgangers veilig te laten lopen door de binnenstad. Wethouder Van der Linden heeft aangegeven dat het doorgaan van het experiment hem om het even is. Als het maar duidelijkheid oplevert voor de verkeersdeelnemers. In het voorstel staat dat op dagen van de markt daar waar de markt is niet mag worden gefietst . Dit geldt ook voor kerstmarkt. Hij is ontevreden als het experiment niet doorgaat en onduidelijkheid blijft bestaan over de handhaving. De commissie besluit dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. De voorzitter roept de leden van de commissie op om de gevoerde discussie niet in de gemeenteraad te herhalen. Beter voor Dordt  heeft amendementen aangekondigd.

6

De fractie D66 heeft behoefte aan stukje kaderstelling door de raad op dit punt en wil graag de situatie bij station Stadspolders hierbij betrekken.

min
Besluit

De heer 't Lam heeft de commissie foto's getoond van het fietsparkeren rond station Stadspolders. Mede naar aanleiding van de foto's en de raadsinformatiebrief over het beleidsplannen worden diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Opgemerkt wordt dat het beleidsplan in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad wordt gezonden. Deze kan enkel ter kennisname worden vastgesteld, waardoor geen kaders kunnen worden (bij)gesteld. Op de vraag waarom niet gekozen is voor het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad antwoordt wethouder Van der Linden dat dit uitwerking is van bestaande afspraken/beleid. Is in november ter vaststelling aangeboden aan het college. Foutief staat in de notitie dat deze ter vaststelling zal worden aangeboden aan de raad. Vragen zijn gesteld over de ervaringen bij de uitvoering (bijvoorbeeld ophaalpunt maar 1 dag open en fietsen worden binnen 1 uur weggehaald) en hoe voldoende alternatief geborgd kan worden voordat handhavend wordt opgetreden. De wethouder geeft aan dat het beleidsplan zich niet primair richt op de kleinere stations. Niet op alle plaatsen is voldoende plek om fietsen te stallen. Gewacht wordt op Rijksgelden om te starten met het aanleggen van extra fietsenstallingen. Voor stations langs de MerwedeLingelijn zijn middelen beschikbaar om deze kwalitatief aan te pakken. De wethouder wil hier graag gebruik van maken om extra stallingen bij station Stadspolders aan te leggen. Hiervoor moet nog overleg plaatsvinden. Hij hoopt dit voor het einde van het jaar te realiseren. Hij zegt toe dat fietsen die zorgen voor gevaarlijke situaties voor de ingang van stations worden verwijderen. De commissie besluit dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. Niet om de discussie opnieuw te voeren, maar om D66 de gelegenheid te geven een motie in te dienen.

7

Korte presentatie + inhoudelijke bespreking van dit raadsvoorstel.

min
Besluit

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de presentatie van het project Dordtse Mijl. Vragen zijn gesteld over het rangeerterrein van de NS, de stamlijn, het parkeerterrein aan de Weeskinderendijk, braakliggende terrein, de woningen, de bodemverontreiniging, de relatie met andere infrastructurele werkzaamheden en de planning voor de korte en de lange termijn. Aandacht is gevraagd voor duurzaamheid, afwatering, het meenemen van bedrijventerrein De Put en een betere communicatie dan rondom Maasterras. Wethouder Sleeking heeft aangegeven dit project op een organische manier aan te pakken. Anderen worden uitgedaagd te komen met plannen. De gemeente is niet van plan om de regie te nemen. Hij onderschrijft de oproep om realistisch te zijn. Vanzelfsprekend wordt een en ander onderling (intern) afgestemd, zodat voorkomen wordt dat de stad niet bereikbaar is. De stamlijn blijft behouden. Daar zijn namelijk in het verleden afspraken over gemaakt. Woningen zullen niet worden onteigend. Bodemverontreiniging is groot probleem. Opgave van sanering ligt bij NS. Dordrecht bijna geen grondpositie en heeft ook geen middelen. Andere (semi-) overheden zullen worden betrokken om plannen af te stemmen. Rangeerterrein schijnt technisch afgeschreven te zijn. Dat biedt mogelijk kansen. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. D66 zal mogelijk met een stemverklaring komen.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: E. Groenenboom