Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821757
Aanvang-sluiting 24-01-2017 20:15 - 24-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

H.M. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag over gevaarlijke situaties bij het kruispunt op de Staart: Baanhoekweg en Grevelingenweg. Wethouder Vd Linden geeft aan dat hij bekend is met situatie en snel met een oplossing zal komen. De fractie CDA stelt een vraag over de parkeerproblematiek bij Oranje-Wit. Wethouder Vd Linden geeft aan dat daar recent al een aantal parkeerplaatsen zijn bijgekomen, maar dat hij wethouder Reynvaan zal vragen er op een nader moment nog op terug te komen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Sprekersplein. Het voorstel wordt op 31 januari 2017 inhoudelijk in de commissie besproken.

min
Besluit

De dames Brand en Vermeij en de heren Daanen, Stoel en Van der Knaap spreken in. De bijdrage van de heer Jorrissen wordt door de voorzitter voorgelezen. De schriftelijke bijdrage van heer Van Netten namens het platform binnenstadsontwikkeling wordt toegevoegd aan het dossier. De insprekers wijzen met klem op de nadelen die kleven aan het voorstel. Men maakt zich zorgen over de veiligheid van de voetgangers, voor de veiligheid van het personeel en voor de consequentie die dit heeft voor de aantrekkelijkheid van dit winkelgebied. Ook stelt men de juridische positie van de gemeente (aansprakelijkheid) ter discussie in het geval van een eventueel ongeluk. De raadsleden stellen enkele toelichtende vragen, onder andere over de afwijkende positie van marktdagen en over de huidige situatie. De insprekers worden bedankt voor hun inbreng. De commissie zal het raadsvoorstel inhoudelijk bespreken op 31 januari 2017.

5

Presentatie over en inhoudelijke bespreking van de geplande hotelontwikkeling door de ontwikkelaar / exploitant Best Western. Enkele bewoners hebben aangegeven in te komen spreken.

min
Besluit

De heer Stoelinga geeft namens de ontwikkelaars een presentatie over de geplande hotelontwikkeling op het Vrieseplein / Blekersdijk. De heer Stoelinga gaat in op het proces dat is doorlopen, op de wijzigingen die in het plan zijn doorgevoerd en laat enkele schetsen zien van de toekomstige situatie. De heer Stoelinga realiseert zich dat je met een dergelijke ontwikkeling in de stad nooit iedereen 100% tevreden kunt maken, maar meent dat er goed naar omwonenden is geluisterd en dat er nu een haalbaar plan ligt. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen over de parkeervoorzieningen, over de status van de oude loods, over het aantal kamers en over de verkeersbewegingen. Vervolgens spreken de heren Prince en Van Veen in. Deze bewoners wijzen op de nadelen die zij als gevolg van deze ontwikkeling zullen ervaren (slechter bereikbaar aan de achterkant, minder licht in het huis, geluidsoverlast van de installaties en mogelijke schade tijdens de bouw). De wethouder geeft vervolgens aan dat het college voornemens is het plan mogelijk te maken middels een wijziging van het bestemmingsplan. Dit voorstel zal op korte termijn aan de raad worden voorgelegd. Parallel aan dit traject zal de wethouder in beeld brengen wat de mogelijke varianten zijn met betrekking tot de loods (sloop, verplaatsen, renoveren).

6

min
Besluit

De heren Heijjer Van Dijk van de Jongerenraad spreken in en brengen de uitkomsten van hun enquête onder de aandacht. Jongeren zijn bevraagd op hun wensen en verwachtingen van het stationsgebied. De uitkomsten van deze enquête zijn aan het dossier toegevoegd. Jongeren vragen vooral aandacht voor de veiligheid, voor de fietsenstalling en voor een huiskamer in de stationshal. Vervolgens geeft de heer Van Uum een presentatie over de inhoud en de totstandkoming van de koersnotitie. Het zijn ideeën voor mogelijke ontwikkelingen die in een brede alliantie tot stand zijn gekomen. De fractie D66 spreekt waardering uit voor het verrichte werk, maar vraagt aandacht voor de integraliteit van de ontwikkelingen (oa relatie met andere infrastructuur, intercitystatus etc.). De fractie D66 verzoekt om met een startnotitie een gebiedsontwikkelingstraject te starten. De overige fractie maken enkele kanttekeningen bij de plannen, die in beginsel wel tot de verbeelding spreken. Wel wil de commissie graag een knip aanbrengen tussen maatregelen voor de korte termijn waar gewoon mee gestart moet worden (veiligheid, fiets parkeren en wateroverlast in het park) en ideeen voor de langere termijn (ondertunneling, traverse, herinrichting park, gebruik stationsgebouw). De commissie adviseert de raad om de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen. Wel overweegt de fractie D66 nog om met een motie te komen over de infrastructuur.

7

Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken. Korte presentatie over de voorgestelde ontwikkelrichting. Vervolgens zal de commissie bespreken in hoeverre ze de gekozen richting ondersteunen. De fractie D66 voegt als bespreekonderwerp de integraliteit van het voorstel toe. De relatie met onder andere het GRP (wateroverlast parken), parkeren en het stallen van fietsten wordt gemist.

min
Besluit

De heren Heijjer Van Dijk van de Jongerenraad spreken in en brengen de uitkomsten van hun enquête onder de aandacht. Jongeren zijn bevraagd op hun wensen en verwachtingen van het stationsgebied. De uitkomsten van deze enquête zijn aan het dossier toegevoegd. Jongeren vragen vooral aandacht voor de veiligheid, voor de fietsenstalling en voor een huiskamer in de stationshal. Vervolgens geeft de heer Van Uum een presentatie over de inhoud en de totstandkoming van de koersnotitie. Het zijn ideeën voor mogelijke ontwikkelingen die in een brede alliantie tot stand zijn gekomen. De fractie D66 spreekt waardering uit voor het verrichte werk, maar vraagt aandacht voor de integraliteit van de ontwikkelingen (oa relatie met andere infrastructuur, intercitystatus etc.). De fractie D66 verzoekt om met een startnotitie een gebiedsontwikkelingstraject te starten. De overige fractie maken enkele kanttekeningen bij de plannen, die in beginsel wel tot de verbeelding spreken. Wel wil de commissie graag een knip aanbrengen tussen maatregelen voor de korte termijn waar gewoon mee gestart moet worden (veiligheid, fiets parkeren en wateroverlast in het park) en ideeen voor de langere termijn (ondertunneling, traverse, herinrichting park, gebruik stationsgebouw). De commissie adviseert de raad om de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen. Wel overweegt de fractie D66 nog om met een motie te komen over de infrastructuur.

8

De politieke vraag: 'zijn de gekozen maatregelen wel de juiste?'

min
Besluit

De fractie BVD spreekt haar telleurstelling uit over de kwaliteit van de evaluatie. Er lijken geen harde bewijzen te zijn dat de situatie substantieel is verbeterd. Daarmee lijkt de vijf ton verspild geld. Zowel de fractie PvdA als de fractie verzoeken de wethouder om toch nog te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid voor fietsers en automobilisten verder te verbeteren. De fractie SP vraagt aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om een ingang van de school af te sluiten en daarmee de verkeerstromen anders te laten lopen. De fractie CDA benadrukt dat de raad uiteindelijk unaniem heeft ingestemd met de maatregelen op de rotonde en dat door deze beslissing ook twee andere gevaarlijke kruispunten wel aangepakt zijn. Wethouder Vd Linden geeft aan dat hij met aanvullende informatie zal komen over de rotonde en met name over nabij gelegen kruising op de Chico Mendesring. De commissie neemt kennis van de evaluatie en de fractie BVD kondigt aan er zelf op terug te zullen komen op een later moment.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad