Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1820240
Aanvang-sluiting 13-12-2017 20:00 - 13-12-2017 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 13 december 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

B.C.M. Stam

1

min
Besluit

De voorzitter constateert dat aan het begin van de vergadering het minimum aantal leden nog niet aanwezig is. De vergadering begint hierdoor iets later. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met het verslag en de besluitenlijst van 25 oktober.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De heer Van Vugt (Deloitte) zal een presentatie geven bij de Stresstest 2016.

min
Besluit

De heer Van Vugt presenteert de stress-test 2016. Deze presentatie zal ook worden toegezonden aan de raad ter kennisname.
Zie verder ook bij punt 10 (rondvraag): continuering stress-test.

5

De heer Steehouwer (BDO) zal een toelichting geven op de Managementletter.

min
Besluit

De heer Steehouwer geeft een toelichting op de Managementletter. De commissie besluit dat dit onderwerp voldoende besproken is.

6

De heren Nap en Pingen (Grondzaken) geven een korte toelichting op de Concept nota grondbeleid.

min
Besluit

De heer Nap geeft een korte toelichting op de Concept Nota Grondbeleid. Voorgesteld wordt deze nota begin 2018 te bespreken in de commissie (Fysieke Leefomgeving).

7

De heer Van Vliet (SBC) zal de voorgestelde opzet van de Nota lokale heffingen toelichten.

min
Besluit

De heer Van Vliet geeft toelichting over de opzet van de Nota Lokale Heffingen. De commissie stemt in met de door de heer Van Vliet geschetste aanpak.

8

min
Besluit

De commissie heeft hierover verder geen op- of aanmerkingen. Dit stuk staat als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad van 19 december.

9

min
Besluit

Voor de volgende vergadering zal in ieder geval het implementatieplan informatieveiligheid op de agenda staan. De commissie zou hierbij ook graag geïnformeerd worden over de eerste uitkomsten van de ENSIA-audit (mogelijk in een besloten deel van de vergadering).
Daarnaast wil de commissie in februari de evaluatie van de Begroting bespreken, de eerste in digitale vorm.

Tenslotte

10

min
Besluit

De voorzitter vraagt of de commissie een continuering wenst van de stress-test zoals die tot nu toe werd uitgevoerd. De commissie geeft aan dat zij van de nieuwe accountant ook graag weer twee keer per jaar een stress-test willen ontvangen, inclusief een benchmark met 100.000-plus gemeenten.

De commissiegriffier vraagt of met een digitale verzending van de stukken voor de Auditcommissie kan worden volstaan. Een papieren set wordt op de Griffie beschikbaar gesteld voor raadsleden die de stukken graag op papier willen lezen. De commissie stemt in met deze wijze van aanbieding van de stukken.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: BCM Stam
Commissiegriffier: JC Bakker