Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1820232
Aanvang-sluiting 20-09-2017 20:00 - 20-09-2017 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 20 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

P.J.T. Tiebosch

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

Het concept-verslag/besluitenlijst van 7 juni 2017 is vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Wijnand Heijen (KING Gemeenten) zal een toelichting geven op ENSIA.

min
Besluit

Wijnand Heijen (KING gemeenten) geeft een toelichting op ENSIA. De presentatie zal worden toegevoegd in RIS. De heer Reumers stelt voor dit onderwerp ook te agenderen in de commissie Bestuur en middelen met als politieke vraag: Hoe gaan we binnen de Drechtstedengemeenten om met verschillen in interpretatie van ENSIA? verder vraagt de heer Reumers of de uitkomsten van ENSIA in vertrouwen kunnen worden gedeeld in de Auditcommissie.

4

De gemeentearchivaris, Teun de Bruijn, zal een toelichting geven op het verslag.

min
Besluit

De commissie dankt de gemeentearchivaris voor zijn nadere uitleg. De commissie zal de wethouder vragen hoe de invoering van een nieuw klant-, zaak- en archiefsysteem verloopt. Daarnaast vraagt de commissie de wethouder hoe de archivering van het tekeningenarchief kan worden opgepakt.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met de wijze waarop het onderwerp informatieveiligheid wordt besproken in de Auditcommissie.

6

min
Besluit

De commissie geeft aan deze brief te willen bespreken met de wethouder. Dit punt zal terugkomen in de eerstvolgende Auditcommissie. De commissie geeft enkele vragen mee aan de wethouder over de beveiliging van gebouwen en de verantwoordelijkheden ten aanzien van informatieveiligheid. De commissie stelt ook voor de heer Verheijen (Chief Information Office) uit te nodigen voor een gesprek.

7

Jeroen Kerseboom (voorzitter Rekenkamercommissie) is aanwezig om het rapport en de aanbevelingen toe te lichten.

min
Besluit

De commissie zal het rapport voorleggen aan de commissie bestuur en middelen met als voorstel alle aanbevelingen over te nemen en hiertoe een voorstel te doen aan het college voor de uitwerking. Mogelijk kan de rekenkamercommissie aanvullend onderzoek doen naar de veiligheid ten aanzien van de systemen van de gemeenteraad.

8

min
Besluit

De commissie geeft aan blij te zijn met de toevoeging van bijlage 2 (informatieveiligheid). Daarnaast spreekt een groot deel van de commissie de wens uit om in de (in de toekomst digitale) verslaglegging meer inzicht te krijgen in de overwegingen die het college maakt bij de financiële vraagstukken en daarbij mogelijke alternatieve scenario's in beeld te brengen. Concrete vragen hierover worden voor de bespreking van de Burap (10 oktober in de commissie bestuur en middelen) meegeven aan de wethouder. Voorgesteld wordt de termijn voor het indienen van technische vragen te verlengen (tot 29 september).

9

min
Besluit

De commissie stemt in met de wijze waarop de controleverklaring is vastgesteld.

10

Kennismaking met de concept-begrotingswebsite.

min
Besluit

De commissie is in blijde verwachting van de digitale Begroting, het eerste product in de P&C-cyclus dat niet meer in de vorm van een boekwerk wordt aangeboden. Een evaluatie van de Begroting wordt ingepland eind 2017/begin 2018. 

11

min
Besluit

Agendapunt 6 komt terug in de volgende Auditcommissie. De commissiegriffier doet een voorstel voor de agenda van 25 oktober.

Tenslotte

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vergadering is gesloten.

Voorzitter: PJT Tiebosch
Commissiegriffier: J.C. Bakker