Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813819
Aanvang-sluiting 21-11-2017 20:00 - 21-11-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 november 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast.
Bij de mededelingen stelt de commissie ook in met de vragenlijst zoals deze is opgesteld voor de hoorzitting doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de besluitenlijst.
Naar aanleiding van de besluiten informeert fractie PvdA naar de aangestipte stand van zaken moties en amendementen. De commissiegriffier laat weten dat actie is ondernomen richting ambtelijke organisatie en dat de resultaten hiervan zichtbaar moeten zijn in het eerstvolgende agendadeel op 6 december.


Fractie PvdA brengt ook de toezeggingen van wethouder Heijkoop op 24 oktober in herinnering. Hoe staat het ervoor?

3

min
Besluit

Fractie PvdA vraagt aandacht voor de viering van het 800-jarig bestaan. Hierbij zijn middelen voor burgerinitiatieven, inclusief ondernemers. Het is echter voor ondernemers onduidelijk hoe zij hiervan gebruik kunnen maken. Kan het college hier aandacht aan geven? Het college wordt verzocht schriftelijk te reageren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 16 mei heeft de commissie afspraken gemaakt over het agenderen en bespreken van RIBs en raadsvoorstellen. Afgesproken is toen ook dit te evalueren na het herfstreces. De besluitenlijst van 16 mei is toegevoegd met hierin de gemaakte afspraken (agendapunt 5). Vraag is nu: hoe vindt de commissie dat het gaat en moeten afspraken nog gewijzigd worden? 

min
Besluit

De commissie handhaaft de gemaakte afspraken, met enkele toevoegingen dan wel aandachtspunten:
- blijf scherp dat technische vragen niet worden ingediend als politieke vraag
- focus bij de bespreking van raadsvoorstellen op het dictum van het voorgesteld besluit
- spreek (m.n. bij RIBs) over het stuk en niet over een bijlage


Algemeen wordt gesteld dat het goed zou zijn deze afspraken te uniformeren met de andere commissies, bijvoorbeeld bij de nieuwe raadsperiode.

5

Politieke vraag (BVD): vindt de commissie het onderzoek van de jeugdteams, naar de juiste passende hulp en naar de toegang tot bezwaren, voldoende adequaat om jeugdigen goed en snel te kunnen helpen - of dient dit proces onderzocht en herijkt te worden?

min
Besluit

De commissie geeft aan behoefte te hebben aan meer inzicht in:
- het verloop de procedure van een aanvraag voor jeugdhulp, van begin tot eind ('A tot Z'), inclusief eventuele afwijzing, bezwaar en beroep; hoe in dit proces wordt gecommuniceerd en hoe mensen worden ondersteund bij dit alles, bijvoorbeeld ook om de gang naar de rechter te voorkomen (waar de vraag achter ligt: krijgen mensen de zorg waar zij recht op hebben?)
- wat zijn mogelijke verbeterpunten in de ondersteuning van cliënten gedurende dit proces, bijvoorbeeld via een ombudsman?
- de inzet van netwerk-pgb's: hoe kan het dat de aantallen verstrekte netwerk-pgb's achter lijken te blijven, terwijl juist in de verordening is afgesproken deze een belangrijke rol te geven? Ergo: voeren de jeugdteams de verordening wel uit?


Fractie CDA geeft aan zorg te hebben dat de procedures (op papier) niet als zodanig wordt uitgevoerd in de praktijk, op basis van signalen van ouders.

Wethouder en commissie spreken af de geformuleerde vragen nog eenmaal af te stemmen, voordat daadwerkelijke beantwoording plaatsvindt.

6

Op 18 april en 23 mei heeft de commissie gesproken met wethouder Van der Linden over een lokaal, ambtelijk onderzoek naar de jeugdhulp. Afgesproken is dat de commissie hierbij fungeert als klankbordgroep: in hoeverre levert het onderzoek de gewenste informatie op? Ten tweede is de vraag wat de commissie zou willen doen met de uitkomsten. De commissie beantwoordt deze vragen vanavond. Eventuele politieke bespreking van het onderzoek volgt desgewenst later.

min
Besluit

Fracties geven aan de methodiek van zes interviews te mager te vinden. Ook zijn bepaalde vooraf afgesproken onderzoeksvragen, niet beantwoord. Tegelijkertijd willen fracties niet wachten op aanvullend onderzoek en verzoeken ze om politieke bespreking van de bevindingen. Commissie en wethouder spreken af dat de raad een RIB krijgt met een reactie van het college op de signalen uit het onderzoek. Afgesproken wordt hierbij ook de evaluatie van de jeugdteams uit 2016 en de recente verbeterplannen van de jeugdteams te betrekken.
Hiernaast zal worden gekeken naar de openstaande vragen en zullen de geconstateerde signalen verder worden getoetst.

7

De bespreking van de RIB is beperkt tot de politieke stelling: de wachtlijsten zijn te groot en de wachttijd is te lang (D66).
Andere politieke vragen of stellingen zijn niet ingediend.

min
Besluit

De commissie besluit de brief te bespreken op een nader te bepalen moment.
Fractie PvdA geeft aan dan ook het onderwerp Veilig Thuis te willen bespreken.

8

De agendapunten 8, 9 en 10 worden gezamenlijk besproken. Onderwerp is de inkoop van jeugdhulp 2018. Specifieke politieke vragen zijn niet afgesproken.

min
Besluit

Fracties geven aan de politieke vraag van BVD, over toekomstige inkoop van jeugdhulp, liever te bespreken als het toegezegd meerjarenperspectief van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ beschikbaar is. Dit vanuit de gedachte dat dit perspectief (mede) inzicht biedt in het type zorgvragen en de lokale Dordtse zorgvraag.

9

min
Besluit

Fracties geven aan de politieke vraag van BVD, over toekomstige inkoop van jeugdhulp, liever te bespreken als het toegezegd meerjarenperspectief van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ beschikbaar is. Dit vanuit de gedachte dat dit perspectief (mede) inzicht biedt in het type zorgvragen en de lokale Dordtse zorgvraag.

10

min
Besluit

Fracties geven aan de politieke vraag van BVD, over toekomstige inkoop van jeugdhulp, liever te bespreken als het toegezegd meerjarenperspectief van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ beschikbaar is. Dit vanuit de gedachte dat dit perspectief (mede) inzicht biedt in het type zorgvragen en de lokale Dordtse zorgvraag.

11

min
Besluit

De commissie spreekt af een extra commissieavond te organiseren, voor 14 december a.s. (AB-vergadering DG&J), over:
- RIB Q3, inclusief Veilig Thuis
- meerjarenperspectief, mede in relatie tot inkoop

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen