Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813812
Aanvang-sluiting 24-10-2017 20:00 - 24-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast. Lid De Smoker (D66) deelt mede dat in de commissie Bestuur & middelen vanavond het voorstel zal worden gedaan voor een hoorzitting over de doordecentralisatie onderwijshuisvesting, met het verzoek om dit samen met doen met de commissie Sociaal. De mededeling zal terugkomen bij de agendabepaling (punt 5).

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met het agenderingsvoorstel. Fracties suggereren om naast wethouder Van der Linden, ook Lambrechts en Heijkoop te betrekken bij de bespreking. Als locatie kan eventueel gebruik worden gemaakt van de vergaderzalen op de eerste verdieping van het stadskantoor. Chris Merkuur, Cor van Verk, Loudy Nijhof en Nelleke de Smoker melden zich aan voor de voorbereiding.

5

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met de voorgestelde agenda, waar de afspraken van de nieuwe behandelvoorstellen en de hoorzitting onderwijshuisvesting, nog in worden verwerkt.

6

min
Besluit

Fracties zijn verbaasd over uitblijvende opvolging van diverse aangenomen moties. De griffie zal duidelijkheid verschaffen over de stand van zaken.

7

min
Besluit

Fracties zijn verbaasd over uitblijvende opvolging van diverse gedane toezeggingen. De griffie zal duidelijkheid verschaffen over de stand van zaken.
Wethouder Heijkoop geeft aan de toezeggingen over deskundigheidsbevordering op scholen over seksuele diversiteit (161108/T11) op te pakken en binnen enkele weken een reactie te sturen.

8

min
Besluit

Fracties hebben geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

De commissie betrekt bespreking punt 9 bij punt 10.

10

min
Besluit

De commissie bespreekt A4, M4, M16, M19 en M11 uit de algemene beschouwing.
Bij bespreking M16 (Dordrecht blijft uit de kast; GroenLinks) geeft wethouder Lambrechts aan in elk geval bereid te zijn de ambtelijke inzet die er nu is, te blijven inzetten.
Lambrechts zal ook blijven pogen gebruik te kunnen maken van rijksgeld. Lukt dat niet, dan zal de raad een besluit over inzet van budget moeten nemen (orde van grootte jaarlijks 20 duizend euro).

Aanvullend bespreekt de commissie met wethouders diverse onderwerpen uit de algemene beschouwingen.
Wat betreft mogelijke overlap tussen budgetten jeugdhulp en passend onderwijs, zegt wethouder Heijkoop toe uit te zoeken hoe het zit en dit ook te bespreken binnen Passend verbinden, in afstemming met collega Van der Linden.

11

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Commissiegriffier: D Coenen