Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813804
Aanvang-sluiting 10-10-2017 20:00 - 10-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 -  Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.
Voor aanvang van de agenda is agendapunt 'Voorstel onderzoek jeugdhulp' (RIS 1933376) al komen te vervallen omdat het stuk niet beschikbaar was.
Fractie BVD geeft aan dat wat hun betreft hiermee ook bespreekstuk 'Beantwoording vragen toekennen van jeugdhulp' (RIS 2006502) vervalt, omdat het deze twee gezamenlijk wil bespreken. De commissie stemt hiermee in.

Fractie GroenLinks deelt teleurstelling mede vanwege het vervallen van 'Voorstel onderzoek jeugdhulp'. Op verzoek licht de wethouder toe dat het stuk nog van onvoldoende kwaliteit was om te delen met de commissie. Doordat het onderzoek gepaard ging met de zomerperiode en hoge werkdruk bij de jeugdteams, is enige vertraging opgelopen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.
Naar aanleiding van de besluitenlijst stelt fractie PvdA aanvullende vragen over destijds gedane toezeggingen door wethouder Van der Linden.
De wethouder laat weten deze week de korte evaluatienotitie over Jongeren op de rit te sturen.
Ten tweede laat de wethouder weten dat besluitvorming over structurele positionering van Veilig Thuis in december plaatsvindt in het AB van DG&J, waarna vaststelling van de GR-wijziging door de gemeenteraden kan plaatsvinden. Onderdeel van deze vaststelling is de wijze waarop de raden worden betrokken bij toekomstige ontwikkelingen bij Veilig Thuis. Uitgangspunten voor de positionering van Veilig Thuis zijn voor de wethouder: professioneel onafhankelijk, financieel zelfstandig en organisatorisch eigenstandig en als zodanig herkenbaar.

3

min
Besluit

Fractie GroenLinks stelt vragen aan het college naar aanleiding van de RIB waarin het college de raad informeert dat besluitvorming over skaeve huze vertraging heeft opgelopen, gecombineerd met het AD-bericht over ontruiming van een tentenkamp in het Wantijpark.
- Wat is het probleem met het vinden van locaties voor skaeve huze?
- Waarom zet de gemeente niet door en wordt er niet gebouwd?
- Wat doet de gemeente komende winter om het ontstaan en dus ook ruimen van (illegale) tentenkampen van dak- en thuislozen te voorkomen?
Aanvullend vraagt fractie CDA zich af waarom het traject in Rotterdam voor skaeve huze fundamenteel anders is gelopen dan in Dordrecht.

Aanwezig wethouder Van der Linden kondigt aan beantwoording in handen te leggen van portefeuillehouder Lambrechts.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Fracties Pvda, BVD en GroenLinks vragen om bespreking.
De politieke vraag is: kan de commissie instemmen met het voorstel van het college?

min
Besluit

Inhoudelijk debatteert de commissie over diverse onderdelen van Goede Start. Worden vrijwilligers geen hulpverleners? Worden wijkteams niet overbelast? Hoe wordt aangesloten bij onderwijs en jeugdgezondheidszorg? Hoe is het budget voor de werkwijze tot stand gekomen? Wat betreft de vorm vindt de commissie de geformuleerde doelen te vaag. Het is onduidelijk hoe het college en raad de voortgang kunnen bepalen; concrete indicatoren ontbreken. Daarnaast vindt de commissie het niet gepast om een startnotitie in oktober vast te stellen, die een planning kent vanaf januari jl.
De opmerkingen over de vorm zijn eerder gemaakt bij andere startnotities. Wethouder en voorzitter kondigen aan dat in november de startnotities geëvalueerd zullen worden. Het is aanleiding voor discussie over hoe de commissie besluitvorming over deze startnotitie wil vervolgen. In afwachting van de evaluatie besluit de commissie de startnotitie aan te houden en nog niet door te sturen aan de raad als hamer- of bespreekstuk. 

5

De bespreking van de raadsinformatiebrief richt zich op twee politieke vragen:
- Welke beleidsmatige en financiële consequenties hebben de verbeterplannen van de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams? (PvdA)
- Kan de commissie instemmen met de beschreven richting van het college wat betreft uitvoering Verwijsindex? (CU/SGP)

min
Besluit

De RIB doet een discussie oplaaien over de wijze waarop het college de raad informeert over het jeugddomein. Naar aanleiding hiervan inventariseert de voorzitter kort wat de fracties hiervan verwachten.
- CU/SGP: de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de voortgang van de transformatie
- D66: klanttevredenheid, budgetafwijkingen en ontwikkeling van wachtlijsten
- PvdA: knelpunten ten opzichte van het BRTA en afwijkingen van het beleid, de oplossingen en kosten hiervoor en de beoogde termijn hiervan
- VVD: zelfstandige leesbare RIBs waar geen bijlage bij nodig is, een analyse van problemen - niet enkel het benoemen ervan
- GroenLinks: budgetplafonds en de inzet van 'nee, tenzij-regelingen'
- BVD: de mate van overhead in het sociaal domein, en in hoeverre lokale initiatieven de ruimte krijgen in de jeugdhulp. 


De commissie besluit deze RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

6

min
Besluit

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit agendapunt te verplaatsen naar een nader te bepalen moment, gezamenlijk met het al eerder verschoven bespreekpunt 'Voorstel voor onderzoek jeugdhulp'.

7

min
Besluit

Voor de rondvraag zijn geen punten.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen