Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813797
Aanvang-sluiting 19-09-2017 20:00 - 19-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast.
Wethouder Rik van der Linden doet de mededeling dat van 2 t/m 8 oktober mede namens gemeente Dordrecht de Week van de Opvoeding plaatsvindt. Ter gelegenheid hiervan is een magazine uitgebracht dat hij uitdeelt aan de commissieleden. Meer informatie staat op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agenda van 10 oktober wordt: RV Goede start, Klankbordbespreking lokaal onderzoek jeugdhulp, RIB jeugd Q2, Beantwoording vragen toekennen jeugdhulp.
Conform afspraak is 24 oktober gereserveerd voor moties en amendementen bij de begroting 2018.

5

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen en stemt in met het afvoervoorstel.

6

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen en stemt in met de afvoervoorstellen.

7

min
Besluit

Fractie SP heeft zorgen over een inwoner van Dordrecht die onderwerp was een recente uitzending van de Rijdende Rechter. SP vraagt zich af in hoeverre deze persoon in beeld is bij de gemeente dan wel hulpverleningsinstanties en welke hulp deze persoon ontvangt. De commissie geeft aan het antwoord gezamenlijk te willen ontvangen met het afschrift van de college-reactie op een binnengekomen e-mail over dezelfde persoon (zie lijst ingekomen stukken).

STUKKEN TER BESPREKING

8

De algemene politieke vraag is: kan de commissie instemmen met het voorstel van het college?

min
Besluit

Opgavetrekker Chantal Buster en jongerenwerker Marouane Mabrouki leiden de startnotitie in, met een schets van de opgave en een casus, waarna ze verhelderende vragen van de commissie beantwoorden.
De commissie heeft vervolgens aan de wethouder inhoudelijke, politieke vragen en met name opmerkingen over het proces: hoe kan het dat een opgave al wordt uitgevoerd - zijn evaluatie nadert - terwijl de raad de startnotitie nog niet heeft vastgesteld? Inhoudelijk gaat het onder meer over de rol van wijkteams (zouden zij alleen moet 'regisseren' of ook 'begeleiden'?) en de vrijwilligerspool. Daarnaast vinden fracties het begrip 'op de rit' te vaag. Hoe kan het college uiteindelijk bepalen in hoeverre deze werkwijze succesvol is? Hoe operationaliseert de wethouder 'op de rit' zijn? Tenslotte heeft fractie BVD twijfels over de juridische juistheid van een bijlage bij de RIB 18-/+.
De wethouder zegt toe de commissie spoedig een korte notitie te sturen waarin hij aangeeft hoe ze de werkwijze gaan evalueren. Over twee maanden hoopt de wethouder over de daadwerkelijke evaluatie te beschikken en deze zal dan beschikbaar worden gesteld aan de commissie.
Over het besluitvormingsproces is onduidelijkheid. Het stuk stamt uit april 2017. Welke stappen werden sindsdien genomen op welk moment? En is het aan het college of aan de commissie om verbetering te tonen? De griffie zegt toe de tijdlijn van besluitvorming en agendering per mail rond te sturen.
Wat betreft de inhoudelijke vragen en ideeën over het sociaal domein, oppert de voorzitter om op een nader moment gezamenlijk, met ambtelijke ondersteuning, hierover verder te discussiëren.
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. Fracties VVD, PvdA, GroenLinks en BVD kondigen een stemverklaring aan over het proces van de besluitvorming.

9

Deze raadsinformatiebrief wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 8.

min
Besluit

Opgavetrekker Chantal Buster en jongerenwerker Marouane Mabrouki leiden de startnotitie in, met een schets van de opgave en een casus, waarna ze verhelderende vragen van de commissie beantwoorden.
De commissie heeft vervolgens aan de wethouder inhoudelijke, politieke vragen en met name opmerkingen over het proces: hoe kan het dat een opgave al wordt uitgevoerd - zijn evaluatie nadert - terwijl de raad de startnotitie nog niet heeft vastgesteld? Inhoudelijk gaat het onder meer over de rol van wijkteams (zouden zij alleen moet 'regisseren' of ook 'begeleiden'?) en de vrijwilligerspool. Daarnaast vinden fracties het begrip 'op de rit' te vaag. Hoe kan het college uiteindelijk bepalen in hoeverre deze werkwijze succesvol is? Hoe operationaliseert de wethouder 'op de rit' zijn? Tenslotte heeft fractie BVD twijfels over de juridische juistheid van een bijlage bij de RIB 18-/+.
De wethouder zegt toe de commissie spoedig een korte notitie te sturen waarin hij aangeeft hoe ze de werkwijze gaan evalueren. Over twee maanden hoopt de wethouder over de daadwerkelijke evaluatie te beschikken en deze zal dan beschikbaar worden gesteld aan de commissie.
Over het besluitvormingsproces is onduidelijkheid. Het stuk stamt uit april 2017. Welke stappen werden sindsdien genomen op welk moment? En is het aan het college of aan de commissie om verbetering te tonen? De griffie zegt toe de tijdlijn van besluitvorming en agendering per mail rond te sturen.
Wat betreft de inhoudelijke vragen en ideeën over het sociaal domein, oppert de voorzitter om op een nader moment gezamenlijk, met ambtelijke ondersteuning, hierover verder te discussiëren.
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. Fracties VVD, PvdA, GroenLinks en BVD kondigen een stemverklaring aan over het proces van de besluitvorming.

10

De raad kan een zienswijze uitbrengen op de voorgenomen begrotingswijziging van de Serviceorganisatie. Dit vanwege de budgettekorten in de jeugdhulp. Naast een collegevoorstel voor de zienswijze, heeft de commissie ook 'bouwstenen' voor haar zienswijze ontvangen van een werkgroep raadsleden uit Zuid-Holland Zuid (zie agendapunt 11).

min
Besluit

De bespreking van het agendapunt begint met een inspreker van de William Schrikker Groep (WSG): Jolien Witteveen, gebiedsmanager Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ZHZ. Kern van het betoog is dat bij de aanbesteding van jeugdhulp 2018, de Serviceorganisatie Jeugd tarieven hanteert die voor WSG niet kostendekkend zijn. WSG geeft aan 2,3 mln. euro nodig te hebben en de SOJ stelt 27 duizend euro minder beschikbaar. Hierdoor bestaat volgens mw. Witteveen het risico dat Dordtse jongeren vanaf komend jaar specialistische jeugdhulp mislopen, omdat WSG beschikt over specifieke expertise. Het gaat volgens WSG om zo'n tachtig kinderen in Dordrecht en driehonderd in ZHZ.
Belangrijk punt in de prijsbepaling is dat de Serviceorganisatie als indexatienorm de consumentenprijsindex (CBS) hanteert, terwijl veel andere regio's de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova; NZa) hanteren. 

De commissie stelt verhelderende vragen en toont zich bezorgd. Gaat de raad niet over de tarieven, gezien recente jurisprudentie over 'verboden delegatie'? Wethouder Van der Linden zegt toe dit uit te zoeken. Ook zegt de wethouder toe uit te zoeken in hoeverre de opmerkingen van WSG over de indexatiekeuzes kloppen en waarom deze zijn gemaakt door de Serviceorganisatie.
Verder: waarom zijn deze keuzes in de aanbesteding gemaakt? Wat is de 'beste prijs'? Worden ons beleid, de Jeugdwet en de verordening wel goed uitgevoerd? Hoe kunnen we onze inzet plegen op kwaliteit en transformatie? De commissie besluit aan de zienswijze opmerkingen over de aanbesteding toe te voegen. De wethouder roept op wel met respect te blijven spreken over de inspanningen en medewerkers van de Serviceorganisatie, en om opvattingen niet direct als feiten te zien.

Fractie PvdA vraagt nog aandacht voor de toekomstige positionering van Veilig Thuis. Deze moet 'autonoom' zijn. Commissie en wethouder discussiëren over welke hiërarchische structuur binnen DG&J het beste hierbij zou passen. Wethouder Van der Linden geeft aan toe te werken naar een Veilig Thuis dat inderdaad autonoom is, met een eigen begrotingsprogramma en met efficiënte rapportagestromen. Omdat de uiteindelijke positionering van Veilig Thuis een aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling vereist, kan de gemeenteraad hiervoor een raadsvoorstel verwachten.
Ook debatteren commissie en wethouder over de vraag in hoeverre Veilig Thuis mag worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet.

Over de uiteindelijke zienswijze: commissie en wethouder komen overeen om de bouwstenen-zienswijze van de ZHZ-radenwerkgroep toe te voegen aan de concept-zienswijze die het college de raad heeft gestuurd, en om hier dus een alinea over de aanbesteding 2018 aan toe te voegen (te weten: uitgangspunten, procedure en keuzemethodiek). De zienswijze zal in zijn geheel als hamerstuk worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 september a.s. De wethouder zegt in elk geval toe de informatie over de aanbesteding te leveren.

11

De agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De bespreking van het agendapunt begint met een inspreker van de William Schrikker Groep (WSG): Jolien Witteveen, gebiedsmanager Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ZHZ. Kern van het betoog is dat bij de aanbesteding van jeugdhulp 2018, de Serviceorganisatie Jeugd tarieven hanteert die voor WSG niet kostendekkend zijn. WSG geeft aan 2,3 mln. euro nodig te hebben en de SOJ stelt 27 duizend euro minder beschikbaar. Hierdoor bestaat volgens mw. Witteveen het risico dat Dordtse jongeren vanaf komend jaar specialistische jeugdhulp mislopen, omdat WSG beschikt over specifieke expertise. Het gaat volgens WSG om zo'n tachtig kinderen in Dordrecht en driehonderd in ZHZ.
Belangrijk punt in de prijsbepaling is dat de Serviceorganisatie als indexatienorm de consumentenprijsindex (CBS) hanteert, terwijl veel andere regio's de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova; NZa) hanteren. 

De commissie stelt verhelderende vragen en toont zich bezorgd. Gaat de raad niet over de tarieven, gezien recente jurisprudentie over 'verboden delegatie'? Wethouder Van der Linden zegt toe dit uit te zoeken. Ook zegt de wethouder toe uit te zoeken in hoeverre de opmerkingen van WSG over de indexatiekeuzes kloppen en waarom deze zijn gemaakt door de Serviceorganisatie.
Verder: waarom zijn deze keuzes in de aanbesteding gemaakt? Wat is de 'beste prijs'? Worden ons beleid, de Jeugdwet en de verordening wel goed uitgevoerd? Hoe kunnen we onze inzet plegen op kwaliteit en transformatie? De commissie besluit aan de zienswijze opmerkingen over de aanbesteding toe te voegen. De wethouder roept op wel met respect te blijven spreken over de inspanningen en medewerkers van de Serviceorganisatie, en om opvattingen niet direct als feiten te zien.

Fractie PvdA vraagt nog aandacht voor de toekomstige positionering van Veilig Thuis. Deze moet 'autonoom' zijn. Commissie en wethouder discussiëren over welke hiërarchische structuur binnen DG&J het beste hierbij zou passen. Wethouder Van der Linden geeft aan toe te werken naar een Veilig Thuis dat inderdaad autonoom is, met een eigen begrotingsprogramma en met efficiënte rapportagestromen. Omdat de uiteindelijke positionering van Veilig Thuis een aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling vereist, kan de gemeenteraad hiervoor een raadsvoorstel verwachten.
Ook debatteren commissie en wethouder over de vraag in hoeverre Veilig Thuis mag worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet.

Over de uiteindelijke zienswijze: commissie en wethouder komen overeen om de bouwstenen-zienswijze van de ZHZ-radenwerkgroep toe te voegen aan de concept-zienswijze die het college de raad heeft gestuurd, en om hier dus een alinea over de aanbesteding 2018 aan toe te voegen (te weten: uitgangspunten, procedure en keuzemethodiek). De zienswijze zal in zijn geheel als hamerstuk worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 september a.s. De wethouder zegt in elk geval toe de informatie over de aanbesteding te leveren.

12

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit onderwerp te verschuiven en opnieuw te agenderen voor 10 oktober.

13

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit onderwerp te verschuiven en opnieuw te agenderen voor 10 oktober.

14

min
Besluit

Fractie CU/SGP vraagt om aandacht voor de afspraak die met het college is gemaakt bij de kadernota, naar aanleiding van een motie over de wooncoach. Fractie vraagt ook wanneer de raad een raadsvoorstel Blijverslening kan verwachten.
Fractie BVD vraagt wanneer de update kan worden verwacht over cliëntondersteuning en verzoekt om de beantwoording van vragen over verboden delegatie, op te nemen bij de nieuwe behandelvoorstellen op 24 oktober.
De griffie zegt toe het genoemde uit te voeren en uit te zoeken.

15

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen