Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813790
Aanvang-sluiting 12-09-2017 20:00 - 12-09-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 september 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Wethouder Lambrechts deelt mede dat zij donderdag (na bezorgdheid over de plinten in de Wielen) een convenant tekent voor het Sterrenwiel, met Trivire, Resto Van Harte en de Wielen, zodat mensen weer gebruik kunnen maken van allerlei functies in Sterrenburg. 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Drie fracties hebben vragen aan het college.
D66 - naar aanleiding van vragen en antwoorden in de commissie van 29 augustus: hoe staat het met het conflict tussen OPOD en Optisport over schoolzwemmen?
Wethouder Reynvaan geeft aan dat beide partijen binnenkort om de tafel gaan, bij elkaar gebracht door de gemeente.

VVD over skaeve huze:
- Klopt het dat er zonder raadsbesluit verder gegaan wordt met het project Skaeve Huse?
- Wanneer kan het raadsvoorstel met de startnotitie voor Thuis in de wijk verwacht worden?
- Wanneer kan het raadsvoorstel voor de Skaeve Huse, inclusief de onderbouwingen, verwacht worden?
- Denkt de wethouder dat de planning voor het einde van dit jaar nog reëel is en hoe ziet die planning er dan uit?
Wethouder Reynvaan antwoordt namens wethouder Lambrechts dat het voorstel deze of volgende week in het college zou liggen maar dat er enige vertraging is. De commissie roept de wethouder op om met een concrete planning komen om de voorziening in 2017 nog te kunnen openen.


PvdA over de lekkages bij voetbalvereniging Dubbeldam - in relatie tot het langlopende accommodatiedossier:
- wanneer vindt er nu besluitvorming plaats over de accommodatie?
De wethouder geeft aan dat er uiterlijk begin oktober, voor de ALV van Dubbeldam, duidelijkheid is over het besluitvormingsproces.


 


 

STUKKEN TER BESPREKING

4

De bespreking van het raadsvoorstel betreft de volgende politieke vragen:

PvdA: wat wordt in het stuk bedoeld met 'exploitatie van andere zwembaden in de stad' en hoe staat het ervoor met deze exploitatie?
VVD: gaat de Sportboulevard een sterke bijdrage leveren aan de sportbeleving in Dordrecht en worden de juiste keuzes gemaakt in de genoemde samenwerkingsagenda?
D66: wat vinden we van de zomersluiting, ja of nee?
GroenLinks vraagt om meer informatie over 'veiligheid' bij deze evaluatie.

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het gevraagde procesbesluit maar heeft wel diverse vragen, kanttekeningen en wensen voor de uiteindelijke optimalisatie. Commissie en wethouder bespreken onder meer onderhouds- en beheersafspraken, de sponsorrechten, de parkeeroverlast en de al dan niet tegenvallende (losse) bezoekersaantallen. Fracties doen ook de suggestie om bij dergelijke evaluaties niet-gebruikers te benaderen voor hun motieven.

Een van de onderwerpen is ook het idee uit het raadsvoorstel om Optisport, exploitant van de Sportboulevard, ook de zwembaden de Dubbel en het Wantijbad te laten uitbaten. De wethouder benadrukt dat deze clustering slechts een suggestie is waaraan mogelijk wordt gedacht. En dat dus andere (samenwerkings)vormen ook mogelijk zijn. De commissie verzoekt echter om in het raadsvoorstel het woord 'exploitatie' te vervangen door 'samenwerking'. De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen, inclusief de redactionele aanpassing. De RIB over het Wantijbad kan voor kennisgeving naar de raad.

5

Deze raadsinformatiebrief wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 4.

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het gevraagde procesbesluit maar heeft wel diverse vragen, kanttekeningen en wensen voor de uiteindelijke optimalisatie. Commissie en wethouder bespreken onder meer onderhouds- en beheersafspraken, de sponsorrechten, de parkeeroverlast en de al dan niet tegenvallende (losse) bezoekersaantallen. Fracties doen ook de suggestie om bij dergelijke evaluaties niet-gebruikers te benaderen voor hun motieven.

Een van de onderwerpen is ook het idee uit het raadsvoorstel om Optisport, exploitant van de Sportboulevard, ook de zwembaden de Dubbel en het Wantijbad te laten uitbaten. De wethouder benadrukt dat deze clustering slechts een suggestie is waaraan mogelijk wordt gedacht. En dat dus andere (samenwerkings)vormen ook mogelijk zijn. De commissie verzoekt echter om in het raadsvoorstel het woord 'exploitatie' te vervangen door 'samenwerking'. De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen, inclusief de redactionele aanpassing. De RIB over het Wantijbad kan voor kennisgeving naar de raad.

6

Bespreking van deze raadsinformatiebrief met de volgende politieke vragen:

Fractie PvdA: wat zijn de opvangmogelijkheden voor deze mensen?
Fractie D66: wat is de positie en rol van naasten van deze mensen?

min
Besluit

De commissie toont zich op zich tevreden over de ontwikkeling van dit beleidsterrein, maar bespreekt met de wethouder wel enkele vragen. Lukt het om dit budgetneutraal te doen, mede gezien de methodische uniformiteit die het college voorstaat? Wat wordt de rol van, en impact op, omwonenden (en niet 'naasten' zoals staat in de politieke vraag)? Wat kan de politie nog doen en wat is er met preventie te bereiken? De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad sturen.

7

Beantwoording is toegevoegd na agendering, hierdoor ontbreekt de politieke vraag.

min
Besluit

Fracties BVD en GroenLinks geven aan eerst aanvullende vragen te willen stellen aan de wethouder, voordat dit onderwerp wordt geagendeerd voor commissiebespreking. De commissie stemt hiermee in.

8

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / CML Lambrechts / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen