Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813781
Aanvang-sluiting 29-08-2017 20:15 - 29-08-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 29 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Wethouder Reynvaan doet een mededeling naar aanleiding van een bericht in het AD over v.v. Dubbeldam. De wethouder laat weten dat er langere tijd voor donderdag 30 augustus a.s. een gesprek staat gepland met de 'paraplu', waar Dubbeldam deel van uitmaakt. De wethouder vond de berichtgeving, helaas, een andere tendens weergeven.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Fractie D66 formuleert twee vragen aan het college:


1. De voorzitter van tennisvereniging C.C. op complex Schenkeldijk heeft ons een email gestuurd waaruit blijkt dat hij graag meer wil weten over de reconstructie van het complex dan hij kan putten uit de kranten of andere openbare bronnen. Hij acht zich op dit moment onvoldoende geïnformeerd. “Zowel de gemeente als de v.v. Dubbeldam vinden namelijk dat het de taak van de ander is om de overige verenigingen écht te informeren, waarbij het financiële plaatje blijkbaar geheim is”, zo schrijft hij. De vraag is of de gemeente inderdaad niet verder is gekomen dan deze houding?


De wethouder laat weten dat de prioriteit momenteel ligt bij sportverenigingen die verplaatst zullen worden. Ingrepen in de infrastructuur hangen hiermee samen, ook op de Schenkeldijk. Het wachten is dus op de besluitvorming omtrent de 'paraplu', waaraan de wethouder ook refereert in haar mededeling. Voor C.C. zijn mogelijk weinig veranderingen voorzien.


2. Volgens een bericht in de Dordt Centraal van 25 augustus ligt momenteel voor de openbare basisscholen in Dordrecht het schoolzwemmen stil. Dit vanwege een meningsverschil tussen OPOD en Optisport over het toezicht bij de zwemlessen. Mijn vraag is of dit (nog) klopt, wanneer (als het klopt) dit meningsverschil zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en wat (als het klopt) van gemeentewege inmiddels in het werk is gesteld om deze ongewenste toestand te beëindigen?


De wethouder laat weten dat dit klopt en dat de stop is ingegeven door een verdrinkingsincident in Rhenen. Mede hierdoor ingegeven hebben scholen en sportorganisaties problemen met het landelijke protocol over de toezichtverplichting. De gemeente gaat met Optisport en OPOD om de tafel.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De inschrijvende partijen Next Media Dordrecht en RTV Dordrecht lichten hun aanvraag toe.
VVD formuleert de politieke vraag (met steun van CU/SGP): wat heeft het college gedaan om samenwerking tussen de inschrijvende partijen te bewerkstelligen?

min
Besluit

Martijn Snel (Next Media Dordrecht) en Ton van Wijngaarden (RTV Dordrecht) geven een toelichting op hun aanvraag. (Hun presentaties zijn toegevoegd aan het dossier.) De commissie stelt vragen over hun plannen voor marktfinanciering en hun (klaarblijkelijke) onvermogen om samen te werken in één lokale omroeporganisatie. Ook wethouder Sleeking geeft aan te hebben moeten constateren dat samenwerking er niet in zit.
Ter onderbouwing van het collegestandpunt te kiezen voor RTV Dordrecht, benadrukt Sleeking de positieve resultaten die de omroep sinds ongeveer een jaar laat zien. Deze stijgende lijn, die veel tijd en energie heeft gekost, is voor fracties ook een belangrijke reden om in te stemmen met het raadsvoorstel. Nu kiezen voor een andere omroep zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn.
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad te sturen. De commissie is overigens op zich best positief over de aanvraag van Next Media Dordrecht en roept de partijen daarom op nogmaals met elkaar in gesprek te gaan en samenwerking op z'n minst te proberen.

5

Deze raadsinformatiebrief wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 4.

6

min
Besluit

Fracties geven aan zich in z'n algemeenheid te kunnen vinden in het raadsvoorstel en het Sportkompas. Er zijn wel kanttekeningen: het is weinig concreet ('smart') en fracties roepen ook op tot tempo. Ook zijn er vragen over de omvang van het Sportbedrijf, nu de filosofie is dat de gemeente niet meer zelf het beleid ontwikkelt en uitrolt.
De wethouder geeft aan dat in de begroting 2018 duidelijk wordt wat de raad het komende jaar mag verwachten; waar nodig kan de raad voorstellen tegemoet zien. Het doet de wethouder pijn dat de toon over het Sportbedrijf zo kritisch is. De wethouder laat weten dat de organisatie recent is gekrompen van negentig naar dertig fte, juist om niet meer paternalistisch te zijn, en om meer over te laten aan de verenigingen en de wijken.
Commissie en wethouder zien ook uit naar de evaluatie van de sportregisseur. Dit kan zicht bieden op het bereik van diverse doelgroepen, de waarde van het Sportbedrijf en kan concrete resultaten van het beleid inzichtelijk maken.
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen naar de gemeenteraad; de RIB voor kennisgeving.

7

De agendapunten  6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Fracties geven aan zich in z'n algemeenheid te kunnen vinden in het raadsvoorstel en het Sportkompas. Er zijn wel kanttekeningen: het is weinig concreet ('smart') en fracties roepen ook op tot tempo. Ook zijn er vragen over de omvang van het Sportbedrijf, nu de filosofie is dat de gemeente niet meer zelf het beleid ontwikkelt en uitrolt.
De wethouder geeft aan dat in de begroting 2018 duidelijk wordt wat de raad het komende jaar mag verwachten; waar nodig kan de raad voorstellen tegemoet zien. Het doet de wethouder pijn dat de toon over het Sportbedrijf zo kritisch is. De wethouder laat weten dat de organisatie recent is gekrompen van negentig naar dertig fte, juist om niet meer paternalistisch te zijn, en om meer over te laten aan de verenigingen en de wijken.
Commissie en wethouder zien ook uit naar de evaluatie van de sportregisseur. Dit kan zicht bieden op het bereik van diverse doelgroepen, de waarde van het Sportbedrijf en kan concrete resultaten van het beleid inzichtelijk maken.
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen naar de gemeenteraad; de RIB voor kennisgeving.

8

De commissie is nog niet overtuigd van het standpunt van het college dat een raadsinformatiebrief afdoende is, zoals toegelicht in de memo. De commissie bespreekt dit met de wethouder. De RIB wordt niet inhoudelijk besproken.

min
Besluit

Commissie en wethouder bespreken de overwegingen en wensen om, in z'n algemeenheid, te kiezen voor een RIB of raadsvoorstel; los van deze specifieke RIB.
Conclusie is dat het in RIB's behulpzaam zou zijn wanneer er meer (historische) context in staat, waaruit blijkt dat een RIB volstaat. Ook is het prettig wanneer in een RIB expliciet staat waarom het college heeft gekozen voor RIB in plaats van een voorstel. De commissiegriffier brengt de boodschap ambtelijk over richting gemeentesecretaris.
De commissie neemt deze RIB voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking / REC Reynvaan / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen