Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813467
Aanvang-sluiting 17-01-2018 20:00 - 17-01-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 17 januari 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

De memo Agenderingsverzoek raadsvoorstel startnotitie campusontwikkeling Leerpark is toegevoegd.

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast; er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

De commissie besluit tot de volgende agenda's voor 23 en 30 januari:
23 januari: RV Skaeve huse, RIB Cliëntondersteuning, RIB huisvesting kwetsbare groepen, RIB meerjarige subsidies
30 januari: RV Leerpark (19u, met de andere commissies), RV's Veilig Thuis (met commissie B&M), RV's MJP jeugdhulp, RV armoede en schulden

5

De commissie wordt gevraagd in te stemmen (of niet) met voorstellen tot afvoer en aan te geven of toezeggingen kunnen vervallen vanwege het einde van de raadsperiode.

min
Besluit

De commissie besluit per mail nog te corresponderen over de stand van zaken.

6

min
Besluit

De commissie neemt de stand van zaken voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

Fractie BVD had vooraf per mail vragen gesteld aan het college. Deze zijn reeds ook beantwoord per mail. Fractie BVD kondigt aan aanvullende vragen te zullen gaan stellen.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Naar aanleiding van de themabijeenkomst over het sociaal domein, sprak de commissie op 7 december met wethouder Van der Linden af om alvast per direct een terugkoppeling uit GR'en op de agenda te zetten. Dit betreft in principe een mondelinge terugkoppeling zonder stukken.

min
Besluit

Wethouder Lambrechts koppelt terug uit het AB van DG&J van 14 december jl. Het AB heeft besloten over:
- vaststelling begrotingswijziging 2018 vanwege de positionering van Veilig Thuis (raden kunnen hier een zienswijze op gaan indienen)
- de bestuursopdracht voor de JGZ is vastgesteld
- het jaarverslag van de LVS (Leerplicht en voortijdig schoolverlaten) is kennis van genomen
- het MJP voor de jeugdhulp is vastgesteld
- ingestemd met de kredietaanvraag voor verplaatsing van het bedrijfsbureau van de RAV
- voorgenomen besluit genomen tot oprichting van een cooperatie voor de RAV met het Erasmus MC en het ASZ

Fractie BVD vraagt naar aanleiding van het MJP waarom de aanpassing van de verordening Jeugd hieraan is verbonden, zoals begrepen uit de recente memo van wethouder Van der Linden. Dit vanwege de door te voeren aanpassing wat betreft 'verboden delegatie'. Fractie BVD vindt dit lang duren en vraagt zich af waarom de aanpassing is gekoppeld aan het MJP. Wethouder Lambrechts kan het antwoord niet geven en zal een antwoord nasturen.

Fractie CDA zal schriftelijke vragen stellen over hoe de Dordtse commissiebespreking van 7 december gevolg heeft gekregen in het AB.

9

Op 16 mei presenteerde Museum 1940-1945 uitbreidingsplannen aan de commissie. Insprekers betoogden dat het museum de Tweede Wereldoorlog en de rol van personen in die tijd, onjuist weergeeft. Naar aanleiding van de bespreking zegde de wethouder toe een extern onderzoek in te stellen naar de toekomstbestendigheid van het museum. Dit onderzoek ligt nu voor.

Fractie PvdA wil het verschil bespreken tussen de onderzoeksaanbevelingen en het collegestandpunt, met name wat betreft de professionaliteit van het museum.

min
Besluit

Fractie PvdA is afwezig en kan haar politieke vraag niet inbrengen (via de griffie is deze nog wel toegelicht). Fracties en wethouder geven ook aan de oorspronkelijke vraag onduidelijk te vinden. Diverse fracties spreken in elk geval hun waardering uit voor de inzet van vrijwilligers voor het museum. Fracties stellen enkele vragen over de benodigde professionaliseringsslag. Wethouder Sleeking geeft aan dat het Dordrechts Museum een begeleidende rol krijgt, bijvoorbeeld als kwartiermaker. Een daadwerkelijk professioneler museum zal uiteindelijk wel meer gemeentegeld kosten, zo'n 1,5 ton structureel. Wethouder geeft ook aan te verwachten dat Museum 1940-1945 de bereidheid zal tonen tot professionalisering. De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te sturen aan de raad.

10

In het agendadeel van 22 augustus besprak de commissie een brief van Humanitas. Naar aanleiding van de brief formuleerde de commissie drie vragen, die het college beantwoordt in de RIB.

Politieke vragen voor de bespreking zijn:
CU/SGP - wordt er in Dordrecht voldoende ondernomen om de problematiek aan te pakken?
PvdA - wat wordt gedaan aan signalering en preventie bij deze problematiek?

min
Besluit

Fracties CU/SGP, GroenLinks, BVD en VVD stellen diverse vragen naar aanleiding van de RIB. Wat betekent regionale samenwerking voor de lokale aanpak? Welk tijdstip voorziet de wethouder hierbij? Hoe zorgen we ervoor dat signalen worden gezien en dat hier iets mee wordt gedaan? Hoe kan preventief worden gehandeld? En wat kan worden verwacht van nieuwe wetgeving? Wat voor uitstapprogramma is er voor prostituees? En wat is een juiste taakverdeling tussen politie en gemeente?
Belangrijkste antwoord van de wethouder is dat zij morgen een gesprek heeft met Humanitas. De commissie is blij met dit gesprek. De meeste vragen en beantwoorden kan de wethouder beantwoorden na het gesprek. Zij zegt toe dit schriftelijk te doen. Fractie CU/SGP zal nog enkele technische vragen nasturen per mail, onder andere over openbare orde en veiligheid. Beantwoording hiervan wordt meegenomen in de toegezegde schriftelijke reactie van het college.
Aanvullend onderschrijft de wethouder het belang van signalering. Baliemedewerkers van het stadskantoor worden bijvoorbeeld binnenkort getraind in het herkennen van de problematiek. Mogelijk wordt dit uitgebreid met bijvoorbeeld wijkteammedewerkers. Fractie BVD suggereert ook een signaleringsrol voor de zgn. aandachtsfunctionarissen in zorginstellingen. In afwachting van de reactie van de wethouder houdt de commissie de RIB aan.

11

De agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Fracties CU/SGP, GroenLinks, BVD en VVD stellen diverse vragen naar aanleiding van de RIB. Wat betekent regionale samenwerking voor de lokale aanpak? Welk tijdstip voorziet de wethouder hierbij? Hoe zorgen we ervoor dat signalen worden gezien en dat hier iets mee wordt gedaan? Hoe kan preventief worden gehandeld? En wat kan worden verwacht van nieuwe wetgeving? Wat voor uitstapprogramma is er voor prostituees? En wat is een juiste taakverdeling tussen politie en gemeente?
Belangrijkste antwoord van de wethouder is dat zij morgen een gesprek heeft met Humanitas. De commissie is blij met dit gesprek. De meeste vragen en beantwoorden kan de wethouder beantwoorden na het gesprek. Zij zegt toe dit schriftelijk te doen. Fractie CU/SGP zal nog enkele technische vragen nasturen per mail, onder andere over openbare orde en veiligheid. Beantwoording hiervan wordt meegenomen in de toegezegde schriftelijke reactie van het college.
Aanvullend onderschrijft de wethouder het belang van signalering. Baliemedewerkers van het stadskantoor worden bijvoorbeeld binnenkort getraind in het herkennen van de problematiek. Mogelijk wordt dit uitgebreid met bijvoorbeeld wijkteammedewerkers. Fractie BVD suggereert ook een signaleringsrol voor de zgn. aandachtsfunctionarissen in zorginstellingen. In afwachting van de reactie van de wethouder houdt de commissie de RIB aan.

12

Op basis van de resultaten van de themabijeenkomst over sturen op het sociaal domein van 6 december jl., heeft een werkgroep concrete voorstellen voor verbetering geformuleerd. Het stuk volgt. Een eerste resultaat van de themabijeenkomst staat alvast als punt 6 op deze agenda.

min
Besluit

De commissie toont zich tevreden over de opbrengst van de themabijeenkomst, het werk van de werkgroep en voorliggende notitie. College en ambtelijke organisatie onderschrijven dit. Belangrijkste is dat de verbetervoorstellen worden ingevoerd bij aanvang van de nieuwe raad. Fracties benadrukken nog de permanente werkgroep (met eventueel een rol voor de commissievoorzitter; met aandacht voor bestendiging/verslagleggingvan van de opbrengst van bijeenkomsten), het sturen op proces-indicatoren (ipv output-indicatoren) en het sturen op lokale opgaves (ipv op bestuurlijke systemen en regelingen).

13

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: D Coenen