Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813460
Aanvang-sluiting 20-06-2017 20:00 - 20-06-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 juni 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

LET OP: agendapunten 1 t/m 3 worden gezamenlijk met adviescommissie Bestuur en Middelen besproken in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

2

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

3

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

4

Bij de mededelingen zal de commissie worden gevraagd een antwoord te formuleren op de vraag van de gemeente Molenwaard.

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Er zijn drie mededelingen:
- de vraag van de gemeenteraad Molenwaard naar behoefte aan een gezamenlijk RKC-onderzoek naar de jeugdhulp wordt wisselend ontvangen door de fracties. Er zijn ook vragen; de griffie zal deze overbrengen en er bij de commissie op terugkomen.
- wethouder Vd Linden heeft de commissie toegezegd voor het DG&J AB-besluit van 6 juli in gesprek te gaan met de commissie over de knoppennotitie jeugdhulp. Inmiddels heeft de raad ook een uitnodiging ontvangen van de SOJ voor een gezamenlijke radenbijeenkomst. Beide zullen worden gecombineerd op 5 juli in Dordrecht.
- vanuit de griffie komt de vraag of de commissie na het zomerreces nog bepaalde themabijeenkomsten of werkbezoeken zou willen organiseren. Suggesties zijn welkom bij de commissiegriffier.

5

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

6

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

Na debat over diverse aspecten van de jeugdhulp, besluit de commissie voorliggende zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen. Wethouder Van der Linden maakt wel de afspraak om zodra een van de gemeenten de solidariteit ondergraaft, de commissie hierover te informeren.
In het verlengde van de bespreking stellen de wethouder en de commissie ook aan de orde: hoe kunnen de zeventien raden in Zuid-Holland Zuid beter in positie in worden gebracht, waar het gaat om de jeugdhulp?

8

min
Besluit

De commissie debatteert met name over de financiële kant van de toekomstopties voor het zwembad. Wethouder zegt toe een technische vraag van de SP nog schriftelijk te beantwoorden ("Is het technisch mogelijk het zwembad tijdens deze renovatie/vervanging van de waterbehandelingsinstallatie open te houden? En zo niet, dreigt er een kostenoverschrijding gezien de personeelskosten en inkomsten verlies?"). Fractie PvdA heeft aanhoudend vragen en twijfels over de financiering en het benodigde krediet, ook in relatie tot de kadernota (de wethouder zegt helderheid toe voor bespreking van de kadernota), en kan zich niet vinden in het crowdfundingsaspect van het raadsvoorstel.
Uiteindelijk besluit de commissie het raadsvoorstel als hamerstuk, en de RIB voor kennisgeving naar de raad te sturen. PvdA kondigt aan het onderwerp eventueel bij de bespreking van de kadernota terug te laten komen.

9

Agendapunten 8 en 9 worden gezamenlijk besproken. Eerst bespreekt de commissie de antwoorden zoals geformuleerd in de RIB en wordt bepaald of dit voldoende is om een besluit te kunnen nemen over het raadsvoorstel. Indien mogelijk volgt vervolgens bespreking van het raadsvoorstel.

min
Besluit

De commissie debatteert met name over de financiële kant van de toekomstopties voor het zwembad. Wethouder zegt toe een technische vraag van de SP nog schriftelijk te beantwoorden ("Is het technisch mogelijk het zwembad tijdens deze renovatie/vervanging van de waterbehandelingsinstallatie open te houden? En zo niet, dreigt er een kostenoverschrijding gezien de personeelskosten en inkomsten verlies?"). Fractie PvdA heeft aanhoudend vragen en twijfels over de financiering en het benodigde krediet, ook in relatie tot de kadernota (de wethouder zegt helderheid toe voor bespreking van de kadernota), en kan zich niet vinden in het crowdfundingsaspect van het raadsvoorstel.
Uiteindelijk besluit de commissie het raadsvoorstel als hamerstuk, en de RIB voor kennisgeving naar de raad te sturen. PvdA kondigt aan het onderwerp eventueel bij de bespreking van de kadernota terug te laten komen.

10

Bij de themabijeenkomst over discriminatie in de laatste commissievergadering van 30 mei, opperden fracties diverse ideeën voor bestrijding van discriminatie. De afspraak is toen gemaakt om op basis van de inventarisatie van deze ideeën, te bepalen wat de gemeenteraad zelf kan doen om discriminatie tegen te gaan.

min
Besluit

De commissie geeft aan niet nu direct een besluit te kunnen nemen over vervolgstappen. Leden Schuiten, Boersma en Van Bekhoven worden aangewezen om een en ander uit te werken, waar nodig ondersteund door de griffie.

11

min
Besluit

Fractie SP brengt de eerder gestelde vraag aan het college in herinnering, er is nog geen antwoord. De griffie gaat er achteraan.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden / REC Reynvaan
Commissiegriffier: D Coenen