Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813396
Aanvang-sluiting 18-04-2017 20:00 - 18-04-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 april 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering, brengt het aanstaande werkbezoek aan het Energiehuis nogmaals onder de aandacht en stelt de agenda vast; het agendadeel komt aan het einde.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de besluitenlijst.

3

min
Besluit

De commissie vraagt van de uitnodigende partij extra duidelijkheid over de achtergrond van het verzoek, en verzoekt de uitnodiging ook te sturen aan de commissie Fysiek.
(Definitief besloten door de commissievoorzitters met de griffie, na de commissiebespreking.)

4

min
Besluit

De commissie besluit het verzoek niet te honoreren. Mits het stuk op tijd binnen is, is de commissie eventueel bereid alsnog te agenderen voor mei.
Zodra het stuk bij de raad is, inventariseert de griffie bij de commissieleden of er animo is voor agendering voor 23 mei.
(Definitief besloten door de commissievoorzitters met de griffie, na de commissiebespreking.)

6

min
Besluit

De commissie stelt de agenda als volgt vast:


16 mei: Presentatie museum 40-45, Agendering en bespreking raadstukken in commissie sociaal, RV startnotitie Elkaar helpen, RV startnotitie Thuis in de wijk
23 mei: Voorstel college voor onderzoek jeugdhulp (toezegging Rik van der Linden 18/4), Openstaande vragen RIB jeugd Q1, RV startnotitie Jongeren op de rit (mits voldoende animo), RIB Geïntegreerd jongerenwerk
30 mei: Zienswijze begroting DG&J (met B&M om 19u), Themabijeenkomst discriminatie, RIB aanbevelingen RADAR over discriminatie, RIB sociale stabiliteit, agendadeel

(Definitief besloten door de commissievoorzitters met de griffie, na de commissiebespreking.)

7

min
Besluit

Fractie GroenLinks vraagt het college: de financiering van de Kindertelefoon is geregeld via de VNG. Omdat dit wettelijk niet toegestaan is stopt de VNG vanaf 2018 met deze 'centrale' uitvoering en financiering. Sensoor, het AKJ en de Kindertelefoon hebben een raamovereenkomst gemaakt zodat de administratieve lasten beperkt blijven voor de gemeenten. Voor 1 juni 2017 dient deze raamovereenkomst getekend te zijn. Gaat Dordrecht deze raamovereenkomst samen met de Drechtsteden of samen met de 17 gemeente van de Jeugdzorg ondertekenen? Wilt u de raad nader informeren hoe het geregeld gaat worden en hoe de raamovereenkomst vorm krijgt?

Wethouder Van der Linden antwoordt met het vraagstuk bezig te zijn. Een besluit is nog niet genomen; aanstaande donderdag 20 april staat het op de agenda van de stuurgroep en daarna volgt bespreking in ZHZ-verband. De wethouder zal de commissie na 20 april in elk geval informeren over alle navolgende data.

STUKKEN TER BESPREKING

8

In de laatste vergadering op 11 april heeft de commissie gesproken over de voorgestelde wijzigingsverordening.
Op basis van aanvullende informatie, zullen fracties zich deze vergadering uitspreken over al dan niet instemmen met de verordening.

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad, ondanks de aanvullend verkregen informatie, met de volgende politieke vragen/stellingen:


PvdA:
1. Moet in een verordening worden geregeld hoe veel uren dagbesteding voor bepaalde mensen verplicht is?
2. Is het acceptabel dat er verschil is in de tariefopbouw van gecontracteerde zorg (in natura) en niet-gecontracteerde zorg (via een PGB)?

BVD:
3. De cliënt moet - bij wet - in vrijheid kunnen kiezen voor een PGB of zorg in natura. De zorgaanbieder moet deze keuze niet kunnen maken dan wel kunnen beïnvloeden, en dit gebeurt nu wel.

GroenLinks, D66 en VSP ondersteunen de agendering.
Fractie PvdA zal wellicht een motie of amendement indienen.


Aanvullend: GroenLinks vraagt zich af of je mensen met een PGB een zorgaanbieder moet kunnen laten kiezen die niet voldoet aan kwaliteitseisen.
BVD: in de stukken staat dat het een perverse prikkel is dat mensen met een PGB van aanbieders kunnen wisselen. Terwijl dit juist een goede prikkel is voor hoge kwaliteit.
BVD: de fractie vraagt zich af of de keuzevrijheid zoals deze is georganiseerd juridisch is getoetst.

9

Het college vraagt de commissie in te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging zoals geformuleerd in het concept.
De commissie heeft daarbij op 21 maart 2017 aangegeven ontevreden te zijn over het feit dat zij de stukken zo laat heeft gekregen en dat zij hierdoor weinig tijd heeft voor bespreking, gezien de uiterlijke beslisdatum van 4 mei.

min
Besluit

Fracties kunnen instemmen met de zienswijze, maar hebben wel kanttekeningen.
Fractie VVD stelt de beheersbaarheid van de financiën aan de orde, met steun van de PvdA. Wat zijn de oorzaken van de tekorten? Waarom is (meermaals) meer geld nodig? Hoe stuurt de wethouder hierop?
Wethouder Van der Linden onderstreept de complexiteit van begroten op basis van ontwikkeling van de (moeilijk te voorspellen) zorgvraag.

De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen.
Fractie VVD kondigt aan waarschijnlijk een stemverklaring te willen afleggen.

Aanvullend vraagt fractie PvdA aandacht voor de toenemend groeiende en complexer wordende organisatiestructuur van DG&J - zou deze juist niet klein en eenvoudig worden gehouden, gezien de financiële problematiek van enkele jaren geleden?
Ook vraagt de fractie zich af of het niet beter is om nu direct voor heel 2017 extra budget beschikbaar te stellen, in plaats van tot en met juni. Tot slot suggereert PvdA om Veilig Thuis onder te brengen in een aparte stichting.

De wethouder zegt toe om de commissie nader te informeren over de positionering en situatie van het Crisis Interventie Team (CIT) vanaf 1 juli a.s.

10

De commissie heeft twee brieven over jeugdhulp ontvangen van het Ouderplatform ZHZ. Het college heeft naar aanleiding hiervan de raad een RIB gestuurd, inclusief reactie van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Op 29 maart heeft de gemeenteraad vervolgens ervaringen uitgewisseld met ouders in een drukbezochte, gezamenlijke bijeenkomst met de zestien andere ZHZ-raden. De commissie bespreekt nu haar bevindingen over het geheel.

min
Besluit

De commissie debatteert met de wethouder over tekortkomingen in de jeugdhulp.
Vragen die passeren zijn (onder andere): is de opgetuigde structuur niet goed of schiet de uitvoering tekort? Zijn de rollen tussen gemeenten, Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams duidelijk, en houden zij zich aan hun rol? Hoe communiceren zij richting gezinnen? Krijgen gezinnen de juiste (onafhankelijke?) cliëntondersteuning? En welke mate van bureaucratie voor gezinnen is acceptabel?

De wethouder benadrukt graag dat veel goed gaat in jeugdhulp maar erkent dat er zaken zijn die beter moeten. Commissie en wethouder komen overeen om nader onderzoek te doen naar het functioneren van de jeugdhulp. Fracties doen suggesties voor onderzoeksvragen. De wethouder zegt de commissie toe een voorstel te doen voor de onderzoeksvragen en hier in een van de eerstvolgende vergaderingen op terug te komen.
De wethouder zegt ook toe na vragen van fractie BVD informatie te sturen over cliëntondersteuning.
De commissie stuurt de RIB voor kennisgeving aan de raad.

11

min
Besluit

Met de agendapunten 9 en 10, en de eerdere meervoudige bespreking van de JGZ uit deze RIB, heeft de commissie uitgebreid gesproken over de jeugdhulp. Gezien de tijd besluit de commissie om de openstaande bespreekpunten naar aanleiding van de RIB te agenderen voor een volgende vergadering. Afspraak is: fracties bepalen welke vragen zij nog over hebben voor de wethouder. Deze zullen dan nog worden besproken, als mogelijk met de behandeling van de volgende kwartaalbrief jeugd.

12

min
Besluit

Commissieleden hebben geen punten voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen