Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813376
Aanvang-sluiting 14-03-2017 20:15 - 14-03-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 14 maart 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering, stelt de agenda vast en doet de volgende mededelingen:
- Op woensdag 22 maart is het werkbezoek aan de Stichting Jeugdteams. Aangemeld hebben zich: Cor van Verk, Elly van Wenum, Sandra Catsburg en Kors Hofman. Wethouder Rik van der Linden heeft aangegeven hier graag bij te zijn. 

- Op vrijdag 24 maart is het werkbezoek aan 'skaeve huse' in Hilversum. Wethouders Reynvaan en Lambrechts gaan ook mee, inclusief ambtelijke ondersteuning. Commissieleden die zich hebben aangemeld, zijn reeds geïnformeerd over het werkbezoek. Organisatie en communicatie is in handen van behandelend ambtenaar Mireille Henderson.

- Vorige week dinsdag heeft de commissie een werkbezoek gebracht aan sociaal team Krispijn. Het wijkteam waardeerde de aandacht van de commissie. Maar: het wijkteam vond het jammer - gezien de gedane voorbereidingen - dat er minder mensen kwamen dan aangemeld (9 aanmeldingen, 5 aanwezigen).

- Afgelopen najaar heeft de commissie gesproken over discriminatie, onder meer met RADAR. Toen is afgesproken om als commissie zelf ook in gesprek te gaan met groepen die te maken hebben met discriminatie. Wie wil dit gaan voorbereiden met de griffie? Commissieleden Van Bekhoven, Nijhof en Hofman melden zich aan.

- In de laatste commissievergadering, bij de stand van zaken moties en toezeggingen, kwam ter sprake hoe de raad hierover wordt geïnformeerd door het college en ambtenaren. Ter info: morgen, woensdag 15 maart, spreekt de griffie hierover met de ambtelijk coördinatoren.

- De CTOO heeft afgelopen jaar vaak gesproken over de financiële situatie van het Stedelijk Dalton Lyceum. De commissie heeft hier nu een besluit over genomen en wil de raad hier graag over informeren: een 'second opinion' is overwogen. Maar hier ziet de CTOO vanaf omdat de financiën van het SDL langzaam verbeteren. Daarom kiest de CTOO ervoor om de gesprekken met het bestuur en de raad van toezicht van het SDL dit kalenderjaar aan te scherpen, in frequentie en aard. Er zullen dus meer en gerichtere gesprekken plaatsvinden dan gebruikelijk is. SDL weet dit inmiddels. Aanstaande maandag 20 maart voert de CTOO hierover een eerste gesprek met het SDL. Na dit gesprek en na verspreiding van de brief, zal de CTOO nog een mondelinge toelichting verzorgen.

Commissielid Van Verk heeft ook een mededeling: gezien de verontrustende signalen over de jeugdhulp (zoals bijvoorbeeld recent verwoord in de brieven en bij een bijeenkomst van het Ouderplatform ZHZ), wil hij voorstellen om als raad van Dordrecht alle woordvoerders jeugdhulp uit de fracties van de 17 ZHZ-gemeenten uit te nodigen, om gezamenlijk in gesprek te gaan met het ouderplatform. Gezien de urgentie van de problematiek, stelt hij voor dit te doen op korte termijn: woensdag 29 maart, in principe in Dordrecht. De commissie stemt in met het voorstel. De griffie zal de bijeenkomst organiseren. Verzoek is aan alle Dordtse fracties om hun zusterfracties in de ZHZ-regio uit te nodigen; de griffie voorziet hen van mailadressen.
Fractie BVD vraagt of het mogelijk is om het gesprek dat de commissie met de service-organisatie wil voeren in de tijd naar voren te halen. Dit in verband met de problematiek die nu speelt met onder andere de PGB's.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Fractie BVD stelt vragen aan het college over jeugdhulp: in het land werken meerdere advocaten nu aan bezwaar en beroepszaken met betrekking tot het onvoldoende toekennen van jeugdhulp in de regio ZHZ en het niet meer verstrekken van pgb's. Er zijn zelfs al Tweede Kamervragen over gesteld. 1) Bent u hiervan op de hoogte? 2) Wat gaat u hieraan doen? 3) Hoe kan het dat wij, gezien de gevraagde actieve informatievoorziening over bezwaren en klachten, hiermee geconfronteerd worden en achter de feiten aanlopen?
Wethouder Lambrechts geeft aan dat de portefeuillehouder nog deze week een RIB aan de raad wil sturen, waarover wellicht kan worden gesproken in de commissievergadering volgende week op 21 maart.

Fractie BVD wilde ook vragen stellen over Veilig Thuis, na berichten van de Ombudsman in het AD. Het blijkt echter dat deze uitspraken gingen over een andere regio dan Zuid-Holland Zuid. Het AD zal komen met een rectificatie, aldus wethouder Lambrechts.

Naar aanleiding van de berichtgeving stelt fractie BVD wel andere vragen aan het college over Veilig Thuis ZHZ: hoe staat het ervoor met het in november ingediende verbeterplan, wat was de reactie van het Inspectie Jeugdzorg en hoe er nu wordt omgegaan met het toezicht op Veilig Thuis?


Fractie SP vraagt zich af waar de antwoorden blijven op art.40-vragen over de organisatie van de verkiezingen. Wethouder Lambrechts laat weten dat deze dezelfde dag in het college zijn besproken en binnenkort bij de raad zijn.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie behandelt de agendapunten 4, 5 en 6 gezamenlijk.

Aan de orde is Beschermd wonen, de combinatie van begeleiding en wonen voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen.
Beschermd wonen valt onder de opgave 'Thuis in de wijk' van de sociale ontwikkelagenda.
Behandelend ambtenaar Marleen Houtepen opent met een presentatie over Beschermd wonen.
De commissie gaat vervolgens in debat aan de hand van de bij agendapunt 5 geformuleerde politieke vragen.

min
Besluit

Twee behandelend ambtenaren houden een presentatie over Beschermd Wonen. Zij kondigen ook de verwachte besluitvorming aan voor 2017: een raadsvoorstel tot wijziging van de verordening (is onderweg naar de raad), en de Transformatieagenda met overgangsplan (eind 2017). De raad stelt aanvullende vragen en debatteert over Beschermd Wonen, naar aanleiding van de presentatie, de raadsinformatiebrief en de eerder gestuurde college-antwoorden op art.40-vragen. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de prijsstelling, keuzevrijheid bij en samenstelling van het arrangement, de pilot, wachtlijsten en de (leidende) Dannenberg-filosofie.
Fracties geven aan vooral zorgen te hebben over het maatschappelijk draagvlak voor beschermd wonen en over de continuïteit van zorg.


De wethouder geeft aan dat de resultaten van de pilot worden vastgelegd en terugkomen naar de raad. Ook via de nieuwsbrief kunnen commissieleden op de hoogte blijven.
De wethouder zegt (geanonimiseerde) rapportages toe over welke mensen waar worden opgevangen en in hoeverre de sociale infrastructuur toereikend is.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

5

GroenLinks en CDA formuleren de volgende politieke vraag: hoe zorgen we voor voldoende doorstroom naar woningen in de sociale huursector, aangezien diverse groepen aanspraak maken op deze woningen?
De SP wil graag meer weten over de pilot Beschermd wonen, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief.

min
Besluit

Twee behandelend ambtenaren houden een presentatie over Beschermd Wonen. Zij kondigen ook de verwachte besluitvorming aan voor 2017: een raadsvoorstel tot wijziging van de verordening (is onderweg naar de raad), en de Transformatieagenda met overgangsplan (eind 2017). De raad stelt aanvullende vragen en debatteert over Beschermd Wonen, naar aanleiding van de presentatie, de raadsinformatiebrief en de eerder gestuurde college-antwoorden op art.40-vragen. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de prijsstelling, keuzevrijheid bij en samenstelling van het arrangement, de pilot, wachtlijsten en de (leidende) Dannenberg-filosofie.
Fracties geven aan vooral zorgen te hebben over het maatschappelijk draagvlak voor beschermd wonen en over de continuïteit van zorg.


De wethouder geeft aan dat de resultaten van de pilot worden vastgelegd en terugkomen naar de raad. Ook via de nieuwsbrief kunnen commissieleden op de hoogte blijven.
De wethouder zegt (geanonimiseerde) rapportages toe over welke mensen waar worden opgevangen en in hoeverre de sociale infrastructuur toereikend is.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

6

min
Besluit

Twee behandelend ambtenaren houden een presentatie over Beschermd Wonen. Zij kondigen ook de verwachte besluitvorming aan voor 2017: een raadsvoorstel tot wijziging van de verordening (is onderweg naar de raad), en de Transformatieagenda met overgangsplan (eind 2017). De raad stelt aanvullende vragen en debatteert over Beschermd Wonen, naar aanleiding van de presentatie, de raadsinformatiebrief en de eerder gestuurde college-antwoorden op art.40-vragen. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de prijsstelling, keuzevrijheid bij en samenstelling van het arrangement, de pilot, wachtlijsten en de (leidende) Dannenberg-filosofie.
Fracties geven aan vooral zorgen te hebben over het maatschappelijk draagvlak voor beschermd wonen en over de continuïteit van zorg.


De wethouder geeft aan dat de resultaten van de pilot worden vastgelegd en terugkomen naar de raad. Ook via de nieuwsbrief kunnen commissieleden op de hoogte blijven.
De wethouder zegt (geanonimiseerde) rapportages toe over welke mensen waar worden opgevangen en in hoeverre de sociale infrastructuur toereikend is.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad en de beantwoording van de vragen ex art. 40 RvO als afgehandeld te beschouwen.

7

De commissie behandelt de agendapunten 7 en 8 gezamenlijk.

'Sterke basis in de wijk' is een van de zes opgaves uit de sociale ontwikkelagenda. De commissie is met een presentatie op 29 november 2016 geïnformeerd over deze opgave.
Na de presentatie ontving de commissie een RIB over het onderwerp. De commissie verzocht het college echter om een raadsvoorstel met startnotitie. Dit ligt nu voor.
Met het raadsvoorstel vraagt het college de raad in te stemmen met de kaders voor de opgave 'Sterke basis in de wijk'.
Kern van de zaak is de doorontwikkeling van sociale teams en jeugdteams.

De politieke vraag van het CDA is: in hoeverre is de raad tevreden met de huidige stand van zaken, afgezet tegen de theorie van 1 plan/1 gezin. 
SP vraagt zich af: krijgen we te maken met wurgcontracten met zorgverzekeraars, waarmee wijkverpleging ophoudt zodra het budget op is?

min
Besluit

De commissie debatteert en stelt vragen over het raadsvoorstel. Gespreksonderwerpen zijn: de bekendheid van de teams, hun regisseursrol, hun capaciteit, de samenwerking met huisartsen en de gehanteerde bejegening. Ook spreekt de commissie over de al dan niet beschikbare voortgangsinformatie over de teams bij hun streven naar integraliteit.

De wethouder laat weten met de organisaties van de alliantie in gesprek te zijn over de gewenste organisatievorm.
De wethouder zegt toe bij de SOJ te informeren over doorverwijzingsgegevens van huisartsen naar de jeugdteams.

Fracties vragen om inzicht in afwijkingen ten opzichte van vastgestelde Beleidsrijk Transitiearrangement, zoals het idee van zelfsturende (jeugd)teams.
De wethouder verwijst voor dit laatste punt naar wethouder Van der Linden.
CDA en PvdA vragen om extra visie op de beoogde regisseursrol van de integrale teams.

De wethouder zegt toe om de voortgang te monitoren van de doelen en uitgangspunten van de sociale wijkteams en de raad hier na de zomer over te informeren.
Fractie D66 vraagt (korte en bondige) monitoring op: bekendheid, samenwerking in de wijk, cliëntervaring en bejegening.
Fractie PvdA stelt monitoring voor van de doorontwikkeling van de integrale teams, bijvoorbeeld aansluitend bij pagina 4, alinea 2, zin 2 van de startnotitie.

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen aan de gemeenteraad.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

8

De RIB is in augustus 2016 tot nader order aangehouden. Met de bespreking van het raadsvoorstel bij punt 7, kan de commissie deze RIB ter kennisgeving sturen aan de raad.

Mevrouw Sömnezer had hier destijds de volgende drie politieke stellingen bij: 1. De ingezette uitbreiding voldoet niet aan de wens van de raad om voldoende menskracht te hebben om aan alle zorgvragen te voldoen; 2. Een fijnmaziger netwerk van zorg in de wijken en buurten op basis van geobjectiveerde gegevens, zoals de straatkubus, zou meer bijdragen aan de gewenste zorg en ondersteuning; 3. Daarnaast zou verzelfstandiging van de medewerkers en het onderbrengen in een aparte rechtspersoon meer bijdragen aan de transformatie dan een uitbreiding. De heer Rovers voegde één vraag toe: 1. Is er naast de kwantiteit ook aan de kwaliteit gedacht? Mevrouw Nijhof voegde ook één stelling toe: 1. De inhoudelijke kaders van de wijkteams zijn onvoldoende duidelijk.

min
Besluit

De commissie debatteert en stelt vragen over het raadsvoorstel. Gespreksonderwerpen zijn: de bekendheid van de teams, hun regisseursrol, hun capaciteit, de samenwerking met huisartsen en de gehanteerde bejegening. Ook spreekt de commissie over de al dan niet beschikbare voortgangsinformatie over de teams bij hun streven naar integraliteit.

De wethouder laat weten met de organisaties van de alliantie in gesprek te zijn over de gewenste organisatievorm.
De wethouder zegt toe bij de SOJ te informeren over doorverwijzingsgegevens van huisartsen naar de jeugdteams.

Fracties vragen om inzicht in afwijkingen ten opzichte van vastgestelde Beleidsrijk Transitiearrangement, zoals het idee van zelfsturende (jeugd)teams.
De wethouder verwijst voor dit laatste punt naar wethouder Van der Linden.
CDA en PvdA vragen om extra visie op de beoogde regisseursrol van de integrale teams.

De wethouder zegt toe om de voortgang te monitoren van de doelen en uitgangspunten van de sociale wijkteams en de raad hier na de zomer over te informeren.
Fractie D66 vraagt (korte en bondige) monitoring op: bekendheid, samenwerking in de wijk, cliëntervaring en bejegening.
Fractie PvdA stelt monitoring voor van de doorontwikkeling van de integrale teams, bijvoorbeeld aansluitend bij pagina 4, alinea 2, zin 2 van de startnotitie.

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen aan de gemeenteraad.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

9

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: D Coenen