Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813365
Aanvang-sluiting 21-03-2017 20:00 - 21-03-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 maart 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

Fractie D66 geeft aan dat Helianthus subsidie bij de gemeente subsidie wil aanvragen maar dat dit niet goed verloopt en vraagt het college na te gaan of deze aanvraag naar behoren wordt behandeld.  Wethouder Van der Linden zegt toe dit uit te zoeken en het terug te koppelen.
Fractie BVD memoreert aan het feit dat zij vorige week een vraag hebben gesteld wat de reactie van de Inspectie Jeugdzorg was op het ingediende verbeterplan. Hier zou een brief over komen en deze heeft de fractie nog niet gezien. Wethouder Van der Linden informeert dat deze brief eind vorige week is binnen gekomen. Hij zegt toe deze door te sturen.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De fractie CDA wil de beantwoording graag agenderen met de volgende politieke vraag: is de raad van mening dat het een goede zaak is dat ondersteuning pas wordt opgestart wanneer er al sprake is van een zwangerschap?
Aanscherping: 'de gemeente moet de handen ineen slaan met zorgorganisaties om onmachtige personen voortijdig in kaart te brengen en vrijwillig en pro-actief te voorzien van voorlichting en voorbehoedsmiddelen'. 
Fractie CU/SGP ondersteunt de agendering.

min
Besluit

De fractie CDA zou in navolging van een pilot in Tilburg meer willen doen aan preventie en voorlichting (anticonceptie) om kinderleed te voorkomen. De commissie debatteert over de wenselijkheid en uitwerking van dergelijke maatregelen. Het CDA verzoekt de wethouder om voor de zomer een conferentie met betrokken organisaties over dit onderwerp te organiseren om de raad zo goed te kunnen informeren en dat zij kennis kan nemen van de problematiek. Dit voorstel wordt niet door de overige fracties gesteund en is daarmee verworpen. Fractie CU/SGP heeft niet het gevoel dat dit punt is afgerond en vraagt de wethouder met een wethoudersbrief of RIB over dit onderwerp te komen. Naar aanleiding hiervan kan de commissie dan bepalen of het onderwerp wellicht nog een keer geagendeerd kan worden. Wethouder Van der Linden stemt hiermee in.

4

De commissie gaat in gesprek met de Jongerenraad over het jeugdzorgbeleid van de gemeente en over de rol die de commissie voor de Jongerenraad ziet op dit onderwerp.
De Jongerenraad wil weten aan welke informatie van jongeren de gemeenteraad behoefte heeft en hoe de Jongerenraad aan de slag kan in dit grote en complexe dossier, bijvoorbeeld op deelonderwerpen. Dit om ervoor te zorgen dat een mogelijk advies van de Jongerenraad aan de gemeente ook aansluit bij de problematiek waar de gemeente zich over buigt.

min
Besluit

De jongerenraad is ter vergadering aanwezig en licht haar ideeën toe. Zij willen graag jongeren interviewen om de problematiek rondom jeugdhulp in kaart te brengen. Hierbij gaat het naar verwachting met name over onbekendheid bij jongeren over de hulpmogelijkheden. Zij vragen de commissie aan welke informatie zij behoefte heeft, zodat zij dat mee kunnen nemen in de interviews. De commissie spreekt haar waardering uit voor het initiatief van de jongerenraad en geeft een aantal suggesties mee. Mochten fracties later nog wensen of ideeën hebben dan kunnen zij via de griffie dit altijd nog aan de jongerenraad laten weten. De commissie besluit dat hiermee de brief voldoende is besproken.

5

Dit is de eerste themabijeenkomst Jeugd van 2017. Conform afspraak ontvangt de commissie kwartaalrapportages en een RIB.
Bij de RIB hoort het Programmaplan JGZ. Dit plan gaat onder andere over het basispakket JGZ (jeugdgezondheidszorg) en de visie op integrale JGZ in Zuid-Holland Zuid. Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd praat op 6 april over dit plan en neemt er op 6 juli een besluit over. In de RIB over het derde kwartaal 2016 is de commissie al geïnformeerd over de bestuursopdracht (RIS 1773487, geagendeerd op 20 september 2016).  

De bespreking in deze themabijeenkomst richt zich op de JGZ-toekomst. De commissie gaat in debat met de wethouder zodat deze de opvattingen kan inbrengen in bij DG&J.
Kernvraag is of de gemeente een smal of breed basispakket wil aanbieden (via DG&J en het consortium). Smal betekent uitsluitend de wettelijke taken, zoals inentingen en de vaste contactmomenten. Bredere varianten hebben betrekking op zogenaamde plustaken (die de gemeente nu al dan niet vanuit lokale middelen afneemt of financiert), zoals Voorzorg, toeleiding naar VVE en de verbinding van de JGZ met het sociaal wijkteam.

min
Besluit

De kernvraag die centraal staat is of de gemeente een smal of breed basispakket wil aanbieden. Op 6 juli wordt hierover in het AB DG&J een besluit genomen. Er zijn meerdere onderwerpen die fracties naar aanleiding van de RIB willen bespreken. Deze onderwerpen komen bij de agendabespreking aan bod en schuiven voor bespreking door naar april.


Fracties D66, VVD en BVD zijn verbaasd over de hoeveelheid stukken. Wethouder Van der Linden licht toe dat op verzoek van de raad eens per kwartaal wordt gerapporteerd. Er gebeurt veel en bij de kwartaalrapportages horen dan ook bijlagen als onderlegger voor het dossier. Niet alles hoeft besproken te worden, maar ieder kan de informatie indien gewenst wel raadplegen.


De commissie debatteert en stelt vragen. Dit heeft betrekking op twee onderwerpen: 1. Inhoud.
  Er is een regionaal pakket, maar ook lokaal kunnen programma's worden opgepakt; wat lokaal en wat regionaal?  De commissie debatteert en stelt vragen over onder andere het basispakket, de dataverzameling, het nut van de beweging naar lokale sturing, verdeling lokaal/regionaal, keuzen gemeenten in relatie tot solidariteitsgedachte, het zoveel mogelijk verbinden en welk probleem wordt opgelost? 

 2. Invloed vanuit de raad.
  De commissie debatteert en stelt vragen over onder andere de huidige uitvoeringsorganisatie, de doorlooptijd van het contract, mogelijke verstrengeling van het contract met inhoud, financiële aspecten van het contract en kan er daadwerkelijk beter lokaal gestuurd worden in de toekomst?


Wethouder Van der Linden neemt als aandachtspunt mee:


- moeten alle jongeren wel ondervraagd worden in het kader van dataverzameling?
- verbinden van artsen aan jeugdteams


Daarnaast zegt Wehouder Van der Linden toe uit te zoeken wat er met de reservegelden bij het consortium gebeurt. Vloeit dat terug naar de gemeenten?


De commissie concludeert dat zij behoefte heeft aan een korte nadere uitwerking op papier, waarbij de voor- en nadelen van de verschillende opties helder geschetst worden en goed duidelijk wordt gemaakt wat lokaal en regionaal is. Wethouder Van der Linden zegt toe dit op te stellen en hierin ook uitleg over het consortium en de geldstromen mee te nemen. Dit zal op 18 april in de commissie worden besproken en kan de commissie de wethouder munitie meegeven voor de bespreking over welke taken regionaal en welke lokaal. Hierbij zal tevens een presentatie worden gegeven. Als dit op 18 april kan plaatsvinden dan is dit nog op tijd voor besluitvorming in het bestuur van DG&J (6 juli).  


De wethouder neemt de verkregen input van deze avond mee naar de vergadering van het AB DG&J op 6 april aanstaande.

Agendadeel

6

min
Besluit

Fractie PvdA geeft aan dat met betrekking tot agendapunt 7 (startnotitie Sterke basis in de wijk) het raadsvoorstel niet deugt in zijn vorm. Het dictum van het voorstel wijkt af van het dictum van de startnotitie. Verzocht wordt een startnotitie te maken in de vorm waarin het hoort met een consistent dictum. Dit wordt uitgezocht en het punt wordt opnieuw voorgesteld ter vaststelling.


Fractie BVD meldt dat de laatste zin onder agendapunt 1 (opening, mededeling en agenda) plots afbreekt. Gevraagd werd of het mogelijk is om het gesprek dat de commissie met de service-organisatie wil voeren in de tijd naar voren te halen. Dit in verband met de problematiek die nu speelt met onder andere de PGB's. Afgesproken wordt dat dit in de besluitenlijst wordt aangevuld.

7

min
Besluit

De commissie verzoekt het Cultuurcentrum, na overleg met de griffie, met een datumvoorstel te komen. Hierbij kan worden meegegeven dat de commissie een zeer volle agenda heeft. Er komt een datumvoorstel terug in de commissie.

9

min
Besluit

Op 11 april worden de volgende onderwerpen besproken: • presentatie JGZ (eerder op de avond is gesproken over 18-4, nu 11-4)

 • Verordening beschermd wonen

 • Startnotitie bouwen en sturing aan het sociale domein en opdracht uitvoering startnotitie (1899255)

 • RIB over Blijverslening (1887136)


Op 18 april worden de volgende onderwerpen besproken ('jeugdavond') (de themabijeenkomst discriminatie vervalt): • Brieven namens ouderplatform ZHZ (1891889) en bijbehorende RIB

 • Begrotingswijziging SOJ

 • RIB over ontwikkelingen jeugd Q1 2017, punten ter bespreking: kwartaalrapportage, wachtlijsten, budgettaire uitputting.
  Overal is de vraag 'is de benodigde jeugdzorg inderdaad beschikbaar in deze regio?'. Ook wordt toegevoegd de antwoorden op gestelde vragen door fractie BVD over pleegzorg en cliëntenondersteuning.


De RIB over beantwoording motie 'van 18- naar 18+, maar niet tussen wal en schip' wordt omgevormd tot een raadsvoorstel en de commissie bespreekt deze graag in mei.

10

min
Besluit

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen