Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813350
Aanvang-sluiting 14-02-2017 20:00 - 14-02-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 14 februari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering, zonder mededelingen. Vanwege de grote aanwezigheid van insprekers en externen gaan we direct van start met de vragen aan het college en de inhoudelijke bespreekstukken, de agendapunten 8, 9, 10 en 11. Daarna zal de commissie de punten 2 t/m 7 behandelen.

2

min
Besluit

De commissie heeft geen wijzigingen en stelt de lijst vast.

4

min
Besluit

De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit het agenderingsverzoek om een presentatie te honoreren, gezamenlijk met de raadsinformatiebrief en de beantwoording art.40-vragen over hetzelfde onderwerp.

5

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast, met het onderwerp beschermd wonen als extra agendapunt voor 14 maart en met de uitnodiging van de Jongerenraad als onderdeel van de themabijeenkomst Jeugd op 21 maart (zie de nieuwe behandelvoorstellen van 14 februari 2017).

6

min
Besluit

De commissie besluit om M31A (Praathuis) nog niet af te voeren, in afwachting van de beantwoording van vragen aan het college door GroenLinks (dd 24 januari).

7

min
Besluit

De commissie besluit om 161213/T4 (draaiorgel) nog niet af te voeren en verzoekt de wethouder om informatie over de huidige stand van zaken. Is het probleem nu opgelost of niet?


Fractie PvdA constateert een lange lijst toezeggingen en verzoekt het college om hier daadwerkelijk gevolg aan te geven. Hierbij wil fractie graag ook duidelijkere informatie over de wijze van afdoen. De ambtelijke opmerkingen zijn niet uniform, niet altijd duidelijk en ook niet altijd - voor de raad - relevant.

8

min
Besluit

Fractie CDA stelt vragen aan het college naar aanleiding van berichtgeving in het AD over 'vergeten' mensen:
http://www.ad.nl/nieuws/vergeten-door-alles-en-iedereen~a384a13c/
http://www.ad.nl/nieuws/duizenden-mensen-in-nederland-totaal-geisoleerd~a044f74e/
De fractie wil graag weten wat de verwachting van de wethouder is ten aanzien van de situatie in Dordrecht. En of zij in de uitkomsten van dit project in Rotterdam aanleiding ziet voor extra inzet in onze stad.


Fractie GroenLinks stelt over twee onderwerpen vragen aan het college:
- dinsdag 24 januari 2017 heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over het Praathuis (dd 24 januari). Hier zijn nog geen antwoorden op gekomen. Inmiddels begrijpen wij dat het Praathuis langer op hun locatie kan blijven. Via sociale media lezen wij terug dat het Praathuis op twee locaties verder kan gaan na 1 maart. Graag horen wij de huidige stand van zaken voor het Praathuis en de antwoorden op de eerder gestelde vragen. De wethouder heeft inmiddels laten weten op woensdag 15 februari een reactie sturen. De fractie verzoekt om de beantwoording te sturen aan de gehele commissie.
- naar aanleiding van de publicatie Databoek Kinderen in Tel 2016 wil de fractie vragen om dit rapport mee te nemen bij komende commissievergaderingen over jeugd, armoede en Veilig Thuis.

Fractie BVD brengt het college in herinnering op 31 januari vragen gesteld te hebben over cliëntondersteuning en pleegzorg. Een antwoord is nog niet ontvangen. De fractie verzoekt het college om te beantwoorden voor de eerstvolgende commissievergadering van 14 maart, richting de gehele commissie.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

Mevrouw Kerkhof vertelt de commissie het verhaal van haar dochter, hoe deze als hoogbegaafd kind van jongs af aan moeite had om het onderwijs te krijgen dat bij haar past. Inmiddels heeft ze een geschikte vorm van onderwijs gevonden.
Na de presentatie stellen commissieleden en de wethouder mevrouw Kerkhof vragen, onder ander over het voorkomende verschil tussen onderzoeksresultaten over een kind en het onderwijzersoordeel, de vraag hoe uniek deze casus is, en het samenwerkingsverband passend onderwijs.

10

De commissie houdt een themabijeenkomst over Passend verbinden. Deze werkwijze is sinds dit schooljaar in uitvoering. Wat is passend verbinden? En wat zijn de bevindingen tot nu toe? Wat gaat goed en wat kan beter? Met een presentatie wordt ingegaan op dergelijke vragen. Vervolgens kan de commissie erover in gesprek gaan en aanvullende vragen stellen. De commissie ontvangt ouder-kindcoach Alex Hollaar, coördinator sociaal team Centrum Anne Scheening, Yvette van Hoof van het samenwerkingsverband passend onderwijs en Bregje van der Heide als ambtelijke ondersteuning.

min
Besluit

De themabijeenkomst begint met een presentatie van verantwoordelijk ambtenaar Bregje van der Heide en Yvette van Hoof, directeur samenwerkingsverband passend onderwijs. De ouder-kindcoaches Alex Hollaar en Miranda Droogendijk vullen aan, net als de coördinator sociaal team Centrum Anne Scheening. Nadien stellen commissieleden hen vragen over de praktijk van passend verbinden. Yvette van Hoof gaat ook nog in op het vorige agendapunt, de presentatie over ervaringen met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, en de rol hierbij van het samenwerkingsverband.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te sturen aan de raad.

11

min
Besluit

De commissie besluit het onderwerp te bespreken op een nader te bepalen moment; in beslotenheid, en eventueel gezamenlijk met andere onderwerpen.

12

min
Besluit

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen