Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 174370
Aanvang-sluiting 26-05-2009 19:45 - 26-05-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van  de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die dinsdag 26 mei 2009 in de SCD-vergadervleugel van het Regiokantoor aan de Noordendijk zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking neemt de voorzitterschap van de raad waar.
De heer D.F.M.Schalken-den Hartog geeft aan dat hij namens zijn fractie bij agendapunt 15 een stemverklaring wil afleggen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De damens D. Kopppens- van leeuwen, C. Safranti en V.I. Versluis en de heren D.E. Vermeulen, D. Pols, H.S. Weidenma, A. Karapinar en J.J.W van Dongen hebben zich voor deze vergadering afgemeld. Burgemeester R.J.G. Bandell en wethouder J.W. Spigt zijn niet aanwezig.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven a,c, m, o, p en u is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 7 april 2009 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De heer W.J.M. Nederpelt legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie tegen de uitbreiding van de het aantal formatieplaatsen is.
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie instemt met het voorstel maar niet met de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout. Dit moet in een later stadium nog worden afgewogen.

5

min
Besluit
De raad stelt de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (derde wijziging) en de eerste wijziging legesverordening vast.

6

min
Besluit
De raad besluit tot het intrekken van de verordening beperking mogelijkheid verstrekken sterke drank en vaststellen drank- en horecaverordening Dordrecht

7

min
Besluit
De raad trekt de volgende verordeningen in:
1. Verordening regelende de tegemoetkoming ter zake van ziektekosten aan
raadsleden;
2. Subsidieverordening wonen boven winkels;
3. Verordening op de instelling en de samenstelling van de gemeentelijke
monumentencommissie;
4. Verordening op de koopavond;
5. Subsidieverordening bedrijfsvervoer.

8

min
Besluit
De raad stelt de Eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2009, alsmede de Tweede wijziging van de Verordening kwijtschelding belastingen 2001 vast.

9

min
Besluit
De raad stelt de Telecommunicatieverordening Dordrecht vast onder gelijktijdige intrekking van de Telecommunicatieverordening van 3 oktober 2000.

10

min
Besluit
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie zich zorgen maakt over de ruimte voor fietsers op het Achterom en dat het schaduwplan volgens de fractie serieus bekeken moet worden. Mevrouw N. de Smoker-van Andel, voorzitter van de programmakamer, waarin de raadsinformatiebrief is besproken, geeft aan dat op beide punten toezeggingen zijn gedaan door wethouder Spigt.
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

11

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

12

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

13

min
Besluit
De heer H.P.A. Wagemakers legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat zijn fractie tegen twee elementen uit het voorstel bezwaren maakt, te weten Sybold en het egalisatiefonds.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Algemeen besluit
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie wel instemt met brief voor kennisgeving aannemen, maar dat er gekeken moet worden naar een efficiënte inzet van de middelen, dat slecht huisvaderschap niet beloond mag worden en dat dit niet ten koste mag gaan van de middelen voor funderingsherstel.
De brief is voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

19

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

20

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

21

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 20 mei 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 25 mei 2009 10.00 uur tot dinsdag 26 mei 2009 15.30 uur.