Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 173171
Aanvang-sluiting 07-07-2009 14:00 - 07-07-2009 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 07 juli 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

De Agendacommissie heeft op 23 juni 2009 ingestemd met het voorstel dat de griffier in overleg met de voorzitter van de raad inschat welke stukken in aanmerking komen voor behandeling als hamerstuk of ter kennisnemingstuk in de raad van 7 juli. Deze voorstellen kunnen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de Agendacommissie, geagendeerd worden voor de middagraad van 7 juli. Als een of meerdere fracties een geagendeerd stuk toch willen behandelen in de Adviescommissie, kan het betreffende stuk alsnog op 7 juli van de raadsagenda worden afgevoerd. Een en ander is conform afspraak afgehandeld. Zie voor nadere informatie de bijlage.
min
Besluit
De dames V.I. Versluis, D. Koppens-van Leeuwen, C. Safranti en L.H. Kuhlemeier-Booij en de heer D. Pols hebben aangegeven dat zij niet aanwezig zullen zijn. Vanwege het overlijden van zijn vader is wethouder Van den Oever niet aanwezig.
De voorzitter meldt dat door het presidium aan de voorzitter en griffier toestemming is gegeven de voorstellen die nog niet in de agendacommissie zijn geweest te agenderen als hamerstukken en ter kennisname stukken wanneer zij deze behandeling mogelijk achten. Wanneer men alsnog een raadsvoorstel of raadsinformatiebrief inhoudelijk wil behandelen kan dat worden aangeven. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Op de tafel treffen de raadsleden een pakketje aan met o.a. het boekje "Strategische toekomstverkenningen Dordrecht", dat in het kader van de Dordtse Dialogen is verschenen. De voorzitter deelt mee dat het raadsvoorstel Verlenen krediet RTV Dordrecht t.b.v. internetportal (dossiernr. 117840) door het college wordt ingetrokken. De heer Weidema bedankt de raad voor alle reacties die hij de laatste tijd heeft ontvangen en geeft aan dat hij verder binnen de raad actief zal blijven. De raad heeft ingestemd met de voorgestelde behandelwijzen van de brieven a t/m f.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit
De raad benoemt de heer C.A. van Verk tot eerste waarnemend voorzitter van de raad en voorzitter van de adviescommissie, benoemt mevrouw M. Nijhof tot lid van de adviescommissie en bepaalt dat deze benoemingen ingaan op 8 juli 2009.

Stukken ter bespreking

4

In vervolg op de behandeling in de Adviescommissie op 19 mei en 23 juni jl. gelegenheid tot debat en besluitvorming over de vraag of de raad kan instemmen met het voortzetten van de planontwikkeling van een parkeergarage aan het Steegoversloot en het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
min
Besluit
De voorzitter vraagt aandacht voor de formulering van het ontwerpbesluit dat de raad is toegezonden. De tekst is niet geheel in lijn met wat de raad eerder heeft besloten. Omdat de raad in een eerder stadium al heeft ingestemd met de realisatie van een parkeergarage aan het Steegoversloot, wordt de raad nu niet opnieuw gevraagd hiermee in te stemmen.
Vandaag wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de planontwikkeling van een parkeergarage aan het Steegoversloot, het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Verder moet uit het ontwerpbesluit bij beslispunt 4 de volgende zinsnede worden geschrapt: "Voor inzicht in en dekking uit de Egalisatiereserve Parkeren wordt verwezen naar het separate raadsvoorstel Egalisatiereserve Parkeren Jaarschijf 2009, dat begin april aan college en raad wordt aangeboden."
Het ontwerpbesluit zal dienovereenkomstig worden aangepast.
Tevens ligt er op de tafel van de raadsleden een brief van de Belangenvereniging Bewoners Kromhout i.o. De brief heeft de griffie vanochtend bereikt en is ook onder alle fracties verspreid. De belangenvereniging geeft de raad in overweging om de inhoud van de brief te betrekken bij zijn standpuntbepaling.

De heer Nederpelt dient namens de fractie van GroenLinks de motie Advies en begeleiding bouw parkeergarages (M-1) in.
De raad stemt in met het raadsvoorstel, met de aantekening dat de fracties van BETER VOOR DORDT, VSP, GroenLinks en de fractie Karapinar worden geacht tegen te hebben gestemd.
Naar aanleiding van de beantwoording van wethouder Van Steensel wordt M-1 niet gehandhaafd en wordt dientengevolge niet in stemming gebracht.

De wethouder zegt toe met de projectonwikkelaar te overleggen om de volgende punten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst:
- een risicoinventarisatie waarin de risico's zowel voor de gemeente als ook de bewoners zal worden opgenomen (nulmeting)
- een clausule waarin de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt m.b.t. (mogelijke) funderingsproblemen en dientengevolge eigenaren de gelegenheid biedt om tegen de huidige marktwaarde hun huizen te kopen.
- een solvabiliteitstoets behoort tot de mogelijkheden.
Deze samenwerkingsovereenkomst zal in het najaar aan de raad worden aangeboden.


min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Advies en begeleiding bouw parkeergarages
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Mevrouw Ruisch dient namens de fractie GroenLinks de motie Advies en begeleiding bouw parkeergarages in en draagt het college op om de bouwput- specialisten van de COB intensief bij de realisatie van de garages te betrekken, en hen te verzoeken: • een analyse te laten maken op grond van de reeds voorhanden zijnde gegevens van Geomet en andere relevante gegevens per locatie, • samen te werken met de opdrachtnemers van de projectontwikkelaar en vertegenwoordigers van het ingenieursbureau Drechtsteden, • gezamenlijk een risicoanalyse, beheersmaatregelen en een monitoringsplan op te stellen, Het college wordt ook opgedragen: • wanneer nader onderzoek nodig is, om een betere analyse te maken dat te laten uitvoeren volgens het advies van het COB en de Raad te informeren • als deze samenwerking concreet is gemaakt, • welke risicoaanpak het COB voorstelt, • over de extra kosten dat eventueel met zich meebrengt
Motie M1.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 31-12-2009
Datum gereed: 18-09-2012
De wethouder zegt toe met de projectonwikkelaar te overleggen om de volgende punten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst: - een risicoinventarisatie waarin de risico's zowel voor de gemeente als ook de bewoners zal worden opgenomen (nulmeting) - een clausule waarin de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt m.b.t. (mogelijke) funderingsproblemen en dientengevolge eigenaren de gelegenheid biedt om tegen de huidige marktwaarde hun huizen te kopen. - een solvabiliteitstoets behoort tot de mogelijkheden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal in het najaar aan de raad worden aangeboden.
Stand van zaken:
SO 23-01-2012: Blijft staan. Agendacommissie 31-01-2012: Toezegging handhaven. 14-05-2012: wethouder Sleeking verzoekt om de toezegging om met projectontwikkelaar van pg Kromhout e.e.a. vast te leggen af te voeren. Hij geeft aan dat deze toezegging stamt uit de vorige raadsperiode, en is eigenlijk portefeuille van wethouder Mos. Die heeft onlangs nog toezeggingen aan de raad gedaan om de raad over de voortgang van dit dossier te informeren, daarmee is deze toezegging een dubbeling. 1-08-2012: Zie verzoek wethouder Sleeking om deze motie af te voeren. Kromhout: voor het einde van het jaar 2012 wordt de realisatieovereenkomst en wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Raad is vertrouwelijke commissie ook bijgepraat door wethouder Mos. Afvoeren? 18-09-2012 Nee, deze toezegging blijft gehandhaafd. 18-09-2012: Deze toezegging wordt samengevoegd met de toezegging van wethouder Mos over het zelfde onderwerp, gedaan op 31 januari 2012 in de Gemeenteraad.

5

De behandeling van de Kadernota in de raad is voorafgegaan door een uitgebreid voorbereidingstraject. Technische vragen zijn schriftelijk gesteld aan de ambtelijke organisatie en beantwoord. In de avondvullende commissiebehandeling zijn allereerst het advies van de Auditcommissie en de financiële aspecten van de Kadernota aan de orde gekomen. Vervolgens deden de fracties breed aan meningsvorming en meningspeiling ten aanzien van de verschillende beleidsinhoudelijke voorstellen. Uiteindelijk is door de voorzitter geïnventariseerd welke uitgangspunten en voorstellen op breed draagvlak kunnen rekenen. Om de levendigheid te bevorderen en herhaling te voorkomen, komen deze onderdelen in het politieke debat in de raad niet meer aan de orde.
De hier geagendeerde punten zijn de onderwerpen waarbij fracties andere accenten leggen, andere keuzes zouden maken of elkaar op willen bevragen. Kortom punten die vragen om een politiek debat. Daarnaast zullen fracties mogelijk eigen voorstellen indienen waarop ze in de commissie al de eerste reacties hebben gepeild. De verschillende onderdelen zullen punt voor punt aan de orde komen waarbij elk punt een eigen woordvoerder namens de fractie kan hebben.
Bespreekpunten voor het politieke debat:
* Uitgangspunt 3: Heffingen en tarieven
* Uitgangspunt 6: Dekking en financieel perspectief
* Uitgangspunten 5 en 8: Exploitatieclaims en investeringsclaims (bijlage 1)
- nr. 1 Vrouwenopvang
- nr. 2 Alcoholmisbruik jongeren
- nr. 4 Bibelot
- nr. 5 Dordt West
- nr. 7 Wegennota
- nr. 14 Dordts Museum
- nr. 21 Voorstraat-Noord
* Eigen voorstellen van de Gemeenteraad.
Met deze wijze van behandeling van de Kadernota wil de raad de aantrekkelijkheid van het debat en de kwaliteit van de besluitvorming bevorderen.
min
Besluit
Wethouder Van Steensel deelt mee dat de gegevens uit de meicirculaire zijn doorgerekend in de jaarcijfers van de gemeente Dordrecht. Dit leidt tot de volgende budgettaire verwachtingen: 2009: - €1,15 mlj.; 2010: + €700.000,-; 2011: - €1,24 mlj.; 2012: - €3,38 mlj.; 2013: - 4,86 mlj.

De heer M.P.P.M. Merx dient namens de VVD-fractie de motie Stimuleren economie via kwijtschelden bouwleges (M-2) in.
De heer H.P.A. Wagemakers dient namens de fractie van BETER VOOR DORDT twee moties in, te weten:
1.Motie Inventarisatie onderhoudsbehoefte schoolgebouwen(M-3);
2.Motie Onderzoek betaald parkeren Sportboulevard (M-4).
De heer W. van der Kruijff dient namens de CDA-fractie de aangehouden motie Waterbus(M-A) nu in. Daarnaast dient hij de motie Parkeren vrijwilligers op Sportboulevard( M-5) in. De heer P.J.T. Tiebosch dient namens de fractie van ECO Dordt/D66 de motie Economische crisis (M-6) in.
De heer H.J. Tazelaar dient namens de fractie van de VSP de motie Parkeergelden Sportboulevard (M-7) in.

Wethouder Lagendijk zegt toe in september met een raadsinformatiebrief te komen over de intensivering nr. 2 Alcoholgebruik jongeren. De fractie van ECO Dordt/D66 geeft aan niet akkoord te gaan met genoemde intensivering.
De raad besluit kennis te nemen van het financieel perspectief, de Kadernota 2010 en de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen, te besluiten de voor de begroting 2010 relevante uitgangspunten te laten verwerken in de begroting 2010 en de Prognose Grondbedrijf 2009 vast te stellen en comptabel te laten verwerken met inachtneming van genoemd bezwaar van ECO Dordt/D66.
Motie 2 wordt met algemene stemmen aangenomen. Motie 3 wordt door de fractie van BETER VOOR DORDT ingetrokken. Moties 4 en 5 worden aangenomen met de stemmen van de fractie van ChristenUnie/SGP tegen. Motie 6 wordt aangenomen met de stemmen van de PvdA-fractie tegen. Motie 7 wordt ingetrokken.
Motie M-A wordt (wederom) aangehouden nadat de wethouder toezegt dat de raad een raadsinformatiebrief over dit onderwerp nog vóór de begrotingsbehandeling zal ontvangen.
De VVD-fractie geeft aan dat zij de aangehouden motie Leonardo onderwijs intrekt.min
Motie(s)
Titel: M-A Motie Waterbus
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: De heer W. van der Kruijff dient namens de CDA-fractie de aangehouden motie Waterbus(M-A) in, waarin het college wordt verzocht in samenwerking met het Drechtstedenbestuur de haalbaarheid te onderzoeken van verlenging van de vaartijden van de waterbus tot rond middernacht en de gemeenteraad (en in afschrift de Drehtraad) over de uitkomst hiervan te rapporteren.
Motie A.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: M2 Motie Stimuleren economie via kwijtschelden bouwleges
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Stimuleren economie via kwijtschelden bouwleges (M2) in, waarin het college wordt verzocht te onderzoeken wat het kost om voor alle bouwaanvragen door particulieren en bedrijven die in het eerste kwartaal van 2010 ingediend worden de bouwlegesvolledig te restitueren indien met de bouw wordt gestart binnen een halfjaar en 50% te restitueren indien tussen een halfjaar en een jaar na vergunningverlening gestart wordt met de bouw en de gemeenteraad hierover voor de behandeling van de begroting 2010 te rapporteren.
Motie M2.pdf
Stand van zaken:
03-10-2009: De Agendacommissie besluit de motie als afgedaan te beschouwen.
Titel: M3 Motie inventarisatie onderhoudsbehoefte schoolgebouwen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: De heer H.P.A. Wagemakers dient namens de fractie van BETER VOOR DORDT de motie inventarisatie onderhoudsbehoefte schoolgebouwen in, waarin het college van B&W wordt verzocht bij de diverse schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Dordrecht te inventariseren of er knelpunten bestaan in schoolgebouwen in het binnenklimaat t.g.v. de staat van technische installaties en gesignaleerde knelpunten te voorzien van een plan van aanpak inclusief de financiële kosten. De uitkomsten van deze inventarisatie uiterlijk l oktober 2009 met de Raad te delen zodat op basis van deze uitkomsten een voorstel voor een plan van aanpak voorzien van financiële dekking overwogen kan worden bij de begrotingsbehandeling 2010.
Motie M3.pdf
Titel: M4 Motie onderzoek betaald parkeren Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: De heer H.P.A. Wagemakers dient namens de fractie van BETER VOOR DORDT de motie onderzoek betaald parkeren Sportboulevard in, waarin het college van B&W wordt verzocht te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van het aanpassen van de huidige regeling op de Sportboulevard conform de regeling voor de garages in de binnenstad (€ 1,- regeling),voor een periode van tenminste 4 jaar. Dit onderzoek te betrekken op het totale parkeerpark op de Sportboulevard / Gezondheidspark maar tevens te bestuderen of het mogelijk is alleen de parkeergarages A en B (nabij de Sportboulevard gelegen) in een mogelijke regeling te betrekken inclusief de financiële gevolgen hiervan. De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 oktober 2009 ter beschikking te stellen aan de Raad, zodat op basis van deze uitkomsten een voorstel voorzien van financiële dekking overwogen kan worden bij de begrotingsbehandeling 2010. Informatie toegevoegd door MO nov 09: motie 4 en motie 5 zijn beantwoord middels RIB betaald parkeren sportboulevard/gezondheidspark MO/09/657 dd 22 okt 09. Inhoudende dat model wordt uitgewerkt. In begroting 2010 en 2011 wordt € 100.000,- opgenomen ter compensatie van parkeerkosten van de verenigingssporters. Medio 2011 volgt tussenevaluatie aan de raad, febr. 2012 eindevaluatie. Voorstel: Afvoeren De raad heeft op 19 januari besloten deze motie als afgehandeld te beschouwen.
Motie M4.pdf
Titel: M5 Motie Parkeren vrijwilligers op Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: De heer W. van der Kruijff dient namens de CDA-fractie de motie Parkeren vrijwilligers op Sportboulevard in en roept het college op om in samenwerking met de Sportraad en de op de Sportboulevard te huisvesten sportverenigingen een voorstel te ontwikkelen waarin de haalbaarheid wordt onderzocht van gratis parkeren voor het vrijwilligerskader op de Sportboulevard en de gemeenteraad over de uitkomst hiervan tijdig vóór de behandeling van de begroting 2010 te rapporteren. Informatie toegevoegd door MO nov 09: Is beantwoord middels RIB betaald parkeren sportboulevard/gezondheidspark MO/09/657 dd 22 okt 09. Inhoudende dat model wordt uitgewerkt. In begroting 2010 en 2011 wordt € 100.000,- opgenomen ter compensatie van parkeerkosten van de verenigingssporters. Medio 2011 volgt tussenevaluatie aan de raad, febr. 2012 eindevaluatie De raad heeft op 19 januari besloten de motie als afgehandeld te beschouwen.
Motie M5.pdf
Stand van zaken:
Info toegevoegd door MO november 2009. Zie hiervoor motie M4. Voorstel: Afvoeren
Titel: M6 Motie Economische crisis
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: De heer P.J.T. Tiebosch dient namens de fractie van ECO Dordt/D66 de motie Economische crisis in, waarin het college wordt verzocht: 1. Voor de begrotingsbehandeling 2010 de gemeenteraad te informeren over de betekenis van het akkoord in mei 2009 tussen VNG en sociale partners voor de gemeente. 2. In de begroting 2010 de gemeenteraad in het kader van genoemd akkoord concrete voorstellen te doen, welke bijdragen aan een economisch herstel, voorbeelden: a. Investeren in duurzaamheid; b. Woningbouw prioriteit geven; c. Versneld uitvoeren van herstel van wegen en andere onderhoudsprojecten; 3. Getroffen inwoners/bedrijven/ZZP'ers actief (gericht of via de media) te benaderen met informatie en advies over de gemeentelijke (en die van andere overheden) voorzieningen en mogelijkheden tot ondersteuning, voorbeelden: a. Bijstand in het kader van besluit bijstandsverlening zelfstandigen; b. Starterslening en/of startgarantie voor beginnende ondernemers; c. Uitvoering maatregelen van de regering;
Motie M6.pdf
Stand van zaken:
Input SO/GBD: Voor de crisis wordt er nu gemeentebreed geinventariseerd welke sturingsmaatregelen getroffen kunnen worden op 25 projecten die de meeste invloed hebben op de vermogenspositie van de stad. De uitkomsten hiervan worden 8 december op hoofdlijnen gepresenteerd in een raadscommissie en krijgt volgend jaar weer een vervolg. Gaat ook onderdeel uitmaken van de Perspectiefnota. 03-10-2009: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
Titel: M7 Motie parkeergelden Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: De heer H.J. Tazelaar dient namens de fractie van de VSP de motie Parkeergelden Sportboulevard in, waarin het college wordt verzocht de parkeerkaartjes van actieve sporters aan de kassa om te wisselen voor een uitrijkaart ongeacht de duur van de parkeertijd en hiervoor 1 euro te vragen.
Motie M7.pdf

6

Politieke beoordeling van de feiten uit het feitenonderzoek. Bij de behandeling van het feitenonderzoek worden conform de besluiten van de agendacommissie en de raad de raadsinformatiebrief over het veiligheidsplan (dossiernr. 188007) en een brief van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk over de huisvestingssituatie (dossiernr. 189992) betrokken.
min
Besluit
Mevrouw J. van den Bergh dient namens de fractie van de PvdA de motie verzwaard toezicht Drechtwerk (M-8)in.
Mevrouw N. de Smoker-van Andel dient namens de fractie van ECO-Dordt/D66 de Motie van verantwoordelijkheid (M-9) in.
Mevrouw M.C. Ruisch dient namens de fractie van GroenLinks een Motie van wantrouwen (M-10) in.
Het feitenonderzoek veiligheidssituatie Drechtwerk wordt als voldoende behandeld beschouwd.
M-8 wordt aangenomen, met de stemmen van de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt/D66, VSP en BETER VOOR DORDT, de fractie Karapinar en de heer D.E. Vermeulen (VVD) tegen.
M-9 wordt verworpen met de stemmen van de fracties van GroenLinks, BETER VOOR DORDT, VSP en de fractie Karapinar voor.
M-10 wordt verworpen met de stemmen van de fracties van GroenLinks, BETER VOOR DORDT, VSP, fractie Karapinar en de heer D.E. Vermeulen (VVD) voor.


min
Motie(s)
Titel: M10 Motie van wantrouwen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Mevrouw M.C. Ruisch dient namens de fractie van GroenLinks een Motie van wantrouwen in, waarin men uitspreekt dat het vertrouwen in wethouder Spigt onherstelbaar geschaad is en draagt de wethouder op zijn portefeuille beschikbaar te stellen.
Motie M10.pdf
Titel: M8 Motie verzwaard toezicht Drechtwerk
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Mevrouw J. van den Bergh dient namens de fractie van de PvdA de motie verzwaard toezicht Drechtwerk in, waarin het college van B&W wordt opgedragen de noodzakelijke structuurverandering bij Drechtwerk met de grootst mogelijk spoed uit te werken met de andere partners binnen de GR Drechtwerk en aan de gemeenteraad iedere 2 maanden verantwoording af te leggen over de voortgang van het op orde brengen van de aansturing, huisvesting en (brand)veiligheid van het bedrijf Drechtwerk.
Motie M8.pdf
Stand van zaken:
Informatie toegevoegd door MO november 2009: Op 16-12-2009 wordt veiligheidsrapportage in het DB Drechtwerk besproken. Daarna wordt hierover gerapporteerd aan de raad. 19-07-2010; Hierover zijn afspraken gemaakt tussen raad en college. In het najaar van 2009 heeft 2 maandelijks een terugkoppeling plaatsgevonden. In eerste helft van 2010 heeft ook nog op regelmatige basis terugkoppeling plaasgevonden. De structuurveranderingen zijn in volle gang en ook de bestuurlijke structuur wordt aangepakt. De motie is hiermee uitgevoerd en kan als afgehandeld beschouwd worden.
Titel: M9 Motie van Verantwoordelijkheid
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Mevrouw N. de Smoker-van Andel dient namens de fractie van ECO-Dordt/D66 de Motie van verantwoordelijkheid in, waarin het college wordt opgeroepen om op korte termijn het voorzitterschap van de GR Drechtwerk bij een ander lid van het college onder te brengen en de raad hierover te informeren.
Motie M9.pdf

Hamerstukken

7

min
Besluit
De raad besluit conform het voorstel van het college de brief aan Drechtwerk door te geleiden waarin de zienswijze van de gemeente Dordrecht op het jaarverslag 2008 is verwoord en waarin tevens nog enkele aandachtspunten uit het ondernemingsplan 2009-2010 en overige actuele ontwikkelingen zijn opgenomen.

8

min
Besluit
De raad besluit 1. geen zienswijzen te uiten ten aanzien van begrotingswijziging 2009 en ontwerpbegroting 2010. De meerjarenraming 2011-2013 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de verlaagde bijdrage voor Dordrecht in 2009 te verwerken in de interimnota;
3. bij het bestuur van Drechtwerk er op aan te dringen dat de ontwerpbegroting 2011 voor de jaren 2011 en 2012 binnen de financiële kaders van de toekomstvisie moet blijven;
4. bij het bestuur van Drechtwerk extra aan te dringen op adequate huisvesting gelet op advies van de brandweer, binnen de huidige financiële kaders van de toekomstvisie.

9

min
Besluit
De raad besluit zienswijzen in te dienen over de concept begroting 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Gelet op de huidige financiële situatie en de aanpassingen in het Gemeentefonds zal er verder een gesprek met de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden worden gevoerd over de doorwerking hiervan in de inwonerbijdragen voor 2010.

10

min
Besluit
De raad stelt de eerste wijziging Verordening outplacement gewezen wethouders vast.

11

min
Besluit
De raad stelt de Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening vast.

12

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar t.b.v. vervolgstappen RTV Dordrecht.

13

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor vervanging van armaturen in het kader van het Lichtplan Binnenstad.

14

min
Besluit
De raad benoemt bij acclamatie de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Auditcommissie en kent een werkbudget aan de commissie toe.

15

min
Besluit
De raad besluit de met Woonbron gesloten Samenwerkingsovereenkomst Admiraalsplein te beëindigen.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

17

18

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

19

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

20

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

21

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

22

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

23

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

24

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen

25

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 1 juli 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 6 juli 2009 10.00 uur tot dinsdag 7 juli 2009 13.30 uur.