Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 172701
Aanvang-sluiting 22-09-2009 20:00 - 22-09-2009 20:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 22 september zal plaatsvinden in vergaderkamer 2 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer Van der Kruijff heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Riet. De heer Karapinar zit nog in de opbouw van zijn werkzaamheden en is niet aanwezig.
Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker, Arlman (plv. griffier) en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Riet, Tazelaar, Wagemakers, Pols, Van Verk en Bandell (voorzitter). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

met speciale aandacht voor de vraag of agendering van de raadsinformatiebrief over het project 'Miniloop' (dos.nr.210668) kan worden aangehouden i.a.v. het nog te ontvangen raadsvoorstel en voor de middagraad van 6 oktober a.s. met aansluitend de bijeenkomst over prestatie-indicatoren.
min
Besluit
De Voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen en na informatie over de stand van zaken miniloop wordt besloten deze raadsinformatiebrief aan te houden tot het raadsvoorstel is ontvangen en beide stukken in gezamenlijkheid te behandelen.
Voor wat betreft de middagraad van 6 oktober 2009 wordt ruimte gegeven aan de voorzitter en de griffier om met een voorstel te komen voor een presentatie aansluitend aan de middagraad i.v.m. een beperkt aantal te verwachten agendapunten. De voorzitter geeft aan dat in elk geval zal worden gekeken naar de presentatie over Stadswerven en/of CBK/Kunstmin.

5

min
Besluit
De heer Van der Kruijff heeft aangegeven dat hij volgende week niet aanwezig is. Hij heeft de heer Bruggeman bereid gevonden de kamers waar hij was ingedeeld voor te zitten. De Agendacommissie neemt hier dankbaar kennis van.
I.v.m. de afwezigheid van wethouder Spigt zullen de geplande kamers Ruimtelijke Ordening vervallen.
Hiervoor in de plaats wordt van 20.15 - 21.00 uur het voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en aanleg van de rotonde Spuiweg-Krispijntunnel (233844) geagendeerd.
Van 21.15 - 23.00 uur zullen de twee voorstellen m.b.t. de revitalisering van het zeehavengebied (233842 en 210359) en de raadsinformatiebrief over de wijziging van de tarievenstructuur zeehavengelden (233868) worden geagendeerd.

6

Geagendeerd op verzoek van de heer A.G. Hoogerduijn.
min
Besluit
De agendacommissie neemt met belangstelling kennis van de informatie over de 'raadsledencampagne duurzaamheid' van de VNG die door de heer Hoogerduijn kort wordt toegelicht.
De griffie krijgt opdracht te achterhalen hoeveel tijd deze presentatie kost zodat de agendacommissie een inschatting kan maken of en wanneer dit geagendeerd kan worden.
Op aangeven van de voorzitter zal hierbij ook worden bekeken of de middag van 6 oktober 2009 een optie is voor deze presentatie.
Dit onderwerp komt terug in de agendacommissie van 29 september a.s.

7

min
Besluit
De agendacommissie neemt kennis van de memo en honoreert de wens van de adviescommissie om dit onderwerp opnieuw te agenderen voor een Dordtse Kamer.
Of ook de wens voor 2x 45 minuten kan worden gehonoreerd, zal op basis van de agendavoorraad worden beoordeeld door de agendacommissie bij het vaststellen van de agenda voor de adviescommissie waarin dit onderwerp terug komt.

8

min
Besluit
Er zijn geen nieuwe insprekers bekend.

 

9

min
Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 


 

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall