Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 172683
Aanvang-sluiting 25-08-2009 19:30 - 25-08-2009 20:30

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 25 augustus 2009 van 19.30 uur tot circa 20.30 uur zal plaatsvinden in de B&W-kamer van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 Dordrecht.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Van den Bergh, Ruisch, de Smoker, van Hall (griffier) en Hendrickx (raadsadviseur) en de heren Bandell (voorzitter), Van der Kruijff, Pols, Wagemakers, Tazelaar en Mostert. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De griffier licht de afwezigheid van de heer Karapinar toe en de voorzitter staat stil bij de afwezigheid van de heer Weidema. De leden van de Agendacommissie leven met beide heren mee.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 10 informeert de heer Wagemakers naar de kopieën van de antwoordbrieven over de parkeerplaatsen aan de Markettenweg en over de parkeersituatie rond het Johanne Naber-erf. Er wordt hem verzekerd dat deze kopieën zijn verstuurd. Desgewenst kan de griffie de kopieën opnieuw verzenden.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De heer Wagemakers deelt mee dat hij niet aanwezig is geweest bij de terugkoppeling tussen de wethouder van onderwijs en een vertegenwoordiging van het CTOO (pagina 2). De griffie zal dit corrigeren. Met inachtneming van deze correctie wordt de besluitenlijst van de Adviescommissie van 23 juni vastgesteld. De besluitenlijst van de Adviescommissie van 30 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

met speciale aandacht voor de raad van 8 september (mondeling).
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De interimnota wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de middagraad van 8 september.

6

min
Besluit
De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De behandeling van de Interimnota in de Adviescommissie vervalt. In plaats daarvan wordt een programmakamer Wonen en Leefbaarheid geagendeerd, waarin de raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststofverpakkingen wordt geagendeerd en het e-mailbericht van wethouder Kamsteeg over de risico-analyse Herstructurering Dordt-West. De voorzitter licht toe waarom er voor gekozen is om de bijzondere raadsvergadering over de profielschets en de hamerraad in het stadhuis te houden en de Adviescommissie in de nieuwe vergadervleugel van het stadskantoor te laten vergaderen. Op verzoek van de fractie ECO-Dordt/D66 is het streven om op 1 september ook een Collegecarrousel te agenderen.

7

min
Besluit
De Agendacommissie besluit voor half oktober 2009 een programmakamer Financiën te agenderen (anderhalf uur), waarin de conceptnotitie 'Aanbevelingen Auditcommissie i.o. t.a.v. de programmabegroting' besproken kan worden. Het streven is om zoveel mogelijk raadsleden gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn. Indien de agendavoorraad het toelaat, wordt er geen andere vergadering tegelijkertijd geagendeerd.

8

min
Besluit
De Agendacommissie stemt in met de voorgestelde wijze van rapporteren over de stand van zaken bij Drechtwerk en met de voorgestelde data 15 september 2009, 07 november 2009 en 19 januari 2010. Voor de terugkoppeling in september wordt anderhalf uur gereserveerd, voor de overige terugkoppelingen in beginsel drie kwartier per keer.

9

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

 

10

min
Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall