Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 169268
Aanvang-sluiting 16-06-2009 17:00 - 16-06-2009 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 16 juni 2009 en marge van de raad zal plaatsvinden in de B en W kamer in het Stadhuis.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Van den Bergh, De Smoker, Ruisch, Van Hall (griffier) en Arlman (adjunct-griffier) en de heren Pols, Karapinar, Hoogerduijn, Van der Kruijff, Sleeking en Bandell (voorzitter). Mevrouw Wemmers is verhinderd. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst van de adviescommissie wordt voor kennisgeving aangenomen.

4

5

met speciale aandacht voor het behandelvoorstel over de Kadernota.
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De AC stemt in met de voorgestelde behandeling van de Kadernota op 30 juni 2009. De griffie zorgt voor effectieve communicatie richting raads- en commissieleden. Zie ook bij de behandelsuggesties.

6

min
Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, en wel als volgt:
Voor de pauze: Presentatie Deltapoort, Agendacommissie, Overlast Binnenstad en CTOO. Mevrouw Ruisch en de heer Bruggeman zijn niet in de gelegenheid voor te zitten. Na de pauze: Leerpark, om 22.15 gevolgd door Drechtwerk, Energiehuis (2 blokken) en Parkeren Centrum Oost (2 blokken). Het geplande onderwerp 'Maatregelenpakket organisatieontwikkelingen Drechtwerk' wordt verschoven tot na het reces; bij de behandeling kan de directeur van Drechtwerk worden uitgenodigd.

7

min
Besluit
De AC besluit wel een korte raadsvergadering en een collegecarrousel in te lassen. Vervolgens van 20.15 - 23.00 uur: de Kadernota, van 20.15 - 20.45: Admiraalsplein, van 20.45 - 21.30: Initiatiefvoorstel GroenLinks, van 20.15 - 21.15: Projectplan Zuidpolder. Na de pauze: (behalve de Kadernota) van 21.30 - 23.00 uur: Technische vragenronde feitenrelaas Drechtwerk.

8

min
Besluit
De AC stemt in met het voorstel, voor het reces kennis te nemen van het voorstel van de wethouder, maar dit na het reces te bespreken tegelijk met de dan beschikbaar zijnde beleidsnotitie.

9

min
Besluit
De AC stemt in met het voorstel, medio september een presentatie te plannen over de 'Pieken Drechtsteden'.

10

min
Besluit
De behandeling van dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 23 juni a.s.

11

min
Besluit
De behandeling van dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 23 juni a.s.

12

Inmiddels is na overleg met de ambtelijke organisatie de (digitale) procedure aangepast, waardoor bewaakt kan worden dat de raad in het vervolg de gevraagde afschriften (tijdig) zal ontvangen. U wordt gevraagd te reageren op de voorstellen tot afhandeling.
min
Besluit
De behandeling van dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 23 juni a.s.

13

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

14

min
Besluit
Mevrouw Ruisch meldt dat zij het curieus vindt dat een folder van de SP via de griffie is verspreid.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall