Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 169227
Aanvang-sluiting 26-05-2009 20:15 - 26-05-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 26 mei 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Van den Bergh, Ruisch, De Smoker, Arlman (wnd. griffier) en Verboom (raadsadviseur) en de heren Merx, Hoogerduijn, Schalken, Tazelaar, Van der Kruijff en Sleeking (wnd. voorzitter).
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Pagina 2, onderdeel Drechtwerk: '2002' moet zijn: 2004.
Naar aanleiding van dit onderdeel van de besluitenlijst wordt opgemerkt, dat het onderzoek mede betrekking moet hebben op de bestuurlijke verantwoordelijkheid, toezicht en handhaving. Besloten wordt hierover in het presidium van 28 mei a.s. verder te praten. Naar aanleiding van pagina 4, onderdeel Projectplan Zuidpolder, wordt geconstateerd dat de eerst mogelijke commissiebehandeling 23 juni zal zijn. Met deze wijziging en opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

met speciale aandacht voor de wijze van agendering van de dossiers inzake Parkeergarages Oost.
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De Agendacommissie wil het voorstel over de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout (dossiernummer 162000) eerst in de Adviescommissie bespreken alvorens het geagendeerd wordt voor de raad. De Agendacommissie stemt in met de presentatie van Platform DOCK (dossiernummer 161112), waartoe tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief 'Van hype naar haalbaarheid' in de Adviescommissie was besloten. De presentatie kan in september worden gepland.

6

min
Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de eerste ronde wordt een vierde blok ingepland, bestemd voor een Sprekersplein rond het onderwerp quotering kamerverhuur. De griffie wordt gevraagd betrokken burgers en instellingen actief uit te nodigen en - i.v.m. 2e Pinksterdag - een wat ruimere aanmeldtermijn te hanteren.

7

min
Besluit
De agenda voor 11 juni wordt in beginsel vastgesteld. Indien nodig kan het blok voor het project Dordt West naar het deel na de pauze worden verplaatst indien blijkt dat hiervoor meer tijd nodig is. Hierover wordt op 2 juni een besluit genomen.

8

min
Besluit
De Agendacommissie stemt in met de voorgestelde behandelwijze. Zie ook het besluit bij agendapunt 6.

9

min
Besluit
Alleen bij de fractie van de PvdA bestaat belangstelling voor de rondleiding. Dit zal aan de organiserende instellingen worden meegedeeld.

10

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

 

11

min
Besluit
Mevrouw Van den Bergh vraagt wanneer het Rekenkamerrapport 'Palen boven water' wordt behandeld. Mw. Arlman antwoordt dat het rapport z.s.m. op de gebruikelijke wijze, dus met voorblad en behandelvoorstel, in procedure wordt gebracht. Op een vraag van de heer Schalken besluit de Agendacommissie de antwoordbrieven m.b.t. de Manege vooralsnog op de termijnagenda te plaatsen en deze in de loop van 2010 te agenderen in de Adviescommissie. De briefschrijvers zullen dienovereenkomstig worden geïnformeerd.

 

 

Voorzitter: H.S. Weidema
Griffier: L.D.H. Arlman-Rosier