Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 168036
Aanvang-sluiting 12-05-2009 14:00 - 12-05-2009 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 mei 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer A.G. van Zanten dient namens vele fracties de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Nacht van de Nacht’ in, waarin aan het college wordt gevraagd aan de in de motie genoemde acties (bijvoorbeeld Nacht van de Nacht), actief deel te nemen. Dit te doen voor beeldbepalende locaties en hieraan tijdig en breed publiciteit en aandacht te schenken.
Er wordt besloten deze motie te behandelen aan het einde van de vergadering en dus toe te voegen aan de agenda.

Het interpellatiedebat over Drechtwerk vindt plaats na de bespreekpunten Stadswerven en Hostel.
De heer Tazelaar verzoekt voorafgaand aan de bespreking van agendapunt 7 over het Hostel een verklaring af te mogen leggen. Hiermee wordt ingestemd.

Met inachtname van de gemaakte opmerkingen wordt de agenda vastgesteld.

De dames K.M. Rusinovic, Y.A.J. van den Berg-Pupovic en C. Safranti en de heren J.J.C. Bruggeman en H.S. Weidema hebben aangegeven dat zij de vergadering niet zullen bijwonen. De heer O. Soy komt later.

Mevrouw V.I. Versluis meldt zich af voor het avondgedeelte van de vergadering.

2

min
Besluit
De heer Mostert, de nestor van de raad, biedt namens de raad een brief aan het college aan, waarin een uitwerking wordt gegeven aan de motie "Raad aan Zet" met betrekking tot samenwerking tussen raad en college.

3

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven k, l en m is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

4

min
Besluit
De heer B. Staat geeft aan dat op blz. 3 van de notulen van 31 maart 2009 niet moet staan: "dat zijn fractie" maar "dat hij". Hij vraagt dit te wijzigen.
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 31 maart jl. inclusief de eerder genoemde wijziging vast. De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 21 april 2009 en de notulen van de adviescommissie van 24 en 31 maart 2009 vast. Daarnaast stelt de raad de notulen vast van de besloten vergadering van de adviescommissie over Drechtwerk van 24 maart 2009.

Benoemingen / Aanwijzingen

5

min
Besluit
De raad besluit mevrouw N. de Smoker- van Andel als plaatsvervangend lid van het presidium aan te wijzen met 30 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen.
De raad besluit de heer J.J.W. van Dongen als plaatsvervangend lid van de agendacommissie aan te wijzen met 31 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 blanco stemmen.
De raad besluit dat het aantal leden dat Dordrecht in de Drechtraad vertegenwoordigt vast te stellen op 9 en het stemgewicht dat aan de nieuwe fractie in de Drechtraad wordt toegekend vast te stellen op 38.

Stukken ter bespreking

6

In vervolg op de behandeling in de vergadering van de adviescommissie op 31 maart die is voortgezet op 21 april j.l., behandeling in tweede termijn, gevolgd door debat en besluitvorming over het Masterplan en de wijze waarop met de elementen van de visie van het Nautisch Kwartier is en zal worden omgegaan. Bij de besluitvorming kunnen worden betrokken de briefwisseling met en de presentatie van de Stichting Stadswerf Dordrecht (2008.529g, 118424 en 155965), de brief van wethouder Spigt met betrekking tot de nautische elementen (148801) en de brief van Woningstichting Progrez (155851).
min
Besluit
De heer Sleeking dient namens de fractie van BETER VOOR DORDT het amendement (Ontwerpbesluit Masterplan Stadswerven A-1)in, waarin aan de raad wordt gevraagd te besluiten het gehele ontwerpbesluit zoals ter besluitvorming is aangeboden te vervangen door de tekst uit het amendement.
De heer W. van der Kruijff dient namens de fractie van het CDA het amendement kwaliteit Stadswerven in, waarin de raad wordt gevraagd te besluiten van het beslispunt 2 beslispunt 3 te maken en een nieuw beslispunt 2 toe te voegen met de de tekst zoals genoemd in het amendement.
Na de beraadslagingen wordt het Amendement Ontwerpbesluit Masterplan Stadswerven (A 1-2) onder intrekking van Amendement A-1 door de fractie van BETER VOOR DORDT ingediend. Ook in dit amendement wordt de raad gevraagd te besluiten het gehele ontwerpbesluit zoals ter besluitvorming is aangeboden te vervangen door de tekst uit het amendement. In dit amendement wordt na de bespreking de volgende tekst "met als voorkeursvariant Wervenpark-Oost met insteekhaven," tussengevoegd na "Kenniscentrum Nautisch Kwartier".

Het amendement A1-2, inclusief de genoemde tekstwijziging, is met algemene stemmen aangenomen. Amendement 2 is tevens met algemene stemmen aangenomen.
min
Amendement(en)
Titel: Amendement Kwaliteit Stadswerven (A-2)
Status: Aangenomen
Indieners: Amendement Kwaliteit Stadswerven
Amendement Kwaliteit Stadswerven A2.pdf
Titel: Amendement Ontwerpbesluit Masterplan Stadswerven (A-1-2)
Status: Aangenomen
Indieners: Amendement Ontwerpbesluit Masterplan Stadswerven
Amendementen Stadswerven A1-2 en A1.pdf

7

In vervolg op de behandeling in de adviescommissie op 14 april jl. behandeling in tweede termijn, gevolgd door debat en besluitvorming over de keuze van het college voor de lokatie van het Hostel aan de Amnesty Internationalweg en de daarvoor benodigde wijziging van het geldende bestemmingsplan. Bij de besluitvorming kunnen worden betrokken: de raadsinformatiebrieven (117854, 117855 en 136844), de beantwoording vragen ex. art. 41 van BETER VOOR DORDT (153955) en verslagen van de informatieavonden (117856 en 117857).
min
Besluit
De heer H.J. Tazelaar legt een verklaring af met betrekking tot zijn eerdere woordvoering in de adviescommissie.

Mevrouw G. Yanik dient namens de fractie van de PvdA twee motie in, te weten:
1. de motie aanpak overlast (M-2), waarin het college wordt gevraagd op korte termijn informatie te geven over de breedte en de effectiviteit van de huidige aanpak en over de maatregelen die nodig zijn om tot de geschetste aanpak te komen; 2. Motie beheer hostel(M-3), waarin het college wordt gevraagd conform het in de motie gestelde een plan van aanpak te ontwikkelen, een nulmeting te laten verrichten, vervolgmetingen regelmatig te laten plaatsvinden en de raad over de voortgang te rapporteren.
Na beantwoording van wethouder Kamsteeg houdt de fractie van de PvdA de motie beheer hostel aan.
Mevrouw D. Koppens-van Leeuwen (BETER VOOR DORDT) verlaat de raad voor de stemmingen over het voorstel en de ingediende motie.
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen van de aanwezige leden van de fracties van BETER VOOR DORDT en de VSP tegen. De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van GroenLinks en de fractie Karapinar tegen.
min
Motie(s)
Titel: Motie Aanpak Overlast (M-2)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Aanpak Overlast, vraagt het college: Op korte termijn informatie te geven over de breedte en de effectiviteit van de huidige aanpak en over de maatregelen die nodig zijn om tot de geschetste aanpak te komen, zodat op basis daarvan het debat in een Adviescommissie kan plaatsvinden.
Motie aanpak overlast M2.pdf
Stand van zaken:
29-09-2011): Afgehandeld met RIB over overlastproblematiek Binnenstad (182730) die 23 juni 2009 in de adviescommissie is besproken. Toendertijd werd daarmee de motie Dagbesteding dak- en thuislozen afgedaan en deze motie is toe vergeten. Agendacommissie 15 november 2011.
Titel: motie beheer hostel (M-3)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Beheer Hostel, het College wordt gevraagd: • Specifiek zorg te dragen voor een geleidelijke opbouw van de opvang van de doelgroep met als hoofdindicatie drugsverslaving t.b.v. een gewenningsperiode voor de hostelbewoners en omwonenden; Bij het opstellen van het beheerplan de veiligheid voor bewoners, bedrijven en woonomgeving het leidende principe te laten zijn; Het beheerplan op te stellen in nauwe samenwerking met alle betrokken omwonenden en bedrijven, die hierbij professionele ondersteuning krijgen; Een beheergroep samen te stellen waarin vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en andere organisaties zitting hebben, die de zorgvuldige uitvoering van dit beheerplan bewaken; gemeenteraadsleden hebben regelrnatig overleg met de beheergroep; Dat er voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt bij politie en andere toezichthouders om het afgesproken beheerplan tot een succesvolle uitvoer te brengen; * Dat het beheerplan uitgaat van een zero-tolerance-beleid ten aanzien van alle vormen van drugshandel en overlast; bij voortdurende overlast wordt het Hostel gesloten; Dat er vooraf een nulmeting plaatsvindt op basis van de Leefbaarheidsmonitor in hetbetreffende gebied; Vervolg metingen de eerste jaren herhaaldelijk te laten plaatsvinden; Regelmatig de gemeenteraad over de voortgang te rapporteren.
motie beheer.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.

8

min
Besluit
Namens de gehele raad deelt de heer P.H. Sleeking mee dat men tot de volgende conclusie is gekomen ten aanzien van dit dossier:
Het college moet binnen max. 48 uur met uitsluitsel over de resultaten van de toetsing van het plan van aanpak van Drechtwerk door de milieudienst komen;
2. De informatievoorziening door het college als collectief wordt als onvoldoende beschouwd;
3. Er wordt nog geen definitieve uitspraak gedaan over de positie van de wethouder; en
4. dat er onder regie van de raad een onafhankelijk (volledig) feitenonderzoek wordt verricht.

Het college zegt hierop binnen twee weken met de gewenste brief te komen. Het geeft aan betrokken te willen worden bij het onderzoek en stelt voor dat de griffie in overleg met het SBC een voorstel maakt voor het presidium op 28 mei a.s. Tenslotte stelt het college voor het onderzoek voor het zomerreces af te ronden.

De heer Sleeking geeft aan dat de raad met het bovenstaande akkoord is en samen met de griffie hiermee aan de slag gaat.

Hamerstukken

9

min
Besluit
De heer W.J.M. Nederpelt legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af dat de fractie vindt dat de APV alleen te weinig is; er moet een meer integrale aanpak komen. De heer A. Karipinar sluit zich aan bij deze stemverklaring. De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat het gebied voor het strikte handhavingsbeleid niet te veel beperkt moet worden. Zijn fractie denkt heirbij aan de gehele binnenstad en de 19e eeuwse schil.
De raad stelt de verordening tot wijziging van de APV Dordrecht vast.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Overige

17

min
Besluit
De heer Staat legt namens de fractie van de ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie sympathiek tegenover het idee staat, maar de nacht waarop het gepland is een bezwaar is, omdat er dan zondagsarbeid verricht zou moeten worden.
De motie wordt aangenomen, met de stemmen van fractie van ChristenUnie/SGP tegen.
min
Motie(s)
Titel: Motie Verlichting en opwarming van de aarde, Nacht van de Nacht en Earth Hour (M-1)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Verlichting en opwarming van de aarde, Nacht van de Nacht en Earth Hour, waarin het college wordt opdragen om: . aan de in de motie genoemde acties deel te nemen . beeldbepalende locaties tijdens deze acties onverlicht te laten en . hieraan tijdig en breed publiciteit en aandacht te schenken.
Motie vreemd aan de orde van de dag Nacht v.d. Nacht M1.pdf
Stand van zaken:
Motie is uitgevoerd in samenspraak met de indieners. Op 24 oktober 2009 is deelgenomen aan de "Nacht van de Nacht" Voorstel: Afvoeren.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 29 april 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 11 mei 2009 10.00 uur tot dinsdag 12 mei 2009 13.30 uur.