Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving/Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving/Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving/Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1641974
Aanvang-sluiting 09-02-2016 20:05 - 09-02-2016 21:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de gezamenlijke COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING / FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd voor de themabijeenkomst, die op dinsdag 09 februari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.05 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

De commissies Sociale leefomgeving en Fysieke leefomgeving gaan gezamenlijk in gesprek met de wethouder wonen en de directeuren van de woningcorporaties Trivire en Woonbron. In dit gesprek is ruimte om in te gaan op de lokale uitwerking van de PALT-afspraken, de 'biedingen' van woningcorporaties en de cijfers van woonkeus over de beschikbaarheid van woningen en de duur van de wachtlijsten. Daarnaast wordt in dit deel van de avond de koppeling gemaakt met de bijdrage die corporaties kunnen leveren aan de doelstellingen van het project langer thuis wonen. 

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.


De commissies gaan met de vertegenwoordigers van Woonbron en Trivire in gesprek over de plannen van beide corporaties. De plannen van de komende jaren worden toegelicht. niet alleen wordt de sloopopgave besproken, ook de maatschappelijke rol van de corporaties komt aan de orde. Woonbron nodigt de raadsleden uit voor een bezoek aan de Vogelbuurt. daarna volgt het gesprek met de wethouder over de Palt afspraken en de wijze waarop hier lokaal invulling aan gegeven gata worden.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

Na de pauze wordt het gesprek over de rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015 in de commissie fysieke vervolgd. De commissieleden geven de wethouder enkele aandachtspunten mee die bij de uitwerking van lokale PALT-afspraken betrokken kunnen worden. Over het algemeen wordt de ingezette lijn ondersteund door de commissieleden. Aanvullend wordt van gedachte gewisseld over de woningzoekenden met een urgentieverklaring in relatie tot overige woningzoekenden. Wethouder Reynvaan geeft aan dat er een nieuwe Woonvisie wordt gemaakt. Deze zal uiterlijk in juli 2017 gereed zijn. De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016. 

3

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016.

4

min
Besluit

De commissies gaan om 20:30 verder met de afzonderlijke agenda's.

GEZAMENLIJKE THEMABIJEENKOMST OVER WONEN IN DE DRECHTSTEDEN

Voorzitter: C.A. van Verk
Portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan / C.M.L. Lambrechts
Commissiegriffier: M.J. Geerts