Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1605637
Aanvang-sluiting 02-12-2015 19:00 - 02-12-2015 20:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 02 december 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De wethouder maakt van de gelegenheid om enkele mededelingen te doen over de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen inzake de intercitystatus van Dordrecht, de verkeersveiligheid op het kruispunt N3/Copernicusweg en de toetreding van de gemeente Dordrecht tot CPS. Over het kruispunt N3/Copernicusweg zal de raad met een korte RIB nader worden geïnformeerd. Voor 15 december 2015 zal de raad nog een wethoudersbrief ontvangen met informatie over de producten en de fasering rondom de toetreding tot CPS. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

Presentatie van de voorgenomen inrichting van de Merwedeheuvel. Vervolgens een inhoudelijke bespreking om - indien gewenst - de wethouder aandachtspunten mee te geven. Gelet op de reactietermijn is een korte vergadering ingelast voor dit punt.

min
Besluit

De heer Eelco Hoff geeft een toelichting op het Landschapontwerp voor de Merwedeheuvel. Vervolgens stellen de aanwezigen enkele toelichtende vragen over omheining, de afvoer van water, de aansluiting op de rest van de omgeving, de afspraken met het afbouwbedrijf, het beheer en over plusopties. Ten aanzien van die laatste twee punten geeft de wethouder aan dat die de komende jaren concreet zullen gaan worden. Vooralsnog wordt gestart met de aanleg van dit ontwerp. Als t.z.t. blijkt dat er wensen zijn voor plusopties, zal hij met een voorstel naar de raad komen. Ten aanzien van het beheer zijn tot dusverre slechts oriënterende gesprekken gevoerd. Dit wordt komend jaar nader uitgewerkt. De commissie geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd en geen aanvullende aandachtspunten te hebben voor de wethouder.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

4

min
Besluit

De voorzitter sluit om 19:59 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad