Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)
Vergadernummer 1588970
Aanvang-sluiting 25-10-2016 19:30 - 25-10-2016 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 25 oktober 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er op het laatste moment een verzoek van wethouder Reynvaan is gekomen om het onderwerp 'zelfbouwkavels' nog dit jaar voor bespreking te agenderen. De commissie stemt in met dit verzoek en voegt het onderwerp toe aan een van de resterende commissievergaderingen van dit jaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek van wethouder Reynvaan en zal dit onderwerp in november agenderen.

5

min
Besluit

De commissie stelt de concept agenda's voor de genoemde data vast, met dien verstande dat de volgende onderwerpen er nog aan worden toegevoegd: Belthurepark (22 november), burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch (29 november), zelfbouw (29 november of 13 december). De RIB over de kansen voor het stationsgebied Dordt Centraal wordt in januari op de agenda geplaatst.

6

min
Besluit

De fractie D66 stelt vragen aan het college over de bereikbaarheid van de stad de komende maanden en vraagt daarbij specifiek naar de rol die het college in deze ontwikkelingen heeft. Gelet op de omvang van de vraag zal wethouder Vd Linden deze vragen schriftelijk afdoen.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De commissie besloot op 20 september de OV-concessieverlening als bespreekpunt toe te voegen aan de vergadering van 25 oktober 2016. Het stuk ligt op 9 november ter besluitvorming voor bij Provinciale Staten.

min
Besluit

Enkele commissieleden benoemen het proces van totstandkoming van het beleidskader als positief. De provincie heeft gezocht naar draagvlak bij de deelnemende gemeenten en de regio's (waaronder de regio Drechtsteden). Tegelijkertijd worden enkele specifieke Dordtse punten genoemd die nog niet goed in het beleidskader zijn geland. Omdat de commissieleden aanspreekbaar willen zijn voor inwoners van Dordrecht over het openbaar vervoer in Dordrecht, betreuren ze dat. Vervolgens richt de discussie zich op het gratis OV voor 65+-ers en met name de bereikbaarheid van begraafplaats de Essenhof. De commissie geeft in de volle breedte aan de bereikbaarheid belangrijk te vinden. Ongeacht het aantal reizigers is het een voorziening die goed bereikbaar moet zijn. De commissie neemt geen genoegen met het antwoord in de RIB en vraagt de wethouder uit te werken hoe en eventueel tegen welke meerkosten die bereikbaarheid te organiseren valt. De optie van een nieuwe 'zorglijn' wordt niet direct met enthousiasme ontvangen. De commissie wil eerst inzicht in de gevolgen van het omleggen van lijn 5 en het plaatsen van een bushalte voor stroomlijn. Totdat die informatie beschikbaar is wordt de RIB op de voorraadlijst geplaatst. De geluiden over het meenemen van gratis OV voor 65+ als optie zonder verplichtingen in de aanbesteding brengt de wethouder over naar de provincie.

8

Op 5 oktober was er een raadsbrede themabijeenkomst onder leiding van debat.nl. De commissie fysieke leefomgeving sprak op 11 oktober af om terug te kijken op de simulatie en te bezien of er inzichten zijn waar de commissie onderling afspraken over wilt maken. 

min
Besluit

De commissie blikt terug op de thema-avond van 5 oktober onder leiding van Debat.nl. De fractie D66 geeft aan de andere manier van vergaderen als plezierig te hebben ervaren en vraagt de commissie of ze dit experiment door willen zetten. Met name het stelling nemen door de voorstanders en het later het woord geven van de wethouder worden als positief ervaren en kwamen het onderlinge debat ten goede. De commissie stemt in met het voorstel van D66 en zal 'daar waar het kan' met deze inzichten aan de slag te gaan. De wethouder zit gewoon aan tafel, maar in eerste termijn voeren de voor- en tegenstanders in de commissie eerst onderling het debat. De fractie CDA benadrukt dat de commissieleden zelf dan zeer terughoudend zullen moeten zijn in het stellen van vragen aan de wethouder. De suggestie van GroenLinks om de wethouder niet aan tafel te laten plaatsnemen wordt niet gesteund.

9

min
Besluit

De commissie behandelt de verschillende begrotingsprogramma's. De commissieleden geven de belangrijkste punten aan en kondigen aan op welke terreinen mogelijk moties te verwachten zijn. Het debat over de begroting wordt op 8 november vervolgd.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen in de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit iets voor 23:00 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad