Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1588963
Aanvang-sluiting 11-10-2016 20:00 - 11-10-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 oktober 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

Bespreking Prognose Grondbedrijf is in gezamenlijkheid met de commissie Bestuur en Middelen in Vergaderzaal 3 van 19.30 tot uiterlijk 20.00 uur.
Aansluitend start de vergadering van Fysieke Leefomgeving in Vergaderzaal 1.


De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter deelt mee dat het mogelijk is om op 25 oktober tussen 18:00 en 19:00 uur een technische toelichting te krijgen op het onderwerp 'activeren van het onderhoud aan wegen'. De commissie stemt in met deze planning. De mogelijke agendering van het onderwerp CPS komt terug tijdens het agendadeel op 25 oktober. De fractie D66 brengt in dat ze graag de inzichten uit de debattraining van 5 oktober in de commissie wil bespreken. Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda van 25 oktober zodat fracties zich hierop kunnen voorbereiden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De vragen aan het college komen bij de rondvraag aan de orde.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. De heren Mollema en Verbakel spreken in. De heer Mollema vraagt aandacht voor de rolinvulling van de gemeente. Hij nodigt de gemeente uit voor een vervolgbijeenkomst waarin de gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling centraal zal staan. De heer Verbakel roept de gemeente op om verder te gaan kijken dan 2020. Daarnaast pleit hij voor een duurzaamheidsprogramma met overcapaciteit, zodat de doelstellingen niet direct van tafel zijn als een project niet goed van de grond komt. De commissieleden bespreken vervolgens de raadsinformatieven en gaan in op de vraag in hoeverre invulling is gegeven aan de diversie moties. Aan de orde komen hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente, de samenwerking met de stad, de communicatie over diverse mogelijkheden en de relatie tussen energieopwekking en besparende maatregelen. Een terugkerend thema is de gewenste routekaart. De commissie wil graag inzicht in welke concrete maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en 2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert de raad om kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire economie en megawatt af te handelen. De motie Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de routekaart.

5

min
Besluit

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. De heren Mollema en Verbakel spreken in. De heer Mollema vraagt aandacht voor de rolinvulling van de gemeente. Hij nodigt de gemeente uit voor een vervolgbijeenkomst waarin de gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling centraal zal staan. De heer Verbakel roept de gemeente op om verder te gaan kijken dan 2020. Daarnaast pleit hij voor een duurzaamheidsprogramma met overcapaciteit, zodat de doelstellingen niet direct van tafel zijn als een project niet goed van de grond komt. De commissieleden bespreken vervolgens de raadsinformatieven en gaan in op de vraag in hoeverre invulling is gegeven aan de diversie moties. Aan de orde komen hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente, de samenwerking met de stad, de communicatie over diverse mogelijkheden en de relatie tussen energieopwekking en besparende maatregelen. Een terugkerend thema is de gewenste routekaart. De commissie wil graag inzicht in welke concrete maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en 2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert de raad om kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire economie en megawatt af te handelen. De motie Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de routekaart.

6

min
Besluit

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. De heren Mollema en Verbakel spreken in. De heer Mollema vraagt aandacht voor de rolinvulling van de gemeente. Hij nodigt de gemeente uit voor een vervolgbijeenkomst waarin de gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling centraal zal staan. De heer Verbakel roept de gemeente op om verder te gaan kijken dan 2020. Daarnaast pleit hij voor een duurzaamheidsprogramma met overcapaciteit, zodat de doelstellingen niet direct van tafel zijn als een project niet goed van de grond komt. De commissieleden bespreken vervolgens de raadsinformatieven en gaan in op de vraag in hoeverre invulling is gegeven aan de diversie moties. Aan de orde komen hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente, de samenwerking met de stad, de communicatie over diverse mogelijkheden en de relatie tussen energieopwekking en besparende maatregelen. Een terugkerend thema is de gewenste routekaart. De commissie wil graag inzicht in welke concrete maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en 2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert de raad om kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire economie en megawatt af te handelen. De motie Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de routekaart.

7

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. Op 6 oktober is er ter voorbereiding op de inhoudelijke bespreking in de commissie een themabijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd in de duurzaamheidswinkel.

min
Besluit

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. De heren Mollema en Verbakel spreken in. De heer Mollema vraagt aandacht voor de rolinvulling van de gemeente. Hij nodigt de gemeente uit voor een vervolgbijeenkomst waarin de gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling centraal zal staan. De heer Verbakel roept de gemeente op om verder te gaan kijken dan 2020. Daarnaast pleit hij voor een duurzaamheidsprogramma met overcapaciteit, zodat de doelstellingen niet direct van tafel zijn als een project niet goed van de grond komt. De commissieleden bespreken vervolgens de raadsinformatieven en gaan in op de vraag in hoeverre invulling is gegeven aan de diversie moties. Aan de orde komen hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente, de samenwerking met de stad, de communicatie over diverse mogelijkheden en de relatie tussen energieopwekking en besparende maatregelen. Een terugkerend thema is de gewenste routekaart. De commissie wil graag inzicht in welke concrete maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en 2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert de raad om kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire economie en megawatt af te handelen. De motie Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de routekaart.

8

De politieke vragen luiden: is opheffen van station Zuid niet een betere oplossing om de intercitystatus van het centraal station te regelen? Wat is de impact van de voorgestelde keuze op de ontwikkeling van Amstelwijck?

min
Besluit

De fractie D66 legt een verband tussen de upgrade van station Zuid en de intercitystatus van het centraal station. De fractie pleit ervoor het onderzoek naar de upgrade pas te starten zodra er meer helderheid is over de resultaten van de lobby. De fractie VVD vindt dit een interessante gedachte, die uitgezocht moet worden. Daarnaast geeft de fractie aan de onderzoekskosten en de voorspelde investering fors te vinden in relatie tot het aantal reizigers. De fractie BVD vindt dat als je een station hebt, dat je er ook goed voor moet zorgen. Het voorzieningenniveau en de sociale veiligheid zijn nu beneden peil, dus een investering is noodzakelijk. De fractie GroenLinks onderschrijft de noodzaak om nu in te grijpen. De wethouder geeft aan dat er een noodzaak is om nu in actie te komen omdat er budgetten bij ProRail beschikbaar zijn. De wethouder geeft aan dat hij de commissie voor 25 oktober zal informeren over hoeveel tijd nog beschikbaar is. Een lobbybrief over de intercitystatus is in april verschenen. De wethouder zoekt uit wanneer de brede lobbybrief beschikbaar komt (waar maakt Dordrecht zich in Den Haag hard voor?). Op basis van de aanvullende informatie zal de commissie op 25 oktober de vervolgbespreking bepalen. Gelet op de relatie met de begroting (daar is het gevraagde budget in verwerkt) komt het onderwerp in ieder geval in die behandeling terug.

9

min
Besluit

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.

10

min
Besluit

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.

11

min
Besluit

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.

12

min
Besluit

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.

13

De agendapunten 9 t/m 13 worden in gezamenlijkheid besproken. De commissie heeft besloten het onderwerp Dupont/Chemours periodiek te agenderen in de commissie. Op 27 september 2016 is in de debatraad afgesproken om ook (de uitwerking van) de motie 'Dordt is het zat' hierbij te betrekken.

min
Besluit

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.

14

min
Besluit

De fractie PvdA stelt twee vragen aan het college over de zorgboerderij Drechtstadboer en de problemen bij de het herstel van de kademuur aan de Wolwevershaven. De fractie GroenLinks stelt twee vragen aan het college over de nacht van de nacht en de veiligheid van de spoorroutes. Alle vragen zullen door de verantwoordelijk wethouder per e-mail worden beantwoord.

15

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad