Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1588954
Aanvang-sluiting 31-05-2016 18:00 - 31-05-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 mei 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21:00 uur.

De commissie Fysieke Leefomgeving brengt voorafgaand aan de vergadering een bezoek aan HVC
18:00ontvangst HVC hoofdkantoor Dordrecht, Baanhoekweg 38 Dordrecht
(LET OP: verzamel-locatie is gewijzigd)
 
18:00 – 19:15 uur presentatie in kantine met broodjes/soep
19:15 – 20:15 uur rondleiding door ABS 20:15 uur afronding bezoek
21:00 – aanvang vergadering commissie Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 5 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter vraagt de fracties aan te geven wie er deel zal nemen aan de raadswerkgroep zonne-energie in de Schil zodat de eerste bijeenkomst gepland kan worden. Enkele fracties verzoeken om deze eerste bijeenkomst 'blanco' te starten. Het bestuur van de Drechtstadboer heeft verzocht om in te spreken in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie besluit de heer Klaassen daar vijf minuten gelegenheid toe te bieden. De heer Klaassen vraagt daarbij aandacht voor de rol en functie van de gemeente in het tegemoetkomen van burgerinitiatieven. Hij heeft geen positieve ervaringen en illustreert dat aan de hand van enkele voorbeelden. De fractie BVD maakt tot slot een compliment over de snelheid waarmee de stad na Dordt in Stoom weer schoon was. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie stelt de concept agenda voor 21 juni conform het voorstel vast. Gelet op de omvang van de agenda wordt de griffie verzocht om wel nogmaals goed te kijken of alle voorgestelde onderwerpen ook daadwerkelijk urgent zijn.

5

Aan een technische oplossing om de stand van zaken op het overzicht te verduidelijken wordt gewerkt.

min
Besluit

De moties en toezeggingen kunnen conform het voorstel worden afgehandeld. De fractie D66 merkt op dat er voor de motie aangepast kruispunt N3 wel een toezegging in de plaats is gekomen. De fractie CU/SGP verzoekt de wethouder om vaart te maken met de nakoming van toezegging 'geluidbeperking in het Zeehavengebied'. UIterlijk dit najaar verwacht de fractie een antwoord. Tot slot verzoekt de fractie CU/SGP om de afspraken die meerdere keren zijn gemaakt over de 'lobbybrief' als toezegging op te nemen in het systeem.

6

min
Besluit

De fractie PvdA heeft eerder vragen gesteld over de mogelijke sloop van flats in de Torenstraat (Woonbron) en vraagt de wethouder naar de stand van zaken. Wethouder Reynvaan geeft aan dat die plannen er inderdaad waren in 2014, de gemeente heeft toen een beroep gedaan op Woonbron om niet tot sloop over te gaan. Woonbron onderzoekt nu of er een andere oplossing mogelijk is. Tot die tijd is de sloop opgeschort. De fractie PvdA is ook benieuwd of het college al weet of ze de motie Houtstook op het VNG-congres gaat steunen. De motie gaat in op landelijk beleid. De wethouder ziet geen bezwaar om de motie te steunen. Vervolgens informeert de fractie PvdA naar de situatie waarin bewoners van Dordtse Hout een sluiproute nemen om files op de N3 te ontwijken. Het college overweegt een verkeersbesluit te nemen om aan deze situatie een eind te maken. De fractie BVD verzoekt het college om schriftelijk te reageren op de constatering dat de communicatie met projectontwikkelaar Van Pelt stroef verloopt. De fractie wil graag weten hoe het college tegen de ontwikkelingen aankijken. De brieven genoemd onder f. en q. kunnen bij deze brief betrokken worden.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie bespreekt de programma's uit de begroting die betrekking hebben op de portefeuille van fysieke leefomgeving. De Tussenbalans van het college wordt hierbij betrokken. De commissieleden benadrukken de constructieve wijze waarop er in de commissie wordt samengewerkt en stellen enkele verduidelijkende vragen aan het college. Met name de onderwerpen duurzaamheid (Is er sprake van een winstwaarschuwing?) en de kwaliteit van de bebouwing op Stadswerven (Kan de kwaliteit van de woningvoorraad omhoog?) krijgen aandacht. De commissie verzoekt over Stadswerven separaat een keer te worden bijgepraat. De Jaarstukken en de Tussenbalans worden op 15 juni in de Debatraad verder besproken.

8

De commissie heeft aangegeven de Jaarstukken 2015 in combinatie met Tussenbalans te willen agenderen voor een inhoudelijke bespreking. De agendapunten 7 en 8 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie bespreekt de programma's uit de begroting die betrekking hebben op de portefeuille van fysieke leefomgeving. De Tussenbalans van het college wordt hierbij betrokken. De commissieleden benadrukken de constructieve wijze waarop er in de commissie wordt samengewerkt en stellen enkele verduidelijkende vragen aan het college. Met name de onderwerpen duurzaamheid (Is er sprake van een winstwaarschuwing?) en de kwaliteit van de bebouwing op Stadswerven (Kan de kwaliteit van de woningvoorraad omhoog?) krijgen aandacht. De commissie verzoekt over Stadswerven separaat een keer te worden bijgepraat. De Jaarstukken en de Tussenbalans worden op 15 juni in de Debatraad verder besproken.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.

De commissie Fysieke Leefomgeving brengt voorafgaand aan de vergadering een bezoek aan HVC
18:00ontvangst HVC hoofdkantoor Dordrecht, Baanhoekweg 38 Dordrecht
(LET OP: verzamel-locatie is gewijzigd)
18:00 – 19:15 uur presentatie in kantine met broodjes/soep
19:15 – 20:15 uur rondleiding door ABS 20:15 uur afronding bezoek
21:00 – aanvang vergadering commissie Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 5 

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad