Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1588940
Aanvang-sluiting 20-09-2016 20:00 - 20-09-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 september 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Jager neemt deze avond het voorzitterschap over van de heer Tazelaar. Wethouder Vd Linden doet een mededeling over het proces waarmee de nieuwe OV-concessie tot stand komt. Op 6 oktober is er een bijeenkomst waar ook de Dordtse raadsleden welkom zijn. Als de Dordtse raad nog aandachtspunten wil meegeven, kan dat tot begin november. Dan zal Provinciale Staten er over spreken. Wethouder Reynvaan geeft aan dat er op 6 oktober ook weer een zelfbouwcafé is. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie besluit de OV-concessieverlening als bespreekpunt toe te voegen aan de vergadering van 25 oktober 2016. Met die toevoeging worden de concept agenda's voor oktober vastgesteld.

5

min
Besluit

Motie 150630/M14 kan worden afgevoerd van het overzicht. Wel verzoekt de fractie BVD of er nog gezocht kan worden naar een tweede proeflocatie. Motie 160216/M1 kan nog niet worden afgevoerd van het overzicht in afwachting van de bespreking van het addendum bij het GRP.


De commissie merkt op dat termijnen van toezeggingen niet ambtelijk kunnen worden aangepast. Als termijnen onverhoopt niet gehaald gaan worden wil de commissie daar door de bestuurder over geïnformeerd worden. 

6

min
Besluit

Toezegging 151117/T3 kan worden afgevoerd van het overzicht. Toezegging 160531/T3 kan nog niet worden afgevoerd omdat de toegezegde brede lobbybrief nog niet is ontvangen.

7

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag aan het college inzake de stand van zaken bij de Willemshoeve. Wethouder Sleeking meldt dat de situatie ongewijzigd is en de gesprekken nog gaande zijn. De fractie GroenLinks stelt een vraag over leegstand in winkelcentrum Maasplaza. Wethouder Sleeking geeft aan dit in de portefeuille van wethouder Mos zit, maar dat de gemeente bekend is met het verloop maar dat de gemeente geen bijzondere initiatieven onderneemt op dit vlak.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Op 18 mei 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak over het bestemmingsplan Derde Merwedehaven. De gemeente heef tot 5 oktober de tijd om een aantal onderdelen in het bestemmingsplan aan te passen / beter te motiveren. Gelet op deze fatale beslisdatum is dit raadsvoorstel geagendeerd in deze commissievergadering en zal het  ter besluitvorming op de agenda van 27 september 2016 staan.

min
Besluit

De commissie bespreekt de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingplan. Er is met name aandacht voor de verruiming van de milieu categorie die er in het plan lijkt te zitten en voor de administratie van ritten. Het op deze manier opnemen van gegevens in een bestemmingsplan is nieuw en leidt tot enkele vragen over de handhaafbaarheid van dit type afspraken. De wethouder geeft aan dat het de bedoeling is dat de milieubelasting in het gebied niet gaat toenemen. Daarnaast wil de gemeente afspraken die zijn gemaakt over verkeersbewegingen in stand houden. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 27 september 2016. Mogelijk komt de fractie PvdA met een stemverklaring.

9

De projectorganisatie presenteert de achtergronden van de wet, gaat in op de gevolgen die dit heeft voor raad, college en ambtelijke organisatie, schetst het te volgen tijdspad en legt een relatie met andere trajecten die de verhouding tussen overheid en burger raken. Aanvullend kunnen afspraken gemaakt worden over de gewenste betrokkenheid van de raad op dit dossier. Met een afvaardiging van de commissie is vooraf overleg geweest over de aandachtspunten voor deze presentatie. De dossier 1436643, 1649138 en 1663585) zijn aan het dossier gekoppeld.

min
Besluit

De commissie wordt uitgebreid geïnformeerd over de Omgevingswet (presentatie is bijgevoegd). De commissie stemt in met het voorstel om een raadswerkgroep samen te stellen die met de diverse programma-onderdelen aan de slag gaat. Ook zal de raad twee keer per jaar geïnformeerd worden over de voortgang. De griffie zal per mail inventariseren wie deel wil nemen aan de werkgroep.  

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad