Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1588922
Aanvang-sluiting 07-12-2016 20:00 - 07-12-2016 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 07 december 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De commissiegriffier,

H.M. Hoogstad

1

- Memo Aanpak aanpassing Nota's a.g.v. BBV-wijzigingen

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De heer Stam is op het laatste moment verhinderd, de heer Tiebosch zit de vergadering voor. Wethouder Mos zal aan het eind van de vergadering in beslotenheid een mededeling doen over een belegging. De commissie neemt kennis van de memo aanpak aanpassing nota's als gevolg van BBV-wijzigingen en kan zich vinden in de voorgestelde fasering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt het concept verslag ongewijzid

STUKKEN TER BESPREKING

3

Op 21 september sprak de commissie over de ambities ten aanzien van een digitale P&C-omgeving. Afgesproken is om 7 december een vervolgmemo te bespreken over het tijdpad van invoering, het betrekken van stakeholders en de reikwijdte van de ambities (gaan we ook met de doorontwikkeling van de P&C-documenten aan de slag). De raadsinformatiebrief van het college over dit onderwerp is aan de agenda toegevoegd. Het SBC gaat na een korte introductie graag in gesprek met de auditcommissie over de eerste uitwerking van een programmakaart over de wijze hoe de commissie en de raad betrokken willen blijven bij dit proces.

min
Besluit

De commissie bespreekt de inhoud van de raadsinformatiebrief, staat uitgebreid stil bij het vervolgproces en geeft een eerste reflectie op de aangepaste programmakaart. De commissie is zeer positief over de ingeslagen weg en benadrukt dat het belangrijk is om nu ook de overige raads- en commissieleden aan te haken. De auditcommissie adviseert om in januari 2017 een themabijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Het SBC wordt verzocht om parallel aan dit informatie traject een memo te schrijven waarin de belangrijkste vraagstukken / te maken keuzes aan de orde komen. Deze zal op 8 februari in de vergadering van de auditcommissie besproken worden. Vervolgens kan in een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten van alle drie de inhoudelijke commissies met de uitwerking aan de slag. De concrete resultaten worden teruggekoppeld. De regie op het proces blijft wel bij de auditcommissie. De auditcommissie adviseert de raadsinformatie ter kennisneming door te geleiden naar de bespreekraad van 20 december en tevens een datum te reserveren voor de genoemde themabijeenkomst. De heren Wagemakers en Reumers zijn bereid om op zo'n bijeenkomst de overige raads- en commissieleden bij te praten.

4

Terugkoppeling van de Dordtse afvaardiging over het verloop van de gezamenlijke aanbesteding en afspraken maken over het besluitvormingsproces. Gelet op de fase waarin het aanbestedingstraject zit vindt de bespreking plaats in beslotenheid.

min
Besluit

De auditcommissie bespreekt in beslotenheid het raadsvoorstel en de bijlagen. De auditcommissie adviseert de commissie bestuur & middelen om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 20 december 2016. Op 13 december zal in de vergadering van de commissie bestuur & middelen een korte toelichting worden gegeven op het advies van de auditcommissie.

5

min
Besluit

Op 8 februari komen aan de orde:
- stand van zaken doorontwikkeling P&C-documenten
- actualisatie financiële verordening, nota waardering en afschrijving, nota rentebeleid

Tenslotte

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit om 22:20 uur de vergadering.

Voorzitter: BCM Stam
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad