Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587084
Aanvang-sluiting 20-12-2016 14:00 - 20-12-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 20 december 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Het interpellatieverzoek van D66 wordt als agendapunt 53 aan de vergadering toegevoegd. De motie vreemd aan de orde van de dag Zonnedaken van fracties PvdA, D66 en GroenLinks wordt als agendapunt 54 aan de agenda toegevoegd. De motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Beter voor Dordt over het horeca-handhavingsbeleid wordt als agendapunt 55 aan de agenda toegevoegd.  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Het interpellatieverzoek wordt als agendapunt 53 aan de agenda toegevoegd.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer G.S. Husen worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De heer G.S. Husen wordt (tijdelijk) benoemd tot raadslid.

6

min
Besluit

De heer D. Coenen wordt benoemd tot 3e plv. griffier

Hamerstukken

7

8

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP, CDA en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

14

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

26

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP en Beter voor Dordt leggen een stemverklaring af.

27

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

28

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties CDA, SP en VSP leggen een stemverklaring af.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties GroenLinks en SP leggen een stemverklaring af.

40

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

42

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

43

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

44

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

45

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

46

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

47

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

48

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

49

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

50

De bespreking zal zich richten op het aangekondigde amendement.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Het amendement van de fractie D66 wordt verworpen met 13 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Hoogste Toekomstwaarde Landtong
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: Het genoemde voorstel: 1. De herziene grondexploitatie Stadswerven d.d. 1 januari 2016 vast te stellen en de gemeentebegroting met deze 3e verzamelwijziging te wijzigen. Te vervangen door: 1. De herziene grondexploitatie Stadswerven d.d. 1 januari 2016 vast te stellen, met uitzondering van een herziening van de bebouwing van deelgebied G “de Landtong” en de gemeentebegroting met deze wijziging aan te passen.
A1 Amendement Hoogste Toekomstwaarde Landtong.pdf

51

De bespreking zal zich richten op de aangekondigde motie(s).

min
Besluit

De raad besluit dat deze raadsinformatiebrief voldoende is besproken.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Besteding Restant Rijkssubsidie Luchtkwaliteit
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Een plan in te dienen voor 1 januari 2017 bij het Rijk, in samenwerking met de Omgevingsdienst, om het resterende bedrag uit het Programma Luchtkwaliteit ter verbetering van de Luchtkwaliteit langs of in de buurt van de N3 en of A16 bomen c.q. geluidsschermen te plaatsen.
M03 Motie Besteding restant rijkssubsidie luchtkwaliteit.pdf
Titel: M4 Motie Snuffelpalen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - Te onderzoeken hoe mobiele snuffelpalen in de stad kunnen bijdragen aan het goed in beeld brengen van de luchtkwaliteit op wisselende locaties en in verschillende periodes; - De gemeenteraad in voorjaar 2017 hierover te rapporteren.
M04 Motie Snuffelpalen.pdf
Titel: M5 Motie Houtstook
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - In de Aanpak Luchtkwaliteit ook de uitstoot en de gevolgen van houtstook voor de gezondheid van de bewoners in onze stad in beeld te brengen, en daarbij aan te geven welke instrumenten gebruikt kunnen worden om de schadelijke gevolgen tegen te gaan (o.a. bouwvoorschriften, APV, handhaving); - De gemeenteraad in voorjaar 2017 hierover te rapporteren.
M05 Motie Houtstook.pdf
Titel: M6 Motie Milieuzone
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - Te onderzoeken hoe het instellen van een Milieuzone in de binnenstad en de 19e Eeuwse Schil kan bijdragen aan verbetering Luchtkwaliteit; - De gemeenteraad in voorjaar 2017 hierover te rapporteren.
M06 Motie Milieuzone.pdf

52

Bespreekpunten zijn, namens PvdA: de gekozen argumentatie in de afweging tussen renovatie versus nieuwbouw.
Namens BVD: het verschaffen van helderheid over de kosten (m.n. kapitaallasten) en de wijze waarop de gemeente heeft gerekend.
Namens D66: in hoeverre hecht de raad er waarde aan om over vijftien jaar opnieuw de afweging te kunnen maken of er behoefte is aan een zwembad?
Namens VVD: inzichtelijkheid in de kosten voor nieuwbouw, groot onderhoud etc. bij een investeringstermijn van vijftien/twintig jaar.

min
Besluit

De raad verwijst dit raadsvoorstel terug naar de adviescommissie. Het college komt met nadere informatie.

53

min
Besluit

Voor besluitvorming: zie agendapunt 2 van deze agenda.

54

min
Besluit

Door de fracties van PvdA, D66 en GroenLinks is de motie Zonnedaken ingediend. De motie is met 13  stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag motie Zonnedaken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op om: - In afwachting van deze evaluatie van de Welstandsnota het belang van duurzame energie een prominente rol te geven bij het oordelen over zonnepanelen op daken in de 19e Eeuwse Schil, en te communiceren over de mogelijkheden; - Bij de bewoners die zonnepanelen in het zicht op hun dak hebben liggen de situatie te laten rusten in afwachting van deze evaluatie.
M01 Motie Zonnedaken.pdf

55

min
Besluit

De motie van Beter voor Dordt en SP over het horeca-handhavingsbeleid is ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie vreemd aan de orde van de dag Breng het horeca-handhavingsbeleid weer in balans!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept de burgemeester op: - te onderzoeken op welke onderdelen het horeca-handhavingsbeleid mogelijk kan worden aangepast en / of de duur van een eerste sluiting van een horecabedrijf tot maximaal vier weken kan worden beperkt; - de Dordtse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Drechtsteden bij dit onderzoek te betrekken. - de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2017 via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek
M02 Motie Horeca-handhavingsbeleid.pdf
Titel: M7 Motie Inzage in afweging
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept de burgemeester op: - te onderzoeken welke criteria benoembaar zijn, die bij de argumentatie van het toepassen van art.2.28 F of 2.30 toepasbaar zijn. - een voorstel voor de APV te formuleren waarin bij het toepassen van artikel 2.28 F of 2.30 ook de argumentatie van de toepassing kenbaar gemaakt wordt aan de ondernemer en de Raad - de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2017 een voorstel te sturen
M07 Motie Inzage in afweging.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 december 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.