Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587076
Aanvang-sluiting 08-11-2016 14:00 - 08-11-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 08 november 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de middagraad van 27 september, en van de hamerraad en commissievergaderingen van 11 oktober 2016 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van mevrouw N. Sönmezer.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden. De raad besluit conform het advies van de commissie geloofsbrieven.

5

min
Besluit

Mevrouw I.E. Stevens wordt toegelaten tot de gemeenteraad en tot lid van de commissie CTOO. De heer J.A. Brongers wordt toegelaten tot commissielid.

Stukken ter bespreking

6

Zie ook het bij dit dossier gevoegde behandelschema.

min
Besluit

De raad stemt met 37 stemmen voor en 2 tegen (tegen: SP) in met het geamendeerde voorstel.
De fracties SP, PvdA en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij de nummers A 2, A 2A  en A 3 zijn ingetrokken. Amendement A 1 is verworpen.
Aangenomen wordt amendement A 2B.

Er zijn 45 moties ingediend, waarbij de nummers M 1, M 3, M 4, M 8, M 15, M 18, M 19, M 21, M 22, M 23, M 23A, M 25, M 26, M 28, M 29, M 31, M 34, M 37, M 38, M 39, M 40, M 41, M 43, M 44 en M 45 zijn ingetrokken.

Aangenomen worden: M 1A, M 2, M 5, M 6, M 7, M 9, M 10, M 11, M 12 M 13, M 24, M 29A, M 30, M 31A, M 32 en M 42.

Verworpen worden: M 14, M 16, M 17, M 20, M 27, M 33, M 35 en M 36.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur
Status: Verworpen
Indieners: Besluit : De beleidswens om 125.000 extra uit te geven aan organisatieontwikkeling te schrappen uit het raadsvoorstel van de begroting (pagina 6 van raadsvoorstel 1714221); En om de begroting dienovereenkomstig aan te passen;
A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur.pdf
Stemmingen A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur.pdf
Titel: A2 Amendement RTV Dordrecht: kansen creëren, herkennen en verzilveren!
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerp besluit vaststelling begroting 2017: 5. RTV Dordrecht in 2017 een transitievergoeding van € 50.000,- te verlenen om de ambities en de veranderopgave te realiseren. Dekking voor dit besluit te halen uit de post onvoorzien uit het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen door deze post voor 2017 terug te brengen van € 400.000,- naar € 350.000,-. Bij de bespreking van de Kadernota 2018 de stand van zaken RTV Dordrecht te beoordelen op de vooraf gemaakte prestatieafspraken en ontwikkelingen richting een streekomroep.
A2 Amendement RTV Dordrecht.pdf
Titel: A2a Amendement RTV Dordrecht: kansen creëren, herkennen en verzilveren!
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: Het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerp besluit vaststelling begroting 2017: 5. RTV Dordrecht in twee maal €25.000- zijnde transitievergoeding te verlenen om de ambities en de veranderopgave te realiseren. Dekking voor dit besluit te halen uit de post onvoorzien uit het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen door deze post voor 2017 terug te brengen van 2017 € 400.000,- naar € 350.000,- . per 1 januari €25.000,- ter beschikking te stellen Bij de bespreking van de Kadernota 2018 de stand van zaken RTV Dordrecht te beoordelen op de vooraf gemaakte prestatieafspraken en ontwikkelingen richting een streekomroep en bij bewezen realisatie de 2e € 25.000,- ter beschikking te stellen . En de begroting 2017 als zodanig hier op aan te passen.
A2a Amendement RTV Dordrecht.pdf
Titel: A2b Amendement RTV Dordrecht
Status: Aangenomen
Indieners: Het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerp besluit vaststelling begroting 2017: 5. RTV Dordrecht in twee maal €25.000- zijnde transitievergoeding te verlenen om de ambities en de veranderopgave te realiseren. Dekking voor dit besluit te halen uit de post onvoorzien uit het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen door deze post voor 2017 terug te brengen van 2017 € 400.000,- naar € 375.000,- . per 1 januari €25.000,- ter beschikking te stellen Bij de bespreking van de Jaarrekening 2016 de stand van zaken RTV Dordrecht te beoordelen op de vooraf gemaakte prestatieafspraken en ontwikkelingen richting een streëkomroep en bij bewezen realisatie over de 2e € 25.000,- een besluit te nemen.
A2b Amendement RTV Dordrecht.pdf
Stemmingen A2b Amendement RTV Dordrecht kansen creeren.pdf
Titel: A3 Amendement integrale en preventieve aanpak jongeren JONG TELT
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit dat Beslispunt 1; 1. de Begroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen, met dien verstande dat; - de Begroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen, met de volgende wijziging: voor jongerenwerk wordt aanvullend op de reeds beschikbare middelen een structureel subsidiebedrag van 300.000 euro voor jongerenwerk gereserveerd door Jong Telt op te nemen in de sociale ontwikkelagenda. Het gaat bij deze agenda vooral om het omzetten van bestaande middelen binnen de programma's zorg & ondersteuning en jeugd & onderwijs.
A3 Amendement Integrale en preventieve aanpak jongeren JONG TELT.pdf
min
Motie(s)
Titel: M01 Motie Winst voor Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Voor 30 juni 2017 een ondernemerswedstrijd te organiseren, waarbij de 4 ondernemers met de beste ideeën een jaar lang een pand mogen huren van de Gemeente voor de symbolische prijs van 1 EURO Randvoorwaarden aan de wedstrijd: • ideeën passen binnen het bestemmingsplan • ideeën dragen bij aan de verbetering van de sociaal economische positie van Dordrecht • de huur is voor 365 dagen symbolisch vastgesteld op 1 EURO, daarna wordt deze marktconform vastgesteld • alleen ondernemers kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De dekking voor dit initiatief te vinden binnen het programma Economie, Sport en Cultuur
M01 Motie Winst voor Dordrecht.pdf
Titel: M01a Motie Winst voor Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Voor 30 juni 2017 een ondernemerswedstrijd te organiseren samen met Vastgoedeigenaren, waarbij de 4 ondernemers met de beste ideeën een jaar lang een pand mogen huren voor de symbolische prijs van 1 EURO. Randvoorwaarden aan de wedstrijd: • ideeën passen binnen het bestemmingsplan • ideeën dragen bij aan de verbetering van de sociaal economische positie van Dordrecht • de huur is voor 365 dagen symbolisch vastgesteld op 1 EURO, daarna wordt deze marktconform vastgesteld • alleen ondernemers kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De dekking voor dit initiatief te vinden binnen het programma Economie, Sport en Cultuur
M01a Motie Winst voor Dordrecht.pdf
Stemmingen M1a Motie Winst voor Dordrecht.pdf
Titel: M02 Motie Monitoren Jeugdzorg
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college, Om twee maal per jaar, bij de Kadernota en bij de Burap, de kengetallen klanttevredenheid, wachtlijsten en tijdig inzicht in resterend budget op te nemen in een werkbare formulering.
M02 Motie Monitoren Jeugdzorg.pdf
Stemmingen M2 Motie monitoren jeugdzorg.pdf
Titel: M03 Motie Haalbaarheid Precariobelasting
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Voor 31 januari 2017 de mate van zekerheid op het innen van de precarioheffing 2016 en 2017 met de raad te bespreken zodat op tijd maatregelen kunnen worden getroffen.
M03 Motie Haalbaarheid Precariobelasting.pdf
Titel: M04 Motie Strenger straffen en schoon beloond
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: • Te onderzoeken in hoeverre de Rotterdamse aanpak van zwerfafval in Dordrecht een aanvulling kan zijn op Dordts beleid; • Te onderzoeken wat de (financiële) gevolgen zijn van het opzetten van het beschreven beloningstraject.
M04 Motie Strenger straffen en schoon beloond.pdf
Titel: M05 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid ligplaatsenbeleid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: ■ om analoog aan de Nadere regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven ligplaatsenbeleid voor de Kalkhaven, de Riedijkshaven, het Wantij en de Zuidelijke Insteekhaven voor 1 juli 2017 op te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren; ■ om op basis van dit beleid te beslissen of de thans aanwezige historische binnenschepen in de Kalkhaven, de Riedijkshaven en het Wantij in aanmerking komen voor een permanente ligplaatsvergunning.
M05 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid ligplaatsenbeleid.pdf
Stemmingen M5 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsbeleid.pdf
Titel: M06 Motie Verminderd zelfredzame inwoners
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: ■ om in samenwerking met het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ de aanpak van de risico's rondom het toenemende aantal zelfstandig wonende verminderd zelfredzame personen in Dordrecht nader uit te werken in een plan van aanpak / uitvoeringsplan; ■ de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2017 te informeren over dit plan van aanpak / uitvoeringsplan.
M06 Verminderd zelfredzame inwoners.pdf
Stemmingen M6 Motie Geef verminderd zelfredzame inwoners de aandacht die zij verdienen.pdf
Titel: M07 Motie werken aan werk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zich in het PFO Sociaal in de GR Drechtsteden hard te maken voor het verlagen van het percentage van 50 naar 30 voor wat betreft het ondersteunen van mensen naar betaald werk; Hierover uiterlijk in het le kwartaal 2017 de gemeenteraad van Dordrecht te informeren over de uitkomst van het PFO Sociaal waarin dit besproken is.
M07 Motie Werken aan werk.pdf
Stemmingen M7 Motie werken aan werk.pdf
Titel: M08 Motie Van de roltrap naar afgewogen traplopen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het College op: • Het automatisme van de methodiek trap op trap af niet meer als vanzelfsprekend te hanteren richting gemeenschappelijke regelingen. • Te bezien of een systeem van toepasbaar is waarbij invulling van trap op en af door de raad kan worden bepaald. • Dit door (gedeeltelijk) zelf vooraf aan te geven hoe de taakstelling ingevuld moet gaan worden. • Door vooraf aan te geven hoe de trap op middelen ingezet moeten gaan worden.
M08 Motie Van de roltrap naar afgewogen traplopen.pdf
Titel: M09 Motie Geïntegreerd Jongerenwerk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: ■ Te onderzoeken of er vanuit meerdere pijlers een integraal budget voor het jongerenwerk kan worden samengesteld dat een structureel karakter heeft. ■ Voor de kadernota 2018 te komen met een uitgewerkt voorstel met betrekking tot het positioneren van het jongerenwerk vanuit de beschikbare (ontschotte) middelen 3D's om zo een structureel budget te creëren om deze activiteiten te ontplooien.
M09 Motie Geïntegreerd Jongerenwerk.pdf
Stemmingen M9 Motie Geintegreerd Jongerenwerk.pdf
Titel: M10 Motie Onze geschiedenins heeft (meer) ruimte nodig
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: • In gesprek te gaan met de Stichting Museum 1940-1945; • Samen met hen de plannen die zij hebben voor uitbreiding door te nemen; • Te bezien hoe deze plannen te realiseren zijn zodat het museum door uitbreiding een professionaliseringsslag kan maken en de gemeenteraad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2017.
M10 Motie Onze geschiedenis heeft meer ruimte nodig.pdf
Stemmingen M10 Motie Onze geschiedenis heeft (meer) ruimte nodig.pdf
Titel: M11 Motie Niet alleen de krant is relevant
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: • Er zorg voor te dragen dat binnen één jaar inwoners per e-mail kunnen worden geinformeerd over omgevingsvergunningen in hun buurt.
M11 Motie Niet alleen de krant is relevant.pdf
Stemmingen M11 Motie Niet alleen de krant is relevant.pdf
Titel: M12 Motie Verruiming Minimabeleid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: SPREEKT ALS GEMEENTERAAD DORDRECHT UIT: 1. De wethouder in een verruiming van zijn beleid te ondersteunen, zodat een verruiming van het minimabeleid leidt tot een verbetering van de positie van de mensen met een minimaal inkomen.
M12 Motie Verruiming Minimabeleid.pdf
Stemmingen M12 Motie verruiming minimabeleid.pdf
Titel: M13 Motie Werkbrigade
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een Werkbrigade in Dordrecht op te starten, zodat ook deze mensen een kans krijgen om te werken (naar het voorbeeld van Amsterdam); • De uitkomsten van dit onderzoek voor de Kadernota 2018 met de raad te delen.
M13 Motie Werkbrigade.pdf
Stemmingen M13 Motie Werkbrigade.pdf
Titel: M14 Motie Veilig thuis
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: SPREEKT ALS GEMEENTERAAD DORDRECHT UIT: 1. Dat zij de onafhankelijke positie van Veilig Thuis gewaarborgd wenst te zien. En vraagt haar vertegenwoordiger in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling DG&J deze positie te waarborgen en duidelijk te maken dat dit voor de gemeente Dordrecht een uitermate belangrijke zaak is.
M14 Motie Veilig thuis.pdf
Stemmingen M14 Motie Veilig Thuis.pdf
Titel: M15 Motie Stadsherstel
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de Stichting Stadsherstel Drechtsteden nieuw leven in te blazen en deze actief te betrekken bij het opknappen van deze rotte panden; • Voor de Kadernota 2018 de uitkomsten van dit onderzoek helder te hebben.
M15 Motie Stadsherstel.pdf
Titel: M16 Motie Inrichting 30 km
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan straten en wegen in de stad tegelijkertijd de 30 km straten goed en effectief in te richten.
M16 Motie Inrichting 30 km.pdf
Stemmingen M16 Motie Inrichting 30 KM.pdf
Titel: M17 Motie Brede fietspaden
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan straten en wegen in de stad tegelijkertijd de straten zodanig in te richten, dat er meer ruimte is voor scootmobielen en voor het veilig naast elkaar kunnen fietsen van ouder en kind.
M17 Motie Brede fietspaden.pdf
Stemmingen M17 Motie Brede Fietspaden.pdf
Titel: M18 Motie Bushalte Essenhof
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Een bushalte zo dicht mogelijk bij de Essenhof te realiseren en een voorstel hiertoe voor te leggen aan de gemeenteraad.
M18 Motie Bushalte Essenhof.pdf
Titel: M19 Motie Veilig thuis
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Zich in de regio hard te maken voor het beschikbaar stellen van extra middelen voor Veilig Thuis in 2017 om bestaande wachtlijsten op te lossen en de vorming van nieuwe wachtlijsten te voorkomen.
M19 Motie Veilig thuis.pdf
Titel: M20 Motie Waakzaam zijn
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Waakzaam te zijn betreffende de ontwikkeling in de Zuidelijke Randstad, in Rotterdam en actief op te treden waar mogelijke gevolgen voor Dordrecht zich voor kunnen doen. • Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken welke Dordtse wijken, of delen van wijken, in aanmerking komen voor de Rotterdamwet en hier uitvoering aan te geven.
M20 Motie Waakzaam zijn.pdf
Stemmingen M20 Motie Waakzaam zijn.pdf
Titel: M21 Motie 'Skaeve Huse'
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Kennis te nemen van de praktijkervaring van gemeenten waar Skaeve Huse inmiddels onderdeel zijn van het zorgaanbod. • Onderzoek te doen naar mogelijke locaties. • De raad in positie te brengen om uiterlijk Q1 2017 een besluit te nemen over een op het bovenstaande verzoek gebaseerd collegevoorstel.
M21 Motie Skaeve Huse.pdf
Titel: M22 Motie'Vervangende huisvesting Welzijn'
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • In kaart te brengen welke mogelijkheden (bijvoorbeeld bestemmings-technisch) Dordtse verzorgingstehuizen hebben om een deel van het pand te verhuren aan een andere welzijns- of zorgorganisatie, met uitzondering van klinische zorg. • De raad in Q1 2017 te informeren over de stand van zaken.
M22 Motie Vervangende huisvesting Welzijn.pdf
Titel: M23 Motie Sociaal domein één programma, één budget, één uitvoeringsorganisatie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Voor het sociaal domein één programma voor Dordrecht te maken in 2018. • Dit te bewerkstelligen in de Drechtsteden. • Bij dit programma te werken met één budget sociaal domein. • De vier decentralisaties in het programma onder te brengen en de samenhang daarbij met andere beleidsterreinen programmatisch vorm te geven. • Te bevorderen dat één uitvoeringsorganisatie voor Dordrecht en de Drechtsteden actief is. • De raad voor de kadernota 2018 te informeren over de stand van zaken.
M23 Motie Sociaal domein enz..pdf
Titel: M23a Motie sociaal domein één programma, één budget, één uitvoeringsorganisatie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Voor het sociaal domein één programma voor Dordrecht te maken in 2018. • Dit te bewerkstelligen in de Drechtsteden. • Bij dit programma te werken met één budget sociaal domein. • De vier decentralisaties in het programma onder te brengen en de samenhang daarbij met andere beleidsterreinen programmatisch vorm te geven. • Te bevorderen dat één uitvoeringsorganisatie voor Dordrecht en de Drechtsteden actief is. • Met inachtneming van de bewust gekozen differentiatie in de schaalniveau's: lokaal, Drechtsteden en Zuid-Holland-Zuid. • De raad voor de kadernota 2018 te informeren over de stand van zaken.
M23a Motie Sociaal domein enz..pdf
Titel: M24 Motie Busstop De Essenhof
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: te bewerkstelligen dat deze bushalte in de bestekstukken voor de Nieuwe Concessieverlening OV door de Provincie Zuid-Holland wordt opgenomen.
M24 Motie Busstop De Essenhof.pdf
Stemmingen M24 Motie Busstop de Essenhof.pdf
Titel: M25 Motie Handen uit de mouwen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Dat om te beginnen in één van leegstaande grote gebouwen (zoals bijvoorbeeld het Refaja ziekenhuis) door middel van renovatie sociale appartementen met een lage huur worden gerealiseerd voor voornoemde doelgroepen en statushouders; • Hierbij gebruik te maken van werkgelegenheidsprojecten voor werklozen die voor de hierbij noodzakelijke werkzaamheden zijn opgeleid, dan wel opgeleid willen worden, leer- werkbedrijven en stageprojecten; • Bij de planning en uitvoering hiervan de geëigende partners te betrekken,
M25 Motie Handen uit de mouwen.pdf
Titel: M26 Motie Gelijkheid in de anti-kraak
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • In overleg te treden met de woningstichtingen teneinde te komen tot een eenduidige regeling voor alle anti-kraak verhuur binnen de volkshuisvesting; • Deze regeling als gemeente zelf uit te voeren dan wel toezicht te houden op de uitvoering daarvan; • De Raad op de hoogte te houden van het overleg en de uitkomsten;
M26 Motie Gelijkheid in de anti-kraak.pdf
Titel: M27 Motie Een brug te duur
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • er zorg voor te dragen dat de brug binnen de oorspronkelijke begroting wordt gerealiseerd; • daarbij voor lief te nemen dat deze een minder prominent beeld op zal leveren; • en uitdrukkelijk de mogelijkheid mee te nemen de brug met de kortst mogelijke overspanning te realiseren, en niet met de langst mogelijke.
M27 Motie Een brug te duur.pdf
Stemmingen M27 Motie Een brug te duur.pdf
Titel: M28 Motie Aandachtfunctionaris kindermishandeling
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: - Dat collegeleden in hun contacten met maatschappelijke instellingen, scholen, (sport)verenigingen en zorgaanbieders, wijzen op het belang van het hebben van een aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - Het college de mogelijkheid te onderzoeken om het hebben van een aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling als subsidievoorwaarde te stellen bij het verstrekken van subsidies aan bovengenoemde categorieën organisaties - Het college een netwerk van aandachtfunctionarissen te faciliteren met als primair doel deskundigheidsbevordering
M28 Motie Aandachtfunctionaris kindermishandeling.pdf
Titel: M29 Motie Zorg voor Jeugd
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt: • Het college binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen om Zorg voor Jeugd te laten functioneren zoals het hoort
M29 Motie Zorg voor jeugd.pdf
Titel: M29a Motie Zorg voor Jeugd
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt: • Het college in het eerste kwartaal van 2017 met een plan van aanpak te komen om Zorg voor Jeugd te laten functioneren zoals het hoort
M29a Motie Zorg voor Jeugd.pdf
Stemmingen M29a Motie Zorg voor Jeugd.pdf
Titel: M30 Motie Blijverslening
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt: • Het college binnen drie maanden onderzoek te doen naar de omvang van de doelgroep en nut en noodzaak van invoering blijverslening.
M30 Motie Blijverslening.pdf
Stemmingen M30 Motie Blijverslening.pdf
Titel: M31 Motie Praathuis moet blijven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Met het Praathuis voor 31 december 2016 te bespreken op welke wijze de activiteiten kunnen worden voortgezet en het Praathuis als buurtfunctie in de wijk behouden kan blijven. De raad daarna te informeren over de uitkomsten van deze bespreking.
M31 Motie Praathuis moet blijven.pdf
Titel: M31a Motie Praathuis moet blijven
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: verzoekt het college: met het Praathuis voor 31 december 2016 te bespreken op welke wijze de activiteiten kunnen worden voortgezet en behouden kunnen blijven.
M31a Motie Praathhuis moet blijven.pdf
Stemmingen M31a Motie Praathuis moet blijven.pdf
Titel: M32 Motie Beperk kosten Grondexploitatie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: ■ De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2017 een voorstel te presenteren voor verkoop van grondlocaties in eigendom van Dordrecht die geen toekomstig ontwikkelperspectief bieden en die een negatieve jaarlijkse exploitatie kennen zonder perspectief op een substantiële meeropbrengst bij verkoop verder op in de tijd.
M32 Motie Beperk kosten grondexploitatie.pdf
Stemmingen M32 Motie Beperk kosten grondexploitatie.pdf
Titel: M33 Motie Parkeer verhoging parkeertarieven
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Bij de behandeling 'prognose reserve EPV 2017' met een RIB te komen waarin alternatieve regels rondom het tarievenbeleid parkeren worden gepresenteerd, welke tegemoet komen aan een betere samenhang tussen de beleidsdoelstellingen en benodigde parkeerinkomsten en die meer stabiliteit geven in de door Dordrecht gehanteerde parkeertarieven; In deze RIB ook een vergelijking van de parkeertarieven en de kwaliteit van parkeervoorzieningen tussen Dordrecht en andere gemeenten te presenteren; De verhoging van de tarieven van de parkeergarages (privaatrechtelijke parkeertarieven) en parkeervergunningen (publiekrechtelijke parkeertarieven) in afwachting daarvan te parkeren en dekking voor dit besluit te halen uit de parkeerexploitatie / egalisatiereserve parkeervoorziening.
M33 Motie Verhoging parkeertarieven.pdf
Stemmingen M33 Motie Parkeer verhoging parkeertarieven.pdf
Titel: M34 Motie Meedoen is beter dan toekijken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bewoners meer te laten participeren bij de commissievergaderingen bijvoorbeeld door een chatfunctie toe te voegen.
M34 Motie Meedoen is beter dan toekijken.pdf
Titel: M35 Motie Het geld ligt op straat
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Met verschillende ondernemingen (zoals RET/NS, supermarkten) het gesprek aan te gaan om daar petfles/blikjes automaten te plaatsen per 01-01-2017.
M35 Motie Het geld ligt op straat.pdf
Stemmingen M35 Motie Het Geld ligt op de Straat.pdf
Titel: M36 Motie Een groen blauwe ontspannen stad
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Te onderzoeken op welke wijze de bestaande samenwerkingsprogramma's, projecten en disciplines verbonden kunnen worden, • Voortvloeiend hieruit te zoeken naar een Regisseur die kan starten met een Pilot voor een Groen/Blauwe Zone van het Centrum naar De Biesbosch, • De dekking hiervoor te zoeken binnen alle programma's en projecten die Groen en blauw in het programma hebben staan.
M36 Motie Een groen blauwe ontspannen stad.pdf
Stemmingen M36 Motie Een groen-blauwe ontspannen Stad.pdf
Titel: M37 Motie Anders is heel Normaal
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Op het vlak van seksuele diversiteit deskundigheidsbevordering aan te bieden aan docenten van Dordtse basisscholen en het voortgezet onderwijs ter bevordering van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in de klassen, naar het voorbeeld van Schiedams Lef. 2016, ter bespreking van de begroting 2017.
M37 Motie Anders is heel normaal.pdf
Titel: M38 Motie Steunpunt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een aanspreekpunt te creëren waar initiatiefnemers naar kunnen bellen of naar toe kunnen komen, • Dit aanpreekpunt initiatiefnemers ondersteunt van begin tot het einde van een aanvraag en zelfs alternatieven aandraagt als de eerste aanzet niet lijkt te lukken, • Dit aanspreekpunt op de hoogte is van alle wet- en regelgeving ten aanzien van vergunningaanvragen.
M38 Motie Steunpunt.pdf
Titel: M39 Motie Toegankelijkheid Cultuur en Sport
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Verzoekt het college: • Een alternatief te zoeken om mensen met een minimum inkomen te sporten en toegang te verlenen tot cultuur, • Bij dit onderzoek de ervaringen van Ede te betrekken met de tegemoetkoming voor sport en cultuur.
M39 Motie Toegankelijkheid Cultuur en Sport.pdf
Titel: M40 Motie Van Uitkering naar Inkomen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • De mogelijkheden te onderzoeken voor een experiment in Dordrecht met het basisinkomen, waarbij wordt gekeken naar financiële, administratieve en maatschappelijke effecten, • Hiervoor informatie op te vragen bij gemeenten die actief bezig zijn een experiment te starten of deze al zijn gestart (Tilburg, Utrecht, Wageningen, Maastricht, e.a.)
M40 Motie Van uitkering naar inkomen.pdf
Titel: M41 Motie Zorggeld Oormerken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • De overblijvende gelden te reserveren voor het zorgdomein,
M41 Motie Zorggeld oormerken.pdf
Titel: M42 Motie Van goed naar geweldig
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - via de portefeuillehouders zorg en werk & inkomen, het Drechtstedenbestuur te verzoeken nader onderzoek te verrichten naar de omvang van dit vraagstuk. Meer in bijzonder, hoeveel mensen met een bijstandsuitkering, verzekerd bij VGZ of CZ, een betalingsachterstand zorgpremie hebben en hoeveel mensen zijn overgedragen naar het landelijk regime van ZIN? - bij de vervolgbespreking in de carrousel sociaal van de Drechtraad in februari 2017 te rapporteren over deze aantallen.
M42 Motie Van goed naar geweldig.pdf
Stemmingen M42 Motie Van goed naar geweldig ook voor mensen met een bijstandsuitkering en een betalingsachterstand.pdf
Titel: M43 Motie van Goed naar Geweldig, ook voor onze medewerkers!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Zorg te dragen voor het structureel invoeren van het ‘driehoeksgesprek’ in het gemeentelijk ziekteverzuimbeleid. De raad na afloop van ieder kwartaal in 2017 te rapporteren over de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage zoals nu weergegeven in de grafieken op pagina 100/101 van de begroting 2017. Dit aangevuld met een tabel met de feitelijke cijfers.
M43 Motie Van goed naar geweldig.pdf
Titel: M44 Motie van Goed naar Geweldig, met triple Omnaar triple P!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: een Taskforce Circulaire Economie Dordrecht op te richten bestaand uit vertegenwoordigers, met mandaat, vanuit de gemeente Dordrecht, ondernemers en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, financiers (zoals banken en InnovationGuatre) en het onderwijs (VMBO, MBO, HBO en/ofWO). Deze Taskforce, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder economie van Dordrecht, in 2017 een actieplan circulaire economie op te laten stellen ter realisatie van economische groei en toename van de werkgelegenheid. Concrete doelstellingen worden afgeleid uit het rapport van Cirkellab. De raad in de loop van 2017 doch uiterlijk bij de bespreking van de Begroting 2018 een actieplan, opgesteld door de Taskforce, te presenteren.
M44 Motie Van goed naar geweldig, met triple O naar triple P.pdf
Titel: M45 Motie Armoede index
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op; • Een armoede-index samen te stellen waarbij de actuele lokale en maatschappelijke lasten worden afgezet tegen de inkomens van doelgroepen en dekkingsgraad minimabeleid. Zodat gemeente en lokale organisaties, in alle openheid en transparantie, beter kunnen sturen op resultaten en effecten.
M45 Motie Armoede index.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op dinsdag 1 november 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.