Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587030
Aanvang-sluiting 27-09-2016 14:00 - 27-09-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 september 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Motie Vreemd aan de orde van de dag van fractie GroenLinks wordt toegevoegd aan de agenda als laatste bespreekpunt. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

7

8

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties VVD, GroenLinks en PvdA leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De stukken in Ibabs zijn daarbij leidend. Stemverklaringen van fracties VVD, CDA en GroenLinks.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en VVD leggen een stemverklaring af.

12

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van ChristenUnie/SGP en VVD.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

23

De politieke vraag luidt: Kan de raad instemmen met het scenario gedeeltelijke privatisering van de Essenhof? Deze vergadering zal in openbaarheid plaatsvinden nu de rib/startnotitie ook openbaar is. De bespreking zal zich richten op de openbare stukken.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

24

De politieke vraag luidt: kan het bestaande acquisitieapparaat de begrote werkzaamheden voor haar rekening nemen?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De motie Verkoopneuzen dezelfde kant op van de fractie Beter voor Dordt wordt aangenomen. Stemverklaringen van fracties Beter voor Dordt, PvdA, Gemeentebelangen Dordrecht en fractie Meijer.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Krediet {rogramma WDO
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.700.000,- voor het programma Westelijke Dordtse Oever; Te wijzigen in: 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.400.000,- voor het programma Westelijke Dordtse Oever;
A1 Amendement Krediet programma WDO.pdf
Titel: A1a Amendement Krediet Programma WDO
Status: Verworpen
Indieners: Besluit 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.700.000,- voor het programma Westelijke Dordtse Oever; Te wijzigen in: 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,- voor het programma Westelijke Dordtse Oever;
A1a Amendement Krediet programma WDO.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Acquisitie WDO
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: • Eerst over werkzaamheden en gelden voor acquisitie, promotie en marketing in het WDO gebied afspraken te maken met het Havenbedrijf Rotterdam
M1 Motie Acquisitie WDO.pdf
Titel: M2 Motie Verkoopneuzen dezelfde kant op
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: Actie te ondernemen op de versnippering van het acquisitieapparaat en te onderzoeken in hoeverre de bestaande organisatie ook de acquisitie van Kil IV kan gaan doen
M2 Motie Verkoopneuzen dezelfde kant op.pdf
Titel: M3 Motie Zand in de motor
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op: ■ Het overleg met de provincie voort te zetten om tot een eenduidig en gezamenlijk standpunt te komen met betrekking tot de behoefte aan de beoogde bulk opslag capaciteit op Kil IV ■ Totdat voorgaande punt helder is: o Geen besluit te nemen m.b.t. een definitief bestemmingsplan o Geen nieuwe gronden meer aan te kopen op Kil IV
M3 Motie Zand in de motor.pdf

25

min
Besluit

De motie Vreemd aan de orde van de dag van de fractie D66 wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M4 Motie Dordt is het zat!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Voor de tekst van de motie: zie bijgevoegde pdf
M4 Motie Dordt is het zat.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 september 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.