Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587009
Aanvang-sluiting 28-06-2016 14:00 - 28-06-2016 17:30

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 juni 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De voorzitter spreekt een In Memoriam voor de heer Blokland uit.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de commissievergaderingen vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad verwerpt het voorstel met 36 stemmen tegen en 3 voor. Motie 41 wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 19 tegen.

min
Motie(s)
Titel: M41 Motie Vrij Fietsen
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt: • Het college een experiment mogelijk te maken van een jaar waarin ook in het voetgangersgebied in het centrum gefietst mag worden. • Na een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is.
M41 Motie Vrij Fietsen.pdf

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

15

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

31

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel, met stemverklaringen van D66, PvdA, CU/SGP, VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks, SP en fractie Meijer. De fractie SP stemt tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A03 Amendement Schone stad zonder poeha
Status: Ingetrokken
Indieners: 1. Paragraaf 7.G met het kopje "Public Affairs" (p. 28) in zijn volledigheid te vervangen door: "G. Schone stad Een schone stad, zonder zwerfvuil, met schone pleinen, trottoirs en straten betekent dat bewoners trots zijn op hun stad, dat bezoekers terug komen en een positief beeld van de stad zullen geven in hun omgeving en op social media, en dat investeerders het vertrouwen hebben dat de gemeente haar deel van het werk doet om de stad aantrekkelijk te houden. Daarom zal voor het schoonhouden van de stad 100.000 extra worden uitgetrokken, inclusief geld voor het regelmatig opruimen van kauwgum, liefst door hiervoor in het kader van beschut werk banen te scheppen, maar in ieder geval tegen normale arbeidsvoorwaarden." 2. Om bovenstaande mogelijk te maken zal het voornemen tot het uittrekken van extra budget voor public affairs geschrapt worden. 3. Tevens zal er 100.000 extra bespaard worden op marketing, onder andere door het stopzetten van het blad "Maggezien". En verder zal het budget bestemd voor tijdelijke websites, deelname aan beurzen etc. ingeperkt moeten worden om aan de bezuinigingsdoelstelling te voldoen. 4. Geen extra geld uit te trekken voor alle communicatie en propaganda rond "Dordt aan Zet", maar de inspraak binnen de bestaande budgetten vorm te geven. 5. Bij het programma tegen ondermijning geen geld uit te trekken voor nog meer meldpunten, waarvoor dan ook geen communicatiebudget nodig is, en om geen ondernemers te gaan belonen voor het simpele feit dat ze zich aan de wet houden.
A03 Amendement Schone stad zonder poeha.pdf
Titel: A03a Amendement Schone stad
Status: Ingetrokken
Indieners: Besiuit: 1. Hoofdstuk 7 - beleidswensen" van de kadernota aan te vullen met een paragraaf 7.V met het kopje "Schone Stad" (te olaatsen na oaragraaf 7.U op p. 31): "V. Schone stad Een schone stad, zonder zwerfvuil, met schone pleinen, trottoirs en straten betekent dat bewoners trots zijn oo hun stad, dat bezoekers terug komen en een positief beeld van de stad zullen geven in hun omgeving en op social media, en dat investeerders het vertrouwen nebben dat de gemeente haar deelman het werk doet om de stad aantrekkelijk te houden. Daarom zal het college extra budget vrij maken voor het schoonhouden van de stad, inclusief geld voor het regelmatig opruimen van kauwgum, liefst door hiervoor in het kader van beschut werk banen te scheppen, maar in ieder geval tegen normale arbeidsvoorwaarden."
A03a Amendement Schone stad.pdf
Titel: A03a1 Amendement Schone stad
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. Hoofdstuk 7 - beleidswensen" van de kadernota aan te vullen met een paragraaf 7.V met het kopje "Schone Stad" (te ölaatsen na paragraaf 7.U op p. 31): "V. Schone stad Een schone stad, zonder zwerfvuil, met schone pleinen, trottoirs en straten betekent dat bewoners trots zijn co hun stad, dat bezoekers terug komen en een positief beeld van de stad zulien geven in hun omgeving en op social media, en dat investeerders her vertrouwen nebben dat de gemeente haar deel van het werk doet om de stad aantrekkelijk te houden. Daarom zal het college extra budget vrij maken voor het schoonhouden van de stad, inclusief geid voor het regeimatig opruimen van kauwgum, liefst door hiervoor in het kader van beschut werk banen te scheppen, maar in ieder geval tegen normale arbeidsvoorwaarden."
A03a1 Amendement Schone stad.pdf
Stemmingen A3A1 Amendement Schone stad.pdf
Titel: A04 Amendement Geen lastenverzwaring
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. De tarieven voor Rioolrechten en de Afvalstoffenheffing voor 2017 te bevriezen op het niveau van 2016; 2. De verlaging van de OZB tarieven met 115.000 euro te schrappen. 3. De kadernota en de bijlagen overeenkomstig aan te passen. 4. Te onderzoeken hoe de financiering van het rioolonderhoud gestalte kan krijgen zonder grote lastenverzwaringen voor de burger.
A04 Amendement Geen lastenverzwaring.pdf
Stemmingen A4 Amendement geen lastenverzwaring.pdf
Titel: A05 Amendement Belast de leegstand
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. Paragraaf 3.2, de paragraaf onder het kopje "benodigde bijstelling OZB tarieven over 2017" aan te vullen met de volgende alinea: 'In het kader van het bestrijden van de leegstand, en ter voorkoming van misgelopen ozb inkomsten door leegstand van zakelijk onroerend goed, zullen de OZB heffingen voor gebruikers van zakelijk onroerend goed vervangen worden door een verhoging van de tarieven voor eigenaren van onroerend goed. In vier jaarlijks gelijke stappen zal de volledige ozb heffing voor gebruikers van onroerend goed omgezet worden naar een heffing over de eigenaren, waarbij de totale opbrengst per niet leegstaand pand, behoudens de gebruikelijke indexeringen, gelijk zal blijven." 2. De begrote opbrengsten OZB voor zakelijk onroerend goed te verhogen met 138.750 voor 2017, 277.500 voor 2018, 416.250 voor 2019 en 555.000 structureel. 3. Overige tabellen en bijlagen overeenkomstig aan te passen.
A05 Amendement Belast de leegstand.pdf
Stemmingen A5 Amendement belast de leegstand.pdf
Titel: A06a Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen
Status: Ingetrokken
Indieners: 1. In de paragraaf 7. A onder het kopje Dordtse Synode het daar genoemde bedrag van 1 miljoen euro aan te passen naar 500.000 Euro.
A06a Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen.pdf
Titel: A06a1 Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie de pdf.
A06a1 Amendement Een half miljoen is ook heel veel poen.pdf
Stemmingen A6A1 Amendement een half miljoen is ook heel veel poen.pdf
Titel: A06b Amendement Kleine Subsidies
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie de pdf.
A06b Amendement Kleine subsidies.pdf
Titel: A06b1 Amendement Kleine subsidies
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. Paragraaf 4.12 van oe kadernota, onder het kopje "Kleine subsidies" te vervangen (vanaf “Bij de ontwikkeling van.." tot en met "...nodig voor de kleine subsidies" (p. 20 en 21): "Gehoord de vele reacties vanuit de samenleving op het voornemen aanzienlijke bezuinigingen door te voeren op de kleine subsidies, en de door vele insprekers aangetoonde en onderstreepte maatschappelijke baten, besluit het college volledig af te zien van de eerder voorgenomen bezuinigingen, en het budget van de kleine subsidies niet te korten, maar elk jaar op te hogen met het percentage van de inflatie (CRI)."
A06b1 Amendement Kleine subsidies.pdf
Stemmingen A6B1 Amendement kleine subsidies.pdf
Titel: A08 Amendement Structurele bijval bijdrage Merwedehaven
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor de Kadernota 2017 aan te passen: Door bij de Autonome ontwikkelingen (tabel pagina 9 en tekst pagina 10) onder de noemer ‘Overige structurele effecten vanaf 2016’ het bedrag van € 665.000 te verlagen met € 120.000, zijnde de bijdrage aan het Parkschap voor de Derde Merwedehaven, En dekking voor dit voorstel te vinden uit het saldo sluitend perspectief Kadernota 2017.
A08 Amendement Structurele vrijval bijlage Derde Merwedehaven.pdf
Stemmingen A8 Amendement structurele vrijval bijdrage Derde Merwehaven aan NP Parkschap de Biesbosch.pdf
min
Motie(s)
Titel: M02 Motie 400 jaar Dordtse synode
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Ervoor te zorgdragen dat iedere euro die de gemeente Dordrecht bijdraagt aan de Mijlpaal 400 jaar Dordtse Synode een versterking is van de door het koningspaar op 27 april 2015 ondertekende notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572: “In Dordrecht werd de basis gelegd voor een onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken watje denkt, te geloven watje gelooft en te zijn wie je bent.”
M02 Motie 400 jaar Dordtse Synode.pdf
Titel: M03 Motie Geen gedoe in de polder
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Ervoor te zorgen dat de nieuwe planvisie op het Belthurepark in het eerste kwartaal 2017 aan de Dordtse samenleving wordt gepresenteerd. In het tweede kwartaal 2017 het voorontwerpbestemmingsplan Belthurepark voor inspraak wordt vrijgegeven. Ervoor te zorgen dat iedere Dordtenaar een zienswijze over het bestemmingsplan kan indienen.
M03 Motie Geen gedoe in de polder.pdf
Titel: M04 Motie Van grijs naar groen en hergebruik
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Met HVC af te spreken dat gefaseerd, wijk voor wijk, de frequentie van het ophalen van de Grijze Container van tweewekelijks naar driewekelijks gaat. Te zorgen voor een voorlichting en communicatie hoe afval kan worden gescheiden. En de resultaten hiervan bij het programma Duurzaamheid aan de raad te rapporteren
M04 Motie Van Grijs naar Groen en Hergebruik.pdf
Titel: M05 Motie Van grof naar fijn
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Ervoor te zorgen dat het ophalen van Grofvuil in Dordrecht in 2017 niet meer gratis is maar tegen betaling (voorstel starttarief € 25,- ieder volgend jaar opnieuw beoordelen) kan worden opgehaald door HVC. Te zorgen dat aan de Dordtenaren duidelijk wordt uitgelegd waarom dit nodig is. En de effecten hiervan te rapporteren bij het programma Duurzaamheid.
M05 Motie Van Grof naar Fijn.pdf
Titel: M06 Motie 100 liter minder Grijs
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: samen met HVC in 2017 te willen zorgdragen dat bewoners worden uitgedaagd om hun 240 liter grijze container in te wisselen voor een 140 liter grijze container. Dat in 2017 voor nieuwe bewoners de 140 liter grijze container de nieuwe standaard is. Te zorgen dat er goede voorlichting en communicatie op nut en noodzaak van afvalscheiding En de effecten hiervan te rapporteren bij het programma Duurzaamheid.
M06 Motie 100 liter minder grijs.pdf
Titel: M07 Motie Dordts Stadhout
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Te onderzoeken hoe het hout van gekapte bomen en andere openbare voorziening een tweede leven kan krijgen en hierbij het Dordtse onderwijs, particulieren en ondernemers uit te dagen om met initiatieven te komen. Deze initiatieven met de Dordtse raad te delen en aan te geven wie de coördinatierol bij hergebruik van Stadshout zou kunnen en willen nemen. In 2017 de resultaten bij het programma Duurzaamheid met de raad te delen.
M07 Motie Dordts Stadshout.pdf
Titel: M08 Motie Stimuleer Groen en waterinitiatieven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Het programma Duurzaamheid te versterken met het geven van duidelijkheid waar in de Stad mogelijkheden zijn voor Geveltuinen, Groene Gevels, Groene daken, Natuurspeeltuinen, groene Speeltuinen, Toevoegen Groenstroken, Waterberging, etc. etc. Bewoners en ondernemers uit te dagen met het komen van initiatieven, Hierover de raad in de 2e helft van 2017 te informeren bij het programma Duurzaamheid.
M08 motie Stimuleer Groen en Waterinitiatieven.pdf
Titel: M09 Motie Duurzaamheid in Beschermd Stadsgezicht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: De Raadswerkgroep de ruimte te geven om in het 4e kwartaal 2016 met haar resultaten te komen waarmee een discussie in de raad omtrent plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren kan worden gevoerd en het beleid waar nodig kan worden aangepast.
M09 Motie Duurzaamheid in Beschermd Stadsgezicht.pdf
Titel: M10 Motie Duurzaam lespakket
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: het mogelijk te maken dat basisscholen deze leskisten vaker in hun lespakket kunnen gebruiken - en de kosten voor het gebruik van deze lespakketten voor 10.000 leerlingen zijnde €10.000,- uit het programma Duurzaamheid te bekostigen
M10 Motie Duurzaam lespakket.pdf
Titel: M11 Motie Warmtecamera
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Enkele (3) warmtecamera’s ter beschikking te stellen aan inwoners van Dordrecht de uitleen van deze camera’s te lopen verlopen via NME Weizigt en/of de Bibliotheek - en de kosten voor het gebruik van deze camera’s zijnde € 5.000,- uit het programma Duurzaamheid te bekostigen
M11 Motie Warmtecamera.pdf
Titel: M12 Motie Zwerfvuil Kunstzinnig tegengaan
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken of de “kunstzinnige afvalbakken” bij parkeerhavens of andere plekken die zich hiervoor lenen - en die met hulp van de Dordtse Doorpakkers worden onderhouden - kan worden ingediend als idee voor de zwerfafvalvergoeding van het programma Nederland Schoon; De raad hierover door de begrotingsbehandeling te berichten
M12 Motie Zwerfvuil Kunstzinnig tegengaan.pdf
Titel: M13 Motie Bomen die boeien
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Bewoners op te roepen een eigen boom financieel te ondersteunen. Voor iedere gesponsorde boom plaatst de gemeente een tweede boom. Te onderzoeken in hoeverre ook in Dordrecht, naar Rotterdams voorbeeld, een drijvend bos aangelegd kan worden, bijvoorbeeld aan de Spuiboulevard. Te onderzoeken waaruit dit betaald kan worden en bij de begroting 2017 dit als afweegbaar aan te geven.
M13 Motie Bomen die Bloeien.pdf
Titel: M14 Motie Stedenbaan in Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In het 1e kwartaal 2017 de raad inzicht te geven op de collegevisie toekomst Station Zuid en Station Copernicusweg met daarbij een raming van de bedragen die naar verwachting door de gemeente in meerjarig perspectief moeten worden geïnvesteerd.
M14 Motie Stedenbaan in Dordrecht.pdf
Titel: M15 Motie Tuin Onderwijsmuseum
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In co-creatie met het Onderwijsmuseum een ontwerp voor de tuin van De Holland te laten maken, waarbij indachtig de discussie over de tuin van de Kunstmin, beperking van de kosten als randvoorwaarde mee te geven. - Te bezien of en hoe het onderwijs betrokken kan worden in de ontwerp- en/of realisatiefase. Het resultaat van dit proces en aanbevelingen voor de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad voor te leggen.
M15 Motie Tuin Onderwijsmuseum.pdf
Titel: M18 Motie Dordt op stoom houden
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college; • In gesprek te gaan met de organisatie van Dordt In Stoom teneinde te bespreken hoe Dordt op Stoom kan blijven en de raad een voorstel voor te leggen over de daaruit voortvloeiende financiële consequenties; • Te bezien in hoeverre dit probleem ook bij andere evenementen een rol speelt en of aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig zijn om te voorkomen dat evenementen in de problemen komen.
M18 Motie Dordt op Stoom houden.pdf
Titel: M18A Motie Dordt op Stoom houden
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: verzoekt het college; - Te onderzoeken of alle veiligheidseisen proportioneel zijn en/of een minder zwaar beslag in tijd en geld gerealiseerd kan worden om aan veiligheidseisen te kunnen voldoen; - In gesprek te gaan met organisaties van evenementen, waaronder Dordt in Stoom, om te bezien in hoeverre dit probleem speelt en of aanvullende (financiële) maatregelen vanuit de gemeente nodig zijn om te voorkomen dat evenementen in de problemen komen; - De raad uiterlijk eind dit jaar te informeren over de uitkomsten en eventuele verbetervoorstellen voor te leggen.
M18a Motie Dordt op stoom houden.pdf
Stemmingen M18A Motie Dordt op Stoom houden.pdf
Titel: M19 Motie Werfje hoort bij Park Merwestein
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op; - Ervoor in te staan dat de parkgrenzen van Park Merwestein niet verschuiven en dus ongeacht de te nemen maatregelen Het Werfje onderdeel zal blijven uitmaken van het park. - In gesprek met Stichting Park Merwestein de mogelijkheden te bekijken voor toekomstige invulling wanneer het werfje zijn oorspronkelijke functie mocht verliezen, waarbij overwogen zal worden het Werfje aan te bieden aan de stichting en de voorwaarden vast te leggen in een gebruikersovereenkomst.
M19 Motie Werfje hoort bij Park Merwestein.pdf
Stemmingen M19 Motie Het Werfje hoort bij Park Merwestein.pdf
Titel: M20 Motie Passend onderwijs
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het college om • de mogelijkheid te onderzoeken of een deel uit het budget van informeel onderwijs geoormerkt kan worden voor leerlingen uit het passende onderwijs ; • Hiervoor in de komende jaren 2017 en 2018 een deel te oormerken voor deze leerlingen • voor de begroting van 2017 te rapporteren welke mogelijkheden hiervoor zijn.
M20 Motie Passend Onderwijs.pdf
Titel: M21 Motie Aantrekkingskracht Bedrijventerrein
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: - Zich in te zetten en het initiatief te nemen op de bedrijventerreinen Dordtse Kil 1/2 en Amstelwijck-West om BedrijvenlnvesteringZones in te voeren.
M21 Motie Aantrekkingskracht Bedrijventerrein.pdf
Stemmingen M21 Motie Aantrekkingskracht Bedrijventerreinen.pdf
Titel: M22 Motie Tussen de overwegen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: • Het geplande onderzoek uit te breiden naar het gehele gebied omgeven door Transvaalstraat Toulonselaan-Crayesteinstraat-Reeweg. • Waar ruimte is rotondes te maken en in het onderzoek het toepassen van eenrichtingswegen mee te nemen.
M22 Motie Tussen de overwegen.pdf
Titel: M23 Klantvriendelijkheid staat voorop
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - voor 31 december 2016 klantvriendelijke, integrale en digitale aanvraagformulieren voor evenementen, horeca-activiteiten en andere APV-vergunningen te ontwikkelen,zodat het voor ondernemers en vrijwilligers een feest blijft om in Dordrecht evenementen te organiseren en horeca-activiteiten uit te oefenen; en - deze aanvraagformulieren voldoende onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties en ondernemers, zodat zij weten dat zij hier bij de organisatie van evenementen en het aanvragen van horeca-activiteiten in 2017 gebruik van kunnen maken
M23 Motie Klantvriendelijkheid staat voorop.pdf
Stemmingen M23 Motie Klantvriendelijkheid staat voorop.pdf
Titel: M24 Motie van 18- naar 18+ maar niet 'Tussen wal en schip'!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - Een betere aansluiting te faciliteren van Jeugdhulp en WMO; dus zich op alle niveaus in te zetten voor een betere aansluiting, betere samenwerking en 'ontschotting' van de belemmeringen tussen Jeugdwet en WMO. Dit betekent op beleids-en uitvoeringsniveau op lokaal-en Drechtsteden-niveau en binnen de GR-ZHZ. - Een betere samenwerking te faciliteren en organiseren van Wijkteams en Jeugdteams op lokaal niveau, waardoor de toegang voor mensen van 0 tot 100 mogelijk is in de lijn van de eerder gestelde doelen. - Te onderzoeken of de door het Rijk ontschotte middelen uit de 3 D's in te zetten zijn, voor de financiering van de facilitering van de Jeugdhulp 18+ en WMO. - Begin 2017 met een RIB te komen waar de uitkomsten van eventueel onderzoek en uitvoering m.b.t. de verbinding tussen Jeugd en WMO aan de gemeenteraad gepresenteerd worden.
M24 Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip.pdf
Stemmingen M24 Motie Van 18- naar 18+ maar niet Tussen wal en schip.pdf
Titel: M25 Motie Tandje extra voor werk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Uiterlijk 1 oktober 2016 voorstellen aan de gemeenteraad van Dordrecht voor te leggen op welke wijze de gemeente Dordrecht tenminste 25 mensen met een loonwaarde van minder dan 50% uit de gemeente Dordrecht aan betaald werk gaat helpen; • Dekking hiervoor primair te zoeken in het overschot op het Participatiebudget wat door de GR Drechtsteden is afgerekend met de gemeente Dordrecht.
M25 Motie Tandje extra voor werk.pdf
Titel: M25A Motie Tandje extra voor werk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Uiterlijk 1 oktober 2016 voorstellen aan de gemeenteraad van Dordrecht voor te leggen met als ambitie om tenminste 25 mensen met een loonwaarde van minder dan 50% uit de gemeente Dordrecht aan betaald werk gaat helpen; - Dekking voor de ontwikkeling van werkplekken te vinden in de overgehevelde middelen werkgelegenheidsproject NDB, waar ook Infratalent uit bekostigd is. Kosten bemiddeling en evt. begeleiding op de werkplek te bekostigen uit reguliere middelen.
M25a Motie Tandje extra voor werk.pdf
Stemmingen M25A Motie Tandja extra voor werk.pdf
Titel: M26 Motie Crisisdienst op sterkte
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het College om 1. De extra kosten voor het op sterkte brengen van de crisisdienst Veilig Thuis ten laste te brengen van het overschot Zorg 2. Deze kosten toe te voegen aan het onderdeel Sociale Ontwikkeling bij de intensiveringen.
M26 Motie Crisisdienst op Sterkte.pdf
Titel: M27 Motie Combinatieparkeerkaart
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • De Combinatieparkeerkaart voor binnenstadbewoners in te voeren, zodat zij ook kunnen kiezen voor een Combinatieparkeerkaart als zij op straat en in parkeergarage willen, kunnen parkeren.
M27 Motie Combinatieparkeerkaart.pdf
Titel: M27a Motie Combinatieparkeerkaart
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • De mogelijkheden te toetsen van een Combinatieparkeerkaart voor onze binnenstadbewoners en de gemeenteraad hierover te rapporteren.
M27a Motie Combinatieparkeerkaart.pdf
Titel: M28 Motie Stadsambassadeurs
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE:: • Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een makkelijk toegankelijk en herkenbaar centraal punt voor alle stadsinitiatieven;
M28 Motie Stadsambassadeurs.pdf
Titel: M29 Motie De rustige automobilist
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Structureel budget te gaan reserveren - bijvoorbeeld via de Wegennota - en aan te sluiten bij "het lijstje van wethouder Reynvaan" m.b.t. onderhoud wegen voor het effectief inrichten van 30 km zones in de stad.
M29 Motie De rustige automobilist.pdf
Titel: M29a Motie De rustige automobilist
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Een Raadsinformatiebrief op te stellen over de effectieve inrichting van 30 km gebieden, van slimme eenvoudige wegaanpassingen tot inrichting volgens afspraken en regelgeving, met bijbehorend kostenoverzicht, en daarbij aan te haken bij wegwerkzaamheden en wegen- onderhoudsprogramma's (zoals bijvoorbeeld "het lijstje van wethouder Reynvaan");
M29a Motie De rustige automobilist.pdf
Titel: M30 Motie Grip op verkeershandhaving
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Zich aan te sluiten bij het initiatief van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam om meer grip te krijgen op de handhaving in eigen stad en de verkeershandhaving op te hard rijden toe te voegen aan de taken van de Stadswachten. En gaat over tot de orde van de dag.
M30 Motie Grip op verkeershandhaving.pdf
Titel: M30a Motie Grip op verkeershandhaving
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • De situatie in Den Haag en Amsterdam nader te onderzoeken die door de invoering van de bestuurlijke boete (geen 'strafbeschikkingen meer') zelf verantwoordelijk worden voor het opleggen en ook het innen van boetes om zodoende meer grip te krijgen op de handhaving in eigen stad.
M30a Motie Grip op verkeershandhaving.pdf
Stemmingen M30A Motie Grip op Verkeershandhaving.pdf
Titel: M31 Motie Levendige Binnenstad
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • De mogelijkheden van openbare toiletvoorzieningen - zoals onder meer hierboven geschetst - te inventariseren en een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen,
M31 Motie Levendige Binnenstad.pdf
Titel: M32 Motie Help VV Dubbeldam aan nieuwbouw
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: de financiële verschillen tussen nieuwbouw op de huidige locatie en op de nieuwe locatie samen met VV Dubbeldam in kaart te brengen, waarbij ook het veiligheidsaspect tijdens de bouw en de financiële gevolgen daarvan meegenomen dienen te worden evenals eventuele tijdelijke huisvesting; VV Dubbeldam medewerking te verlenen in haar streven om begin 2017 te kunnen starten met de uitvoering van hun nieuwbouwplannen. De raad zal ruim voor de begrotingsbehandeling 2016 worden geïnformeerd over de daartoe met de vereniging overeen gekomen inhoudelijke en financiële afspraken over de aard en omvang van de te realiseren plannen.
M32 Motie Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw.pdf
Titel: M32a Motie Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van de motie zie de pdf.
M32a Motie Help VV Dubbeldam aan nieuwbouw.pdf
Stemmingen M32A Motie Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw.pdf
Titel: M33 Motie Ëervol Verdienen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het College: - Organisaties met een matschappelijk verantwoord salarisbeleid (WNT norm) voorrang te geven bij de WMO aanbesteding 2017. - Elke vorm van juridische speelruimte te benutten teneinde overschrijding van de Balkenendenorm structureel op te nemen als uitsluitingscriterium en/of zwaarwegend negatief beoordelingscriterium. - Een Dordtse lijst te presenteren met namen van zorginstellingen waar de Balkenendenorm wordt overschreden.
M33 Motie Eervol verdienen.pdf
Stemmingen M33 Motie Eervol Verdienen.pdf
Titel: M34 Motie Streekomroep
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: verzoekt het college: Met de gemeenten uit de Drechtsteden en de besturen van lokale omroepen het gesprek aan te gaan over de mogelijkheid om voor de begrotingsbehandeling van 2016 te komen tot een ontwerp voor de uitvoering en financiering van een streekomroep binnen de Drechtsteden;
M34 Motie Streekomroep.pdf
Stemmingen M34 Motie Streekomroep.pdf
Titel: M35 Motie Bestuursvrijwilligers gezocht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college om: Binnen de gemeente 1 ambtelijk aanspreekpunt voor het vrijwilligershuis te organiseren; Met het Vrijwilligershuis gezamenlijk beleid te maken en kaders vast te stellen, met als doel het verbeteren van de werving van, ondersteuning aan, en het ontzorgen van vrijwillige bestuurders;
M35 Motie Bestuursvrijwilligers gezocht.pdf
Titel: M35a Motie Bestuursvrijwilligers gezocht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college om: - De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren hoe zij haar rol van “mogelijkmaker”, met als doel het verbeteren van de werving van, ondersteuning aan, en het ontzorgen van vrijwillige bestuurders, met het vrijwilligershuis invult.
M35a Motie Bestuursvrijwilligers gezocht.pdf
Titel: M36 Motie 'Compact'duurzaam en modulair Wonen en Leven'
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Deze vormen van burgerinitiatieven te stimuleren en hen daarbij 'ruimte' te bieden in het faciliteren ervan.
M36 Motie Compact, duurzaam en modulair Wonen en leven.pdf
Stemmingen M36 Motie Compact duurzaam en modulair Wonen en Leven.pdf
Titel: M37 Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: de raad middels een raadsinformatiebrief tijdig voor de behandeling van de jaarbegroting 2017 te informeren over een plan van aanpak, met verwerking van de veronderstelde projectkosten voor het onderzoek in de jaarbegroting 2017.
M37 Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Dordrecht.pdf
Titel: M37A Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Doordrecht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: In overleg te gaan met de relevante partners, zoals hierboven vermeld. Dit, met als doel om na te gaan hoe de intentie van de motie kan leiden tot een vruchtbaar resultaat.
M37a Motie Slimmer, Sneller en Duurzamer Dordrecht.pdf
Stemmingen M37A Motie Slimmer Sneller en Duurzaam Dordrecht.pdf
Titel: M38 Motie Eerlijk Betalen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • de gastvrouwen- en of mannen bij de sociale wijkteams onmiddellijk een normaal dienstverband te geven; • te onderzoeken of op nog meer plekken bij de gemeente, of bij aanverwante diensten en gesubsidieerde instellingen sprake is van verdringing van betaald werk; • waar nodig aan deze verdringing een onmiddellijk einde te maken.
M38 Motie Eerlijk betalen.pdf
Stemmingen M38 Motie Eerlijk Betalen.pdf
Titel: M39 Motie Weg met Asbest
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: - Dat het college inventariseert of en welke gemeentelijke gebouwen asbestdaken hebben. - Indien die daken er zijn een plan van aanpak en kostenraming maakt om tot sanering daarvan over te gaan. - Een plan van aanpak maakt om de sanering door andere eigenaren van asbestdaken in Dordrecht te bevorderen. - De Raad hierover in het voorjaar van 2017 informeert.
M39 Motie Weg met Asbest.pdf
Stemmingen M39 Motie weg met Asbest.pdf
Titel: M40 Motie Droge kleding en droge fietsen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Bij de uitwerking van de plannen voor de Krispijnzijde van station Dordrecht een droge/overdekte stalling voor fietsen te realiseren.
M40 Motie Droge kleding en Droge fietsen.pdf
Stemmingen M40 Motie Droge Kleding en Droge Fietsen.pdf
Titel: M42 Motie Focus aanbrengen in duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: - Verzoekt het college om voorafgaand aan de begroting voorstellen uit te werken waarmee focus en versnelling wordt bereikt om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen.
M42 Motie Focus aanbrengen in Duurzaamheid.pdf
Stemmingen M42 Motie Focus Aanbrengen in Duurzaamheid.pdf
Titel: M44 Motie RTV Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: Met RTV Dordrecht en de raad een open debat aan te gaan over de toekomst van de lokale televisie. Bij de begrotingsbehandeling 2017 een definitieve afweging te maken of de voorgenomen bezuinigingen in zijn geheel of gedeeltelijk worden doorgevoerd, zodat de middelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de uitzendingen op het gewenste niveau te houden ook ijn '2Ö17 beschikbaar zijn.
M44 Motie RTV Dordrecht.pdf
Stemmingen M44 Motie RTV Dordrecht.pdf
Titel: M45 Motie De kracht van Ouderensport
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - Sport voor ouderen als eigen programma een plek te geven binnen het (WMO)beleid. - Te bezien of er vanuit de WMO geld beschikbaar kan komen voor de cofinanciering van een buurtsportcoach en om activiteiten te ondersteunen t.b.v. sport voor ouderen (mogelijk onder regie van het Sportbedijf).
M45 Motie De kracht van ouderensport.pdf
Titel: M46 Motie Toekomst sportclub Amstelwijck
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - In gesprek te gaan met het bestuur van Sc Amstelwijck en de vereniging te ondersteunen middels het beschikbaar stellen van een sportcoach. In dit gesprek kan tevens de mogelijkheid onderzocht worden om de vereniging tijdelijk met financiële middelen te ondersteunen om de financiële gevolgen van een terugloop in ledenaantal op te vangen.
M46 Motie Toekomst sportclub Amstelwijck.pdf
Titel: M47 Motie Parkeren is al duur genoeg
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: ■ Om indexering van de parkeertarieven in 2017 achterwege te laten en de parkeertarieven in 2017 niet te verhogen.
M47 Motie Parkeren is al duur genoeg.pdf
Stemmingen M47 Motie Parkeren is al duur genoeg.pdf
Titel: M48 Motie Parkeren in een gastvrije stad
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een parkeerproduct te ontwikkelen voor winkelend publiek en toeristen waardoor zij tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren in de gemeentelijke parkeergarages.
M48 Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf
Titel: M48a Motie Parkeren in een gastvrije stad
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: ■ Bij draagvlak onder meerdere winkeliers, een korte haalbaarheidsstudie uit te werken voor een eenvoudig parkeerproduct waarbij winkelend publiek en toeristen tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren in de gemeentelijke parkeergarages; ■ Uitkomst hiervan voor begrotingsbehandeling aan de raad voor te leggen.
M48a Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf
Stemmingen M48A Motie Parkeren in een gastvrije stad.pdf
Titel: M49 Motie 'Stimulering Dordtse Binnenstad investering
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te verkennen of er in samenwerking met private investeerders een fonds opgezet en beheerd kan worden, waaraan zowel de gemeente als private investeerders een bijdrage leveren; - Voor de begroting via een Raadsinformatiebrief de uitkomst van deze verkenning te presenteren.
M49 Motie Stimulering Dordtse Binnenstad Investering.pdf
Stemmingen M49 Motie Stimulering Dordtse Binnenstad investering.pdf
Titel: M50 Motie verDubbel resultaat van elke sporteuro
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: ■ Bij de uitwerking van de sportvisie naast bestaande beleidskaders ook nadrukkelijk mee te wegen hoeveel sportbijdrage voor de stad met de te investeren euro's bereikt kan worden; ■ Zodra meer duidelijkheid is verkregen over de ramingen en de bandbreedte daarvan kan worden aangescherpt, voor de raad inzichtelijk te maken hoeveel geld bespaard wordt t.o.v. huidig indicatief financieel uitgangspunt; ■ Dit bespaarde geld te reserveren voor vernieuwing zwembad De Dubbel.
M50 Motie VerDubbel resultaat van elke sporteuro.pdf
Titel: M51 Motie Meer kleur op het Energieplein
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • De mogelijkheid te onderzoeken van het plaatsen van een dergelijk doek of beplanting op de parkeergarage.
M51 Motie Meer kleur op het Energieplein.pdf
Stemmingen M51 Motie Meer kleur op het Energieplein.pdf
Titel: M52 Motie Een tweede leven voor de weeskunst
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Te inventariseren welke weeskunst hersteld zou moeten worden en een betere plaats verdiend dan deze nu heeft, • Van het voorgestelde bedrag voor matching een gedeelte te gebruiken om dit voorstel te realiseren.
M52 Motie Een tweede leven voor de weeskunst.pdf
Titel: M53 Motie Meer watertappunten in Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college: Haar belofte na te komen en meerdere watertappunten te realiseren op de meest urgente plaatsen zoals de stadsparken, Leerpark en stations.
M53 Motie Meer Watertappunten in Dordrecht.pdf
Titel: M53a Motie Meer watertappunten in Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: Haar belofte na te komen en te streven op urgente plaatsen watertappunten te realiseren en hierbij Evides te betrekken. zoals de stadsparken, Leerpark en stations.
M53a Motie Meer Watertappunten in Dordrecht.pdf
Titel: M54 Motie Geef Dordrecht meer kleur
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een regenboog zebrapad aan te leggen op een prominente plaats in Dordrecht, als teken van een gastvrije stad voor iedereen. • Wanneer mogelijk dit zebrapad te onthullen op internationale Coming-Out dag op 11 oktober 2016. • Wanneer een regenboog zebrapad niet haalbaar blijkt, te kijken naar alternatieven, zoals een regenboogloper welke kan worden uitgerold tijdens bijvoorbeeld internationale Coming-Out day of andere LHBT festiviteiten.
M54 Motie Geef Dordrecht meer kleur.pdf
Titel: M55 Motie Beschutwerk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Voor deze kwetsbare groep jongeren tussen 16 en 27 die meedoen maar niet aan de slag kunnen in een reguliere baan, beschutwerk mogelijk te maken, • Voor jongeren tussen 16 en 27 die door kunnen stromen van beschutwerk naar regulierwerk bemiddeling te faciliteren naar regulierwerk en hiervoor de eerste jaren begeleiding en nazorg te organiseren. • Dat beschutwerk voor deze groep jongeren benoemd dient te worden in de sociale ontwikkelagenda Agenda van de Stad.
M55 Motie Beschutwerk.pdf
Titel: M55A Aangepaste Motie Beschermd Werk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Voor deze kwetsbare groep jongeren die geen ondersteuning krijgen via het UWV extra maatregelen te treffen richting betaald werk. Dit wellicht mogelijk te maken door sociale ondernemers te faciliteren. - Extra aandacht te genereren om hen niet tussen wal en schip te laten vallen. - Een werkmakelaar meer ruimte te geven om deze jongeren te begeleiden naar werk.
M55a Motie Beschermd Werk.pdf
Titel: M56 Motie Een steuntje in de rug
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een aanspreekpunt te creëren waar initiatiefnemers naar kunnen bellen of naartoe kunnen komen. • Dit aanspreekpunt initiatiefnemers ondersteunt van begin tot het einde van een aanvraag. • Dit aanspreekpunt op de hoogte is van alle wet- en regelgeving ten aanzien van subsidieaanvragen en/of vergunningaanvragen. • Dit aanspreekpunt duidelijk zichtbaar en laagdrempelig is voor alle burgers in Dordrecht.
M56 Motie Een steuntje in de rug.pdf
Titel: M57 Motie Stimulering leenfietsen bij transferia
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • Te onderzoeken of er ondernemers te vinden zijn die dit initiatief kunnen organiseren. • Daarnaast deze initiatiefnemers te faciliteren en ondersteunen vergunningaanvragen en andere regelgeving. In kaart te brengen op welke plaatsen het leenfietssysteem kan worden gerealiseerd. _
M57 Motie Stimulering Leenfietsen bij Transferia.pdf
Titel: M58 Motie Experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Bij het vaststellen van het beleid voor mantelzorgondersteuning voor 2017 nadrukkelijk in te gaan op mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers bij het combineren van zorg- en werktaken. In navolging van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden te onderzoeken om medewerkers die dat wensen, vrije dagen te schenken aan collega’s met mantelzorgtaken, Uiterlijk bij de bespreking in de gemeenteraad van de Begroting 2017 in november a.s. te rapporten over de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers op het gebied van het combineren van zorg- en werktaken.
M58 Motie Experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf
Titel: M58A Motie experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoek het College: - Bij het vaststellen van het beleid voor mantelzorgondersteuning voor 2017 nadrukkelijk ook de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van mantelzorgers bij het combineren van zorg- men werktaken, - In navolging van de gemeente Amsterdam als gemeente Dordrecht te stimuleren dat de eigen medewerkers die dat wensen, vrije dagen te laten schenken aan collega's met mantelzorgtaken, - Tijdens het aangekondigde gesprek op regionaal niveau de organisaties van werkgevers, werknemers en mantelzorgers te stimuleren om de mogelijkheden te benutten om vrije dagen te schenken aan collega's met mantelzorgtaken - Uiterlijk bij de bespreking van de Begroting 2017 in november a.s. de raad te rapporteren over de uitkomsten van 'het regionale gesprek' over de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers op het gebied van het combineren van zorg- en werktaken, - Uiterlijk bij de bespreking in de gemeenteraad van de Begroting 2018 in november 2017 de raad te rapporteren over het hoeveel medewerkers gebruik gemaakt hebben van deze mogelijkheid, het aantal collega's dat extra vrije dagen ontvangen heeft en het aantal dagen dat geschonken is.
M58a Motie Experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf
Stemmingen M58A Motie experiment schenken vrije dagen aan mantelzorgers.pdf
Titel: M59 Motie Pilot betalingsachterstand zorgverzekeraar VGZ
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In gesprek te gaan met zorgverzekeraar VGZ om in navolging van Tilburg, te onderzoeken om voor 2017 een pilot op te zetten voor mensen met betalingsachterstand van de zorgpremie, De gemeenteraad voor de behandeling van de Begroting 2017 in november a.s. te rapporteren over de mogelijkheden van een dergelijke pilot.
M59 Motie Pilot betalingsachterstand Zorgverzekeraar VGZ.pdf
Titel: M59a Motie Pilot betalingsachterstand zorgverzekeraars VGZ en CZ
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In gesprek te gaan met zorgverzekeraars VGZ en CZ om te onderzoeken of, in navolging van Tilburg, een pilot gestart kan worden voor mensen met betalingsachterstand van de zorgpremie, De gemeenteraad uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2017 in november a.s. te rapporteren over de uitkomsten van de gesprekken en een mogelijk vervolg in de vorm van een pilot.
M59a Motie Pilot Betalingsachterstand zorgverzekeraars VGZ en CZ.pdf
Titel: M60 Motie Hou de vaart erin
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het college • In kaart te brengen waarop wijkteams vastlopen met cliënten en de raad een voorstel te doen met verschillende afwikkel scenario's en meetbare oplossingen.
M60 Motie Hou de vaart er in.pdf
Titel: M61 Motie Lokale stadsomroep dienstbaar aan iedereen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het college • Het subsidiekader beter af te stemmen op de minimale behoefte lokale omroep. • Een demografisch kijk en luisteronderzoek te doen onder haar gebruikers om zo de lokale omroep te ondersteunen bij haar verdere media en ontwikkelstrategie. • De lokale omroep beter in positie te brengen met een heldere taakstelling.
M61 Motie Lokale stadsomroep dienstbaar aan iedereen.pdf
Titel: M62 Motie Een steuntje in de rug
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Een aanspreekpunt te creëren waar initiatiefnemers naar kunnen bellen of naartoe kunnen komen. • Dit aanspreekpunt initiatiefnemers ondersteunt van begin tot het einde van een aanvraag. • Dit aanspreekpunt op de hoogte is van alle wet- en regelgeving ten aanzien van vergunningaanvragen. • Dit aanspreekpunt duidelijk zichtbaar en laagdrempelig is voor alle burgers in Dordrecht.
M62 Motie Een steuntje in de rug - aangepast.pdf
Stemmingen M62 Motie Een steuntje in de rug.pdf
Titel: M63 Motie Geen nieuwe coffeeshop(s) in de Dordtse binnenstad
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: - te onderzoeken welke (juridische) mogelijkheden de gemeente Dordrecht heeft om nieuwe coffeeshops uit de Dordtse binnenstad te weren; - te onderzoeken op welke locaties buiten de Dordtse binnenstad het mogelijk is om een coffeeshop te vestigen; en - de resultaten van deze onderzoeken mee te nemen met de periodieke herijking van het coffeeshopbeleid van de gemeente Dordrecht
M63 Motie Geen nieuwe coffeeshops in de Dordtse Binnenstad.pdf
Stemmingen M63 Motie Geen nieuwe coffeeshop(s) in de Dordtse binnenstad.pdf

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

34

Agendapunten 30 t/m 33 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad stemt in met het geamendeerde besluit.

min
Amendement(en)
Titel: A01 Amendement 60/40
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor bovenstaande zin “Pas wanneer minimaal 60% van de benodigde inkomsten is gehaald, kan iemand voor subsidie in aanmerking komen” te vervangen voor “Pas wanneer deel van de benodigde inkomsten is gehaald, kan iemand voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente stelt een gradatiemodel tot een maximum van 50% op”
A01 Amendement 60-40.pdf
Stemmingen A1 Amendement 60-40.pdf
Titel: A02 Amendement Zachte landing
Status: Ingetrokken
Indieners: Stelt voor toe te voegen onder Ontwerp besluit 2. € 500.000,- voor 2017 te reserveren voor geleidelijke invoering van het nieuw kader kleine subsidies en dit te dekken uit saldo sluitend perspectief kadernota 2017 en het toegenomen accres 2016 nieuwe subsidieaanvragen
A02 Amendement Zachte landing.pdf
Titel: A06 Amendement Kleine Subsidies
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. Paragraaf 4.12 van de kadernota, onder het kopje "Kleine subsidies" te vervangen (vanaf "Bij de ontwikkeling van.." tot en met "...nodig voor de kleine subsidies" (p. 20 en 21): "Gehoord de vele reacties vanuit de samenleving op het voornemen aanzienlijke bezuinigingen door te voeren op de kleine subsidies, en de door vele insprekers aangetoonde en onderstreepte maatschappelijke baten, besluit het college volledig af te zien van de eerder voorgenomen bezuinigingen, en het budget van de kleine subsidies niet te korten, maar elk jaar op te hogen met het percentage van de inflatie (CPI)." 2. In de paragraaf 7. A onder het kopje Dordtse Synode het daar genoemde bedrag van 1 miljoen euro aan te passen naar 500.000 Euro. 3. "Paragraaf 2.B over "kunst in de Openbare Ruimte te schrappen, en dus in de bijlages en berekeningen ook de voorgenomen storting van 250.000 euro. 4. Na afloop van de lopende werkzaamheden in verband met de Synode en andere zaken uiterlijk per 31 december een einde te maken aan het fenomeen "cultuurintendant." 5. In het kader van de toekomstplannen van de Bibliotheek geen geld te budgetteren voor een netwerkmanager, noch voor twee medewerkers van deze manager."
A06 Amendement Kleine subsidies.pdf
Titel: A07 Amendement Kader kleine subsidies
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Navolgende tekst : • Volgend hierop, betekent dit dat het krijgen van een subsidie niet langer een vanzelfsprekendheid is. We willen dan ook meer de beweging maken van structurele subsidies naar incidentele subsidies. Op deze manier creëren we ook kansen voor nieuwe initiatieven. Om te zetten in: • We verstrekken subsidie voor een periode van vier jaar, waarbij we uitgaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Grote veranderingen worden direct vermeld en na drie jaar wordt er gekeken of een verlenging noodzakelijk is.
A07 Amendement Ten aanzien van kader kleine subsidies.pdf
Stemmingen A7 Amendement ten aanzien van kader kleine subsidies.pdf
Titel: A09 Amendement Effecten
Status: Aangenomen
Indieners: De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen 28 en 29 juni 2016 ter bespreking van het nieuw kader kleine subsidies, Overwegende dat: - De effecten van het nieuwe kader kleine subsidies nu moeilijk in te schatten zijn, - Bij de begroting in november 2016 inzichtelijk is welke aanvragen zijn ingediend en voor welk budget Van mening zijnde dat: - daarmee de 1e inzichten van het nieuwe subsidiebeleid zichtbaar worden - op dat moment zichtbaar wordt welke onbedoelde effecten het nieuwe kader veroorzaakt - gemeente al inzicht moet hebben welke subsidies toegekend gaan worden, Stelt voor toe te voegen onder Ontwerp besluit: 2. Een overzicht van knelpunten in november 2016 en mei 2017 aan de raad te sturen.
A09 Amendement Effecten.pdf
Stemmingen A9 Amendement effecten.pdf
min
Motie(s)
Titel: M16 Motie maak meer financieel mogelijk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college bovengenoemde suggesties te onderzoeken en zo spoedig mogelijk doch voor 1 september* terug te rapporteren aan de raad
M16 Motie Maak meer financieel mogelijk.pdf
Titel: M17 Motie Toegang tot Recht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college Te onderzoeken of deze structurele oplossing of een soortgelijke invulling voor de Rechtswinkel mogelijk is en daarvan de uitkomsten bij de begroting 2017 aan de raad te presenteren. Voor 2017 kan hiervoor dekking gevonden worden uit het overschot van de recente meicirculaire.
M17 Motie Toegang tot recht.pdf
Titel: M43 Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: • De subsidie voor de Stichting Rechtswinkel te handhaven op het niveau van 2016 • Draagt het College op te onderzoeken naar een structurele financiering hiervan, bijvoorbeeld in het begrotingsprogramma 'Zorg en ondersteuning' • En hiervoor in de Begroting 2017 een voorstel te doen
M43 Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht.pdf
Titel: M43A Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: - De subsidie voor de Stichting Rechtswinkel te handhaven op het niveau van 2016 - Draagt het College op te onderzoeken naar een financiering hiervan, op dezelfde wijze als de activiteitensubsidie van de scouting en speeltuinen - En hiervoor in de Begroting 2017 een voorstel te doen
M43a Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht.pdf
Stemmingen M43A Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht.pdf

35

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel, met de toevoeging dat de inhoudelijke discussie over de Jaarstukken 2015 is afgerond, uitgezonderd de onderwerpen 'decentralisaties' en 'Stadswerven'. De bespreking hierover wordt in de raad op 30 augustus 2016 voortgezet.

36

De fracties GroenLinks, PvdA en SP zullen een aangepaste versie van de motie indienen.

min
Besluit

De fracties GroenLinks, PvdA en SP dienen de motie 'Duidelijkheid' in. Deze wordt unaniem aangenomen. De fracties GroenLinks, SP, CDA, PvdA, Beter voor Dordt, Gemeentebelangen, VVD en CU/SGP leggen stemverklaringen af.

min
Motie(s)
Titel: M01 Motie Duidelijkheid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Dupont/Chemours aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor omwonenden; • Bloedtesten voor bewoners die dit willen - maar die niet meedoen in andere onderzoeken - mogelijk te maken;
M01 Motie Duidelijkheid.pdf
Titel: M01A Motie Vreemd aan de orde van de dag: Duidelijkheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Dupont/Chemours aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor omwonenden; • Bloedtesten voor direct omwonenden die dit willen -maar het niet zelf kunnen bekostigen en niet meedoen in andere onderzoeken -mogelijk te maken; • De uitslagen van deze bloedtesten en de uitslagen van de RIVM steekproef tegelijkertijd bekend te maken aan bewoners op een zo kort mogelijke termijn; • De gemeenteraad over de inplanning in tijd en ruimte te informeren na het zomerreces;
M01a Motie Duidelijkheid.pdf
Stemmingen M1A Motie Vreemd aan de orde van de dag Duidelijkheid.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 juni 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.