Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587001
Aanvang-sluiting 10-05-2016 14:00 - 10-05-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 mei 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

4

min
Besluit

De heer G.S. Husen wordt unaniem benoemd tot raadslid (tijdelijk).

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

7

min
Besluit

Raadsleden Meijer, Edenburg en Mous worden unaniem benoemd.

8

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Beter voor Dordt, GroenLinks en VVD leggen een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en CDA leggen een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, GroenLinks en CDA leggen een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA en ChristenUnie/SGP leggen een stemverklaring af.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

30

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

31

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement 'Spuiboulevard voor iedereen'
Status: Verworpen
Indieners: Besluit : Beslispunt 1. van het ontwerpbesluit "Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o." aan te vullen zodat deze volledig zal luiden: 1. de Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. vast te stellen, met dien verstande dat 30 % van de te bouwen wooneenheden gerealiseerd zal moeten worden in de sociale huursector. Ook zal erop gelet worden dat een belangrijk deel van de woningen aantrekkelijk zal zijn voor eenpersoonshuishoudens
A 1 Amendement Spuiboulevard voor iedereen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Dienstregeling 2019!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Om samen met de raad, andere overheden, inwoners en organisaties te knokken voor een doorgaande IC-verbinding naar Breda vanaf 2019. - De effecten van het verlies aan IC-verbindingen en het effect van de pendel te monitoren en te vergelijken met de prognoses. - Deze informatie bij het bespreken van de grote projecten met de raad te delen en onderdeel te laten zijn van de strategie op de ontwikkeling van de Spuiboulevard e.o.
M 1 Motie Dienstregeling 2019.pdf
Titel: M2 Motie Zomerkermis DordrechtLocatie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de Zomerkermis naar een andere locatie in Dordrecht te verplaatsen. - Aan te geven wat de plussen en de minnen zijn bij de alternatieve locatie (s).
M 2 Motie Locatie Zomerkermis Dordrecht.pdf

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

Agendapunten 30 t/m 33 worden gezamenlijk besproken.

De commissie heeft ten aanzien van de ontwikkelvisie behoefte om in de raadsvergadering van 10 mei op een aantal onderdelen van de ontwikkelvisie kaders aan het college mee te geven. Met betrekking tot de aankoop van de panden op de Spuiboulevard gaat het om de volgende politieke vraag: 'Is de aankoop van deze panden noodzakelijk om de visie en de doelstellingen voor het gebied te realiseren?'

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

De bespreking zal zich richten op de ambtelijke inzet versus de afspiegeling van de maatschappij (VVD). Dhr. Soy komt volgende week nog met een nadere toelichting over waar zijn partij het in het debat over wil hebben. Als de financiële onderbouwing er niet op tijd is dan zal D66 met een amendement komen op dit punt.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

35

De bespreking zal zich richten op de twee amendementen van de fractie SP. De amendementen zullen gaan over hoe tijdelijke verhuur aan te pakken en wat te doen met leegstand (mogelijkheid voor maatschappelijke functie).

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement "Tijdelijke verhuur"
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Beslispunt 1. van het ontwerpbesluit "Vastgoednota 2016-2018" aan te vullen met de volgende alinea: Met dien verstande dat niet akkoord gegaan wordt met hetgeen gesteld wordt op pagina 13 van de nota onder het kopje "bruikleen". In plaats daarvan zal worden opgenomen de volgende zinsnede: "De gemeentelijke organisatie zal zelf zorg dragen voor de overeenkomsten met tijdelijke gebruikers van haar vastgoed. Deze overeenkomsten zullen moeten voldoen aan minimaal het keurmerk leegstandsbeheer. Mensen die in aanmerking willen komen voor tijdelijk gebruik zullen een nominaal bedrag van 10 euro per jaar betalen om zich in te schrijven. Voor tijdelijk gebruik door bewoning kan eventueel samenwerking gezocht worden met Woonkeus.
A 2 Amendement Tijdelijke verhuur.pdf
Titel: A3 Amendement 'Niet afstoten maar benutten'
Status: Verworpen
Indieners: Besluit : Beslispunt 1. van het ontwerpbesluit "Vastgoednota 2016-2018" aan te vullen met de volgende alinea: Met dien verstande dat niet akkoord gegaan wordt met de intentie van de nota om zoveel mogelijk vastgoed af te stoten en alleen een minimale "kernportefeuille" over te houden. Minimaal één van de panden in bezit van de gemeente zal ingericht worden als broedplaats voor startende bedrijven, kunstenaars en werkplaats en ontmoetingspunt voor zzp'ers. Daarnaast zal een inventarisatie gemaakt worden van alle panden die geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning. Voor ieder pand worden architecten, buurtbewoners en anderen uitgenodigd om ideeën in te dienen. Sommige panden zullen heel geschikt zijn voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Andere, denk aan leegstaande schoolgebouwen, kunnen wellicht ingezet worden voor combinatie van werken en wonen, of voor alternatieve leefvormen (woongroepen etc.).
A 3 Amendement Niet afstoten maar benutten.pdf

36

Meerdere fracties verzochten de wethouder zich in gesprekken  met Rijkswaterstaat hard te maken om de snelheid op de N3 te verlagen naar 80 km/u. De fractie CU/SGP heeft een motie aangekondigd die er in voorziet dat de wethouder over de juiste onderzoeksgegevens beschikt om een effectieve lobby te starten.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Geef Dordt meer schone lucht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - Voor eind juni 2016 onderzoek uit te voeren naar de huidige en toekomstige milieusituatie op de N3, de benodigde maatregelen, de verkeers- en milieueffecten (oa geluid en fijnstof) van een verlaging van de maximumsnelheid op de N3 naar 80 km/h en hiervoor de benodigde middelen ter beschikking te stellen (een en ander zo nodig en mogelijk in Drechtsteden-verband); - Op basis van dit onderzoek met Rijkswaterstaat het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van een verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/h en de benodigde aanvullende maatregelen die met het groot onderhoud uitgevoerd kunnen worden en; - De gemeenteraad te informeren over de onderzoeksresultaten en de resultaten uit de bespreking met Rijkswaterstaat.
M 3 Motie Geef Dordt meer schone lucht.pdf
Titel: M4 Motie 'Snel op naar geluidsarme N3'
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Per direct met Rijkswaterstaat het gesprek aan te gaan om de wens en noodzaak tot snelle uitvoering van groot onderhoud aan de N3 over te brengen en met hen aanvullende maatregelen te bespreken om de meest optimale geluidsreductie rondom N3 te realiseren; - De gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling te informeren over de resultaten uit de bespreking met Rijkswaterstaat.
M 4 Motie Snel op naar geluidsarme N3.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op dinsdag 3 mei 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.