Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1586986
Aanvang-sluiting 29-03-2016 14:00 - 29-03-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 maart 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van en van de adviescommissie vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van de heer Karapinar.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

mevrouw J. Edenburg wordt unaniem benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

6

min
Besluit

Mevrouw J. Edenburg wordt benoemd tot plv. lid van het Presidium.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van SP, Beter voor Dordt, VVD en GroenLinks.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fractie PvdA.

10

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

Door een ingediende motie van fracties GroenLinks en D66 wordt dit agendapunt een Bespreekstuk. De motie wordt in stemming gebracht en verworpen.


De raad besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.


 

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Op eigen benen Maak het mogelijk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college zo spoedig mogelijk: • De nu gestelde richtlijnen tijdig, goed en duidelijk te communiceren met de subsidieaanvragers waar men zich aan te houden heeft en zodat men weet wat belangrijk is om mee te nemen in een aanvraag ten aanzien de meerwaarde en van het maatschappelijk belang. • De subsidieaanvrager, indien noodzakelijk, te ondersteunen in de afbouw mogelijkheden van de subsidie met andere woorden meer op eigen benen te staan. • Subsidieaanvragers , indien gewenst, ondersteuning te geven bij het indienen van een aanvraag
M 1 Motie Op eigen benen Maak het mogelijk.pdf

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

25

min
Besluit

Dit initiatiefvoorstel wordt ingetrokken. Er zal een raadsbrede werkgroep worden gestart die zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen in de 19e eeuwse Schil mogelijk te maken.

26

Agendapunten 25 en 26 worden gezamenlijk besproken.
De discussie zal zich richten op het aangepaste initiatiefvoorstel zoals dat na de commissiebehandeling aan het dossier is toegevoegd.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

In de commissie zijn twee politieke vragen geformuleerd voor de bespreking in de raad:
-Kan de zelfredzaamheidsmatrix ingezet worden als kritische prestatie-indicator (kpi) bij beleidsevaluatie van effectiviteit van beschermd wonen inclusief 24-uursopvang?
-Wat is de positie van de familie/aanvrager in relatie tot de artikelen2.3, 2.6 en 3.2. Meer concreet: hoe gaan we om met cliënten die een beperkt inzicht in hun ziektebeeld hebben?

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Dit voorstel wordt nogmaals geagendeerd voor de hamerraad van 12 april 2016, omdat het in deze raad wel voldoende besproken, maar niet formeel besloten is.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Verordening Beschermd en begeleid wonen
Status: Ingetrokken
Indieners: Criteria beschermd wonen De cliënt kan in aanmerking komen voor beschermd wonen, indien hij, onverminderd de in de wet en in artikel 3.2 van deze verordening genoemde criteria, voldoet aan alle volgende criteria: a. er is noodzaak tot verblijf in een veilige/beschermde omgeving in een accommodatie van een instelling, als onderdeel van de ondersteuningsbehoefte, met intensieve begeleiding en met het daarbij behorende toezicht; b. de cliënt kan onvoldoende beroep doen op het sociale netwerk; c. er is geen inzet van ambulante begeleiding in de thuissituatie; d. er is geen sprake (meer) van klinische behandeling op grond van de Zorgverzekeringswet. e. Een cliënt kan in aanmerking komen voor opvang als hij 1. feitelijk of residentieel dakloos is, al dan niet voorafgaand aan opname in een (psychiatrische) kliniek, of aan detentie, en 2. beperkt zelfredzaam is op meerdere door het college aan te wijzen leefgebieden zoals blijkt uit de Zelfredzaamheidsmatrix, en 3. niet beschikt over alternatieven die de situatie van feitelijke of residentiële dakloosheid op kunnen heffen.
A 1 Amendement Verordening Beschermd en begeleid wonen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Verordening Beschermd wonen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college van B&W om: • De mogelijkheid te onderzoeken om in 2017 de ZRM en klanttevredenheidsmeting in te zetten als prestatie-indicatoren in het domein van Beschermd wonen en 24-uurs opvang, • De gemeenteraad van Dordrecht over de uitkomsten van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 te rapporteren zodat de uitkomsten van het onderzoek meegenomen kunnen worden in de contracteerronde 2017.
M 2 Motie Verordening Beschermd wonen.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 maart 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.